Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi

E-Kitap okumak için tıklayın

Katılımcı Örgütler:

Türk Tabipleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Eczacıları Birliği
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Türkiye Fizyoterapistler Derneği
Türk Diyetisyenler Derneği
Veteriner Hekimler Derneği
Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Genel-İş
Petrol-İş

Kongre Sekreterliği
Ankara Tabip Odası

Kongre Başkanı
Füsun Sayek
Kongre Sekreteri
Önder Ergönül

Yürütme Kurulu
Yavuz Abamor, Nilgün Bek, Zeynep Çalışkan, Onur Hamzaoğlu, Nihat Köksal,
Özlem Kurt, Ufuk Memioğlu, Erhan Nalçacı, Semiha Solak, Ebru Karagöz Tong,
Sevgi Yalçınkaya, Nurşen Yılmaz

Danışma Kurulu:
Sedat Abbasoğlu, TTB
Okan Akhan, HÜTF Radyoloji Anabilim Dalı
Murat Akova, HÜTF Enfeksiyon Bilim Dalı
Gazanfer Aksakoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Nesrin Alpaslan, Veteriner Hekimler Birliği
Fatma Atalay, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
İlker Belek, Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
M.Atila Cindemir, Veteriner Hekimler Birliği
Necati Dedeoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Mehmet Domaç, Türk Eczacılar Birliği
Ayfer Eğilmez, TMMOB
Celal Emiroğlu, TTB
Alp Ergör, Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Çetin Eşçan, Veteriner Hekimler Derneği
Mesut Gülmez, TODAİE
Hülya Kayıhan, Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Yüksek Okulu
Hürriyet Korkmaz, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
İsmail Hakkı Kurt
Lalezar Mürşitpınar, Türk Hemşireler Derneği
Sevim Orkun, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Murat Özveri, Avukat
İskender Sayek, Ankara Tabip Odası
Ata Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Gül Şener, Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Yüksek Okulu
İsmail Topuzoğlu

İÇİNDEKİLER
Sunuş (Füsun Sayek)
Kongrenin Amaçları ve Hazırlık Süreci (Önder Ergönül)

PROGRAM

PANELLER
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOPLUMSAL YAPISI
TOPLUM SAĞLIĞI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gazanfer Aksakoğlu
SINIF VE SINIF MÜCADELESİ NEDİR?
Tülin Öngen
ÜRETİM SÜRECİ İÇİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KONUMU
Önder Ergönül
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE ÖZEL OLARAK HEKİMLERİN DEĞİŞEN TOPLUMSAL VE SINIFSAL KONUMU
Ata Soyer
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYONLAR VE KORUNMA YOLLARI
SAĞLIK PERSONELİNE KAN YOLUYLA BULAŞAN VİRAL İNFEKSİYONLAR VE KORUNMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
Murat Akova
LABORATUVAR YOLUYLA BULAŞAN İNFEKSİYONLAR VE KORUNMA
Dilek Arman
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEMAS, ENTERAL VE DAMLACIK YOLUYLA BULAŞAN İNFEKSİYONLAR VE KORUNMA YOLLARI
Nurcan Baykam
TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKALARIN DÜNÜ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ
CUMHURİYET DÖNEMİNDE SOSYAL POLİTİKALAR
Tevfik Çavdar
“SOSYAL POLİTİKALAR” ÜZERİNE KISA NOTLAR
Metin Çulhaoğlu
ÜRETİM SÜRECİNİN ÖRGÜTLENMESİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN SAĞLIĞA YANSIMNASI
İlker Belek
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SORUNLARI
THE IMPACT OF PSYCHO-SOCIAL WORK FACTORS IN HEALTH CARE
Klaus Stagis
SAĞLIK HİZMETİNDE PSİKOSOSYAL ÇALIŞMA ETKENLERİNİN ÖNEMİ
Klaus Stagis
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK RUHSAL SORUNLAR
Murat Rezaki
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SAĞLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Aynur Şahin
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÖNERİLER
ÇALIŞMA YERLERİNİN ERGONOMİK ANALİZİ VE FİZYOTERAPİSTLERDE RİSK FAKTÖRLERİ
Hülya Kayıhan
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARINA ERGONOMİK YAKLAŞIM
Gülten İncir
ÇALIŞANLARIN KAS- İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARINI ÖNLEME VE ERKEN TEDAVİ
Mine Uyanık
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AYAK SORUNLARI
Fatih Ekşioğlu
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BEL VE ÜST EKSTREMİTEYE İLİŞKİN KAS-İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI
Nesrin Bölükbaşı

KONFERANSLAR
ZOONOZLAR
N. Alparslan, C. Altınel, M. Özyer
HASTANELERDE ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNLARI VE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ
Ç. Güler, Ö. F. Tekbaş, S. A. Vaizoğlu, Z. Çobanoğlu
ANEZTEZİYOLOGLARDA MESLEKİ RİSK
A. Şahin
ANTİNEOPLASTİKLERİ UYGULAYAN ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNDE MESLEKİ SAĞLIK RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
N. Platin
SÖZLÜ BİLDİRİLER
SAĞLIK ÇALIŞANLARI YÖNÜNDEN HEPATİT-B HASTALIĞI VE SSK BALIKESİR HASTANESİ’NDEKİ DURUM
O. Erdinç
BİR GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ SIKLIĞI
H. Çalışır, D. Saka, N. Uçar, M. Öğretensoy
KAN BANKASINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ
S. L. Dinçer, P. Holland, C. Emiroğlu
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ÇALIŞANLARINDA KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI
M. Gücük, S. Karabey Erbaydar, N. Yolsal, Y. Özden
SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN KAN KAYNAKLI PATOJENLERDEN KORUNMASI YAKLAŞIMI
Ş. B. Özvarış
HER HASTANE İNFEKSİYON KONTROL PROGRAMI KAPSAMINDA PERSONEL SAĞLIĞI PROGRAMI OLMALIDIR!
Y. Babür
KEMOTERAPÖTİK AJANLARIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ZARARLI ETKİLERİ
S. Kapucu
İYONİZAN RADYASYONA VE KEMOTERAPÖTİK AJANLARA MARUZ KALAN SAĞLIK PERSONELİNİN LENFOSİTLERİNDEKİ OLASI DNA HASARININ COMET YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
N. Başaran, Ü. Ündeğer, A. Kars, A. F. Zorlu
PROTEZ-ORTEZ TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİNÇALIŞMA KOŞULLARININ ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
K. Yiğiter, Ö. Güven, N. Bek, B. Kürklü, G. Şener
ÇALIŞMA ORTAMLARININ FİZYOTERAPİSTLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
K. Yiğiter, M. Kerem, K. Armutlu, E.H. Keseci, N. Kırdı
GENEL CERRAHİ ALANINDAKİ HEKİMLER HANGİ MESLEKİ RİSKLER ALTINDA ÇALIŞIYORLAR
H. Kulaçoğlu, T. Oruç, A. Polat, S. Hatipoğlu, M. Moran, B. Külah, A. Akın;F. Coşkun
GENEL CERRAHİ PRATİĞİNİN HEKİMLERİN ÖZEL YAŞAMLARI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI
T. Oruç, H. Kulaçoğlu, A. Polat, S. Hatipoğlu, B. Külah, M. Moran, Z. Kocaerkek, V. Özer
İZMİR İLİ METROPOL ALAN 112 HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ŞİDDETE MARUZİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Z. Başkaya Ölmezoğlu, K. Vatansever, A. Ergör
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SUNULAN TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE DEPOLAMA KOŞULLARI
Y. Beyhan, O. Keskin, Ö. Karahan, H. Kaya, B. Karakaş, M. Demirtaş
İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM HASTANESİ ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSK BOYUTLARI ARAŞTIRMASI 1999
N. Yoldaş, A. Çoşgun, Ş.Öztürk
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELİN KİŞİSEL SAĞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
G. Oktay Koçoğlu, B. Doğan, S. Tezcan
SSK ANKARA EĞİTİM HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ DOYUMU, İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE RAPOR KULLANMA SIKLIĞI İLE İLİŞKİSİ
TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIĞI TOPLUMSAL RİSKLER / ÖRNEK OLGULAR
M. Civaner
D.E.Ü. HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MESLEK YAŞAMLARINDA ŞİDDETLE KARŞILAŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
H. Deniz, B. Turhan, A. Özer
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIKLARI MESLEKİ RİSKLER
D. Çalışkan, R. Akdur, D. Baykal, S. Caba, Z. Dede, M. Erdil, S. Kaya, N. Kırmızıoğlu, G.Kocapınar, Z.Kutlu, N.Özköse, M.Öztürk, Ş.Sonay, S. Tanrıöğer, N. Ücebakan, M. Yanbasar, C. Yayla
HEMŞİRELİKTE MESLEKİ BİR RİSK OLARAK BAĞIMLILIK İLİŞKİLERİ (CODEPENDENCY)
G. Ançel
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANLARININ EMPATİK BECERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
G. Çıtak Tunç, B. Üstün
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARI
S. Erkal, H. Akşit, N. Platin
KÜRESELLEŞME VE SAĞLIK İŞKOLUNDA YENİ (?) ÇALIŞMA YAŞAMI SORUNLARI
A. Ergör, S. Şemin, Y. Demiral
TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ VE HEMŞİRELİK
Ö. Özkan, S. Ülker

POSTERLER
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HEPATİT-B İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
A. Çakmak, Ş. Özkahraman, S. Şen, B. Aslan, M. Öztürk
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU GEÇİRME ORANLARININ İNCELENMESİ
B. Dindar Yıldız, A. Karadakovan
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAĞIŞIKLANMA DURUMU
E. Türkistanlı, F. E. Şenuzun, B. Karaca Saydam, A. San Turgay, G. Aydemir
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KAN İLE BULAŞIM
A. N. Kişioğlu, M. Öztürk, A. Çakmak
A.Ü.İBN-İ SİNA HASTANESİNDEÇALIŞAN HEMŞİRELERDE HEPATİT B PREVELANSININ TESPİTİ VE HEMŞİRELERİN BU KONUDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
G. Turan
LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ KAN YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLARLA KARŞILAŞMA RİSKİ
M. Kılınç, P. Çıragil, B. Zencirci
HEMŞİRELERİN HEPATİT B ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAYA İLİŞKİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
D. Atay, L. Khorshid
BİR EĞİTİM HASTANESİ PERSONELİNDE HBS AG SEROPOZİTİFLİĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ
C. H. Açıkel, G. Akyürek, S. Ceylan, S. Kılıç
BORNOVA ACİL YARDIM VE TRAVMATOLOJİ HASTANESİ HBV ENFEKSİYON PREVALANSI ÇALIŞMASI
A. Kızılkaya, M. Gençer, M. Gönen
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE HEPATİT B’YE KARŞI KORUNMA AMACIYLA KURULAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI BİRİMİ SONUÇLARI
Ö. Ergönül, H. Işık, N. Baykam, A. Erbay, B. Dokuzoğuz, O. Müftüoğlu
ORTOPEDİK CERRAHİDE AMELİYAT EKİBİNİ EL YARALANMALARINDAN KORUMADA TEK ELDİVEN VE ÇİFT ELDİVEN KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
E. Çetinus. H. Ekerbiçer, İ. Cever
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HEPATİT B ENFEKSİYONU KONTROLLERİNE VE BU HASTALIKTAN KORUNMA YÖNTEMLERİNE YAKLAŞIMLARI
S. Solak, M. Y. Abamor
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İNFEKSİYON RİSKLERİ HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö. Ergönül, N. Baykam, A. Erbay, N. Taşdelen, Z. Demiroğlu, B. Dokuzoğuz
İNHALASYON ANESTETİKLERİYLE KRONİK TEMASIN ANTİOKSİDAN SAVUNMA MEKANİZMASINA ETKİSİ
A. Ceyhan, A. Sayal, T. Ceyhan, A. Aydın, S. Günal, F. Mısırlıoğlu, A. Işımer, N Ünal
AMELİYATHANE ÇALIŞANLARINDA COMET ASSAY TEKNİĞİ İLE KROMOZOM KIRIKLARININ TESPİTİ
M. Gamlı, B. Baltacı, R. Çetinbaş, S. Şardaş, N. Ünal
AMELİYATHANE ORTAMINDAKİ GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: İYONİZAN RADYASYON
B. Baltacı, A. Ceyhan, Y. Biner, R. Çetinbaş, Ü. Demirezen, N. Ünal
ANKARA HASTANESİ ANESTEZİ PERSONELİNDE SAĞLIK TARAMASI
B. Baltacı, A. Ceyhan, F. Mısırlıoğlu, R. Çetinbaş, N. Ünal
ANESTEZİ PERSONELİNİN ÇOCUKLARINDA GÖRÜLEN KONJENİTAL ANOMALİLER
A. G. Kaya, A. Ceyhan, H. Yağmurdur, F. Mısırlıoğlu, N. Ünal
HAŞERE İLE MÜCADELE SERVİSLERİNDEKİ PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI
A Bilgili, M Kanbur, N Bilgili, F Şahindokuyucu
REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİNDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZIN SAĞLIĞIMIZA ETKİSİ
N. Turan
ÇALIŞAN KADINLAR VE EV KADINLARINDA MESLEKİ AÇIDAN FİZİKSEL YAPININ DEĞERLENDİRİLMESİ
F. Altuğ, F. Erbahçeci, N. Büker, H. Taşkıran
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA FİZİKSEL ZORLANMA VE BEL AĞRISI SIKLIĞI
S. Solak, M. Y. Abamor
HASTANE ORTAMINDAKİ GÜRÜLTÜ ETKENLERİ VE PERSONELİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ
F. Ş. Karakum
KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
R. Aslankoç, M. Öztürk, N. G. Yıldırım
NÖBET TUTAN HEMŞİRELERİN UYKU DÜZENİ BOZULUYOR MU?
L. Khorshid, D. Sarı, N. Özkütük
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞTIKLARI FİZİKİ ORTAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ETKİLENME BİÇİMLERİNİN SAPTANMASI
M. Saylam
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM BİÇİMLERİ
C. Güvercin, E. İrgil
İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM HASTANESİ ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSK BOYUTLARI ARAŞTIRMASI-I 1999
N. Yoldaş, A. Çoşgun, Ş.Öztürk
İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM HASTANESİ ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSK BOYUTLARI ARAŞTIRMASI-II 1999
N. Yoldaş, A. Çoşgun, Ş.Öztürk
İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM HASTANESİ ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSK BOYUTLARI ARAŞTIRMASI-III 1999
N. Yoldaş, A. Çoşgun, Ş.Öztürk
İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM HASTANESİ ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSK BOYUTLARI ARAŞTIRMASI-IV 1999
N. Yoldaş, A. Çoşgun, Ş.Öztürk
ASİSTANLARIN EĞİTİM HASTANELERİNDEKİ İŞ ORTAMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
H. Yaman, M. Özen, A. Kut
BİR GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE BEKLENTİLERİ
D. Elker, K. Yorgancı, İ. Sayek
SAĞLIK İŞKOLUNDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİR KURUMSAL YAPILANMA ÖNERİSİ
A. Ergör, S. Kıran, Y. Demiral, A .C. Bilgin, Ö. Ç. Elçi, H. Ellidokuz,S.Şemin
İŞYERİNDE SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
H. Yaman, M. Özen
DEPREM BÖLGESİNDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN İZMİR EKİPLERİNDE GÖRÜLEN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK BULGULAR
K. Vatansever, Z. Ölmezoğlu, Ş. Erbaysal, M. T. Sofuoğlu
DEPREM SONRASI ADAPAZARI VE GÖLCÜK’TE ÇALIŞAN HEKİMLERİN SORUNLARININ SAPTANMASI
“TTB Sağlık Çalışanlarının Sesi” TTB Adapazarı ve Gölcük Koordinasyon Merkezleri

Künye Bilgileri

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi
Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Kasım 1999
208 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın