Ravzî Divanı

ÖZET

Ravzî. 16. yüzyılda yaşamış, 1600 yılından sonra ölmüş bir şairimizdir. Balıkesir Edincik’ten olup, tezkirelere girememiş şairlerimizdendir.
Ravzî divanı üzerindeki çalışmamız, iki ana bölümden oluşmuştur. 1. Bölüm, Ravzî’nin hayatı ve edebî kişiliği ile divanının şekil ve muhteva özelliklerine ayrılmıştır. Hayatı hakkında kaynaklarda neredeyse hiç bilgi bulunmayan Ravzî’nin hayatı ve edebî kişiliğine ait bilgiler şiirleri arasında bulunan bilgi kırıntılarından hareketleortaya konmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümü, divanın transkribeli metnini içerir. Tek nüshası bulunan eserde bulunan manzumeler müretteb divan sırası gözetilerek sıralanmıştır. Ayrıca her nazım şekli kendi içinde numaralandırılmış ve dipnotla varak numarası gösterilmiştir.

İÇİNDEKİLER
ÖZ GEÇMİŞ
ÖZET
ABSTRACT
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
RAVZÎ, HAYATI, KİŞİLİĞİ VE DİVANININ ŞEKİL VE MUHTEVA AÇISINDAN İNCELENMESİ
A- HAYATI
1- Doğum Tarihi ve Doğum Yeri
2- Ailesi
3- Öğrenimi
4- Fizikî Görünümü
5- Devlet Erkânıyla Olan İlşkileri
6- Tarikati
7- Dolaştığı Yerler
8- Ölümü
B- KİŞİLİĞİ
1- Kişilik Özellikleri
2- Edebî Kişiliği
C- DİVAN
D- DİVANIN ŞEKİL VE MUHTEVA ÖZELLİKLERİ
1. Divanın Şekil Özellikleri
1- Nazım Şekilleri
2- Vezin
3- Kâfiye ve Redif
2. Divanın Muhteva Özellikleri
1- Divanın Muhteva Özellikleri
2- Şehirleri Konu Alan Manzumeler
3- Divanda İsme Yazılmış Şiirler
4- Kerbelâ, Hz. Ali ve Hüseyin Sevgisi
5- Abdal, Işık, Melâmî ve Kalenderîler
6- Manzum Mektup
7- Müstağni Tavır
8- Ravzî2nin Hiciv Yönü
9- Hayvan İsimleri
10- Giyim Kuşam
11- Yiyecek
12- Mahallî Özellikler
13- Tarihî Vesika Değeri Taşıyan Örnekler
SONUÇ
KAYNAKÇA
Metnin Kuruluşunda Takip Edilen Yol
DİZİN

KÜNYE BİLGİLERİ

Ravzî Divanı
Dr. Yaşar Aydemir
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Giriş 142 Sayfa, Metin 381 Sayfa
Yayın Tarihi: 2009
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 978-975-17-3412-9

 

E-kitap okumak için tıklayın (giriş)

E-kitap okumak için tıklayın (metin)