Sağlık Alanında “Hizmet Kaynaklı Zarar”: Hekimler Ne Diyor?

İçindekiler
Sunuş
Önsöz
Özet
Giriş ve Amaç
Tanımlar / Kavramsal çerçeve
Çalışmayla ne amaçlandı?
Yöntem
Araştırmanın kısıtlılığı
Bulgular ve Tartışma
Katılımcıların demografik özellikleri
Malpraktis olgusu üzerine düşünce ve tutumlar
Katılımcıların uygulanmakta olan ve önerilen yöntemler hakkındaki düşünceleri
Katılımcıların önerileri
SONUÇ
KAYNAKLAR
EKLER
Ek.1 Katılımcıların önerilerinden örnekler…
Ek.2 Anket formu
Ek.3 TTB Malpraktis Bildirgesi

Künye Bilgileri

Sağlık Alanında “Hizmet Kaynaklı Zarar”: Hekimler Ne Diyor?
Murat Civaner, Kızılca Yürür, Kayıhan Pala
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, Sağlık Politikası, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Haziran 2011
107 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-46-1

 

E-Kitap okumak için tıklayın