Otel Yönetimi

Otel Yönetimi
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz ix

1. Ünite
Otel Endüstrisinde Yönetim ve Organizasyona Giriş 2
Otel Endüstrisinde Yönetim Ve Organizasyona Giriş 3
Otel Endüstrisinin Gelişimi 3
Otellerde Yönetim Ve Yönetici Kavramları 5
Otel Yönetiminin Temel İşlevleri 8
Planlama 8
Örgütleme 9
Yöneltme 9
Koordinasyon 9
Denetim 9
Otel Yönetiminde Yönetsel Roller Ve Beceriler 10
Bireylerarası Roller 10
Bilgisel (Bilgi ile Bağlantılı) Rolleri 11
Karar Verme Rolleri 11
Özet 12
Kendimizi Sınayalım 13
Yaşamın İçinden 14
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 15
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 15
Yararlanılan Kaynaklar 16
Otel Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 18

2. Ünite
Otel Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 19
Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem 20
Klasik Yönetim Düşüncesi ve Otel Yönetimi 20
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (1880-1930) 21
Yönetim Süreci Yaklaşımı 22
Bürokrasi Yaklaşımı 24
Neoklasik (Davranışsal) Yönetim Düşüncesi ve Otel Yönetimi 25
Hawthorne Araştırmaları 25
Neoklasik Düşünceye Katkı Sağlayan Diğer Araştırmacılar 27
Modern Yönetim Düşüncesi ve Otel Yönetimi 29
Sistem Yaklaşımı 29
Durumsallık Yaklaşımı 30
Postmodern Yönetim Akımları ve Otel Yönetimi 31
Çatışma Yönetimi 31
Dış Kaynaklardan Yararlanma 32
Ekip Çalışması 32
Farklı Kültürlerin Yönetimi 33
Kıyaslama 33
Kriz Yönetimi 33
Küçülme 34
Müşteri İlişkileri Yönetimi 34
Öğrenen Organizasyonlar 34
Öğrenilmiş İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı (Başarma İhtiyacı Teorisi) 35
Personeli Güçlendirme 35
Stres Yönetimi 36
Tam Zamanında Üretim 36
Toplam Kalite Yönetimi 37
Yalın Organizasyon 37
Yenilik Yönetimi 37
Zaman Yönetimi 38
Özet 39
Kendimizi Sınayalım 41
Yaşamın İçinden 42
Okuma Parçası 42
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 43
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 44
Yararlanılan Kaynaklar 44
İnternet Kaynakları 46

3. Ünite
Otel Yönetimi ve Çevre İlişkisi 48
Çevre Kavramı Ve Otel Yönetimindeki Önemi 49
Otel Yönetimini Etkileyen Dış Çevre Unsurları 50
Otel Yönetimini Etkileyen Genel (Makro) Çevre Unsurları 51
Otel Yönetiminde Ekonomik Çevre Unsurları ve Etkileri 51
Otel Yönetiminde Politik ve Yasal Çevre Unsurları ve Etkileri 52
Otel Yönetiminde Sosyo-Kültürel Çevre Unsurları ve Etkileri 53
Otel Yönetiminde Demografik Çevre Unsurları ve Etkileri 53
Otel Yönetiminde Teknolojik Çevre Unsurları ve Etkileri 54
Otel Yönetiminde Doğal Çevre Unsurları ve Etkileri 54
Otel Yönetiminde Uluslararası Çevre Unsurları ve Etkileri 55
Otel Yönetimini Etkileyen Yakın Çevre (İş/Görev Çevresi) Unsurları 56
Otel Yönetimini Etkileyen Sektörel ve Ana Pazara Yönelik Çevre Unsurları 56
Otel Yönetimini Etkileyen Müşteri Çevresi Unsurları 58
Otel Yönetimini Etkileyen Rakip Çevre Unsurları 59
Otel Yönetimini Etkileyen Tedarikçi Çevresi Unsurları 60
Otel Yönetimini Etkileyen İç Çevre Unsurları 60
Otel Yönetiminde Çevresel Belirsizlik Ve Uyum Stratejileri 66
Özet 68
Kendimizi Sınayalım 69
Yaşamın İçinden 70
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 71
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 71
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 72

4. Ünite
Otel Yönetiminde Sosyal Sorumluluk ve Etik 74
Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Kavramının Anlamı Ve Önemi 75
Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 76
Otel İşletmelerinin Çalışanlarına Karşı Sosyal Sorumlulukları 76
Otel İşletmelerinin Müşterilerine Karşı Sosyal Sorumlulukları 77
Otel İşletmelerinin Hissedarlarına Karşı Sosyal Sorumlulukları 78
Otel İşletmelerinin Tedarikçilerine Karşı Sosyal Sorumlulukları 79
Otel İşletmelerinin Rakiplerine Karşı Sosyal Sorumlulukları 79
Otel İşletmelerinin Topluma Karşı Sosyal Sorumlulukları 80
Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Düzeyleri 82
Otel İşletmelerinde Ekonomik Sorumluluk Düzeyi 82
Otel İşletmelerinde Yasal Sorumluluk Düzeyi 83
Otel İşletmelerinde Etiksel Sorumluluk Düzeyi 83
Otel İşletmelerinde Gönüllü Sorumluluk Düzeyi 83
Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluğun Bir Boyutu Olarak İş Etiğinin Kavramsal Analizi 83
Etik Kuramları 85
Otel İşletmelerinde Etiksel Karar Verme Süreci 88
Otel İşletmelerinde Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler 91
Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Kişisel Faktörler 92
Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Örgütsel Faktörler 93
Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Etiksel Sorunun Yoğunluğu 94
Özet 95
Kendimizi Sınayalım 97
Yaşamın İçinden 98
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 99
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 99
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 100

5. Ünite
Otel Yönetiminde Planlama ve Yönetsel Karar Verme 104
Otel Yönetiminde Genel Olarak Plan Ve Planlama Kavramı 105
Otel Yönetiminde Plan Türleri 107
Kullanım Sıklığına Göre Planlar 107
Kapsamına Göre Planlar 108
Zaman Ufkuna Göre Planlar 108
Belirginlik Derecesine Göre Planlar 109
Biçimsellik Derecesine Göre Planlar 109
Otel Yönetiminde Planlama Süreci 110
Örgütsel Amaçların Belirlenmesi 110
Örgütsel Amaçlara Ulaştıracak Seçeneklerin Belirlenmesi 115
Seçenekler Arasından Seçim Yapma 116
Planlama Sürecinin Gözden Geçirilmesi ve Güncelleştirilmesi 116
Otel Yönetiminde Planlama Sürecine İlişkin Yaklaşımlar 116
Otel Yönetiminde Amaçlara Göre Yönetim 117
Otel Yönetiminde Karar Verme 118
Özet 123
Kendimizi Sınayalım 124
Yaşamın İçinden 125
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 125
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 125
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 127

6. Ünite
Otel Yönetiminde Örgütleme 130
Otel Yönetiminde Örgüt Ve Örgütlemeye İlişkin Kavramlar 131
Otel İşletmelerinde Örgüt Yapısını Oluşturan Temel Unsurlar 132
Otel Yönetiminde Örgütleme İlkeleri Ve Süreci 136
Örgüt Yapısı ile İlgili İlkeler 138
Süreçlerle İlgili İlkeler 139
Sonuçlarla İlgili İlkeler 140
Otel Yönetiminde Bölümlere Ayırma İlkeleri Ve Ölçütleri 140
İşlevlere Göre Bölümlere Ayırma 141
Bölge Temeline (CoğraŞ Temele) Göre Bölümlere Ayırma 142
Müşteri Temeline Göre Bölümlere Ayırma 143
Zaman Temeline Göre Bölümlere Ayırma 143
Karma Örgüt Yapısı 143
Örgütlemede Matriks Yapı 144
Özet 146
Kendimizi Sınayalım 147
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 148
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 148
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 149

7. Ünite
Otel Yönetiminde Yürütme 150
Otel Yönetiminde Yürütme İşlevinin Anlam Ve Önemi 151
Otel Yönetiminde Yürütme Aracı Olarak Yetki Ve Güç Kullanma 151
Otel Yönetiminde Yürütme Aracı Olarak Emir-Komuta İlişkileri 153
Otel Yönetiminde Yürütme Aracı Olarak Liderlik 154
Özellikler Kuramı 154
Davranışsal Liderlik Kuramları 155
Iowa State Liderlik Araştırmaları 155
Ohio State Üniversitesi Araştırmaları 155
Michigan Üniversitesi Araştırmaları 156
Robert Blake ve Jeane Mouton’ın Liderlik Izgarası 156
Durumsal Liderlik Kuramları 157
Fiedler’in Durumsallık Kuramı (Etkin Liderlik Yaklaşımı) 157
Amaç-Yol Kuramı 158
Hersey ve Blanchard’ın Durumsal Liderlik Kuramı 159
Çağdaş Liderlik Kuramları 160
Etkileşimci Liderlik 160
Karizmatik Liderlik 161
Dönüşümcü Liderlik 161
Otel Yönetiminde Yürütme Aracı Olarak Güdüleme 163
Güdülemede Kapsam Kuramları 163
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 163
Herzberg’in Çift-Faktör Kuramı 164
Alderfer’in ERG Kuramı 165
Mc Clelland’ın Kazanılmış İhtiyaçlar Kuramı 165
Güdülemede Süreç Kuramları 166
Tolman’ın Bekleyiş Kuramı 166
Vroom’un Bekleyiş Kuramı 166
Lawler-Porter Güdüleme Modeli 167
Adams’ın Eşitlik Kuramı 168
Özet 170
Kendimizi Sınayalım 171
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 172
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 172
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 173

8. Ünite
Otel Yönetiminde Denetim 176
Otel Yönetiminde Denetim İşlevinin Anlamı Ve Önemi 177
Otel Yönetiminde Etkin Bir Denetim Sisteminin İlkeleri
Ve Özellikleri 178
Otel Yönetiminde Denetim Sürecinin Aşamaları 180
Otel Yönetiminde Örgütsel Denetim Çeşitleri 181
Üretim Aşamalarına Göre Denetim Çeşitleri 181
Yönetim Kademelerine Göre Denetim 182
Bağımsızlık Durumuna Göre Denetim 183
Özet 184
Kendimizi Sınayalım 185
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 186
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 186
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 187

Künye Bilgileri

Otel Yönetimi
Editör: Prof.Dr. Meryem Akoğlan Kozak
Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Hatice Güçlü Nergiz, Prof. Dr. Oya Aytemiz Seymen, Prof. Dr. Tamer Bolat
Anadolu Üniversitesi
Türü: İşletme, Yönetim Organizasyon, Otelcilik, Eğitim, Üniversite, Açıköğretim Kitapları, Yönetim, E-Kitap İndir
Yayın Tarihi: 2013
187 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1506-1

Otel Yönetimi
E-kitap okumak için tıklayın