Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama

Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama
E-kitap okumak için tıklayın

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
MUHASEBE DENETİMİ VE İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
1. TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Muhasebe Denetimi
1.1.1. Muhasebe Denetiminin Tarihsel Gelişimi
1.1.2. Muhasebe Denetiminin Tanımı
1.1.3. Muhasebe Denetiminin Türleri

1.2. Denetçi
1.2.1. Denetçinin Tanımı ve Özellikleri
1.2.2. Denetçi Türleri

1.3. Mali Tabloların Bağımsız Denetimi
1.3.1. Tanımı
1.3.2. Mali Tabloların Denetlenmesindeki Amaçlar
1.3.3. Denetim Standartları

1.4. İşletmelerde İç Kontrol Sistemi
1.4.1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı
1.4.2. İç Kontrol Sisteminin Bölümleri
1.4.3. İç Kontrol Sisteminin Unsurları
1.4.4. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi
1.4.4.1. İç Kontrol Sistemini Değerlendirme Amaçları
1.4.4.2. İç Kontrol sistemini Değerlendirme Amaçları

2. TEMEL DENETİM KARARLARI
2.1. Genel Açıklama
2.2. Denetim Kanıtları
2.3. Denetim Teknikleri
2.4. Denetim Genyöntemleri (Prosedürleri)
2.5. İncelenecek Birim Sayısının Belirlenmesi
2.5.1. Genel Özellikler
2.5.2. Birimlerin Tamamının İncelenmesi
2.5.3. Birimlerin Bir Bölümünün İncelenmesi
2.5.4. İncelenecek Birim Seçimi

3. MUHASEBE DENETİMİNDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
3.1. Genel Açıklama
3.2. İradi Örnekleme
3.3. İstatistiki Örnekleme Yöntemi
3.3.1. Genel Açıklamalar
3.3.1.1. Muhasebe Denetiminde Kullanılan İstatistiki Örneklemenin Yeri ve Özellikleri
3.3.1.2. İstatistiki Örnekleme Yönteminin Üstünlükleri
3.3.2. Muhasebe Denetiminde Kullanılan İstatistiki Seçim Yöntemleri
3.3.3. Muhasebe Denetiminde kullanılan İstatistiki Örnekleme Yöntemleri
3.3.3.1. Genel Özellikler
3.3.3.2. Niteliklere Göre Tahmin Örnekleme Yöntemi
3.3.3.2.1. Yöntemin Tanımı ve İşleyişi
3.3.3.2.2. Yöntemin Eleştirisi
3.3.3.3. Kabul Örnekleme Yöntemi
3.3.3.3.1. Yöntemin Tanımı ve İşleyişi
3.3.3.3.2. Yöntemin Eleştirisi
3.3.3.4. Keşif Örneklemesi Yöntemi
3.3.3.4.1. Yöntemin Tanımı ve İşleyişi
3.3.3.4.2. Yöntemin Eleştirisi
3.3.3.5. Niceliklere Göre Tahmin Örneklemesi Yöntemi
3.3.3.5.1. Yöntemin Tanımı ve İşleyişi
3.3.3.5.2. Yöntemin Eleştirisi

İKİNCİ BÖLÜM
PARASAL BİRİM ÖRNEKLEMESİ YÖNTEMİNİYLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

(Yapısı, Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması ve Birimlerin Seçimi)

1. PARASAL BİRİM ÖRNEKLENMESİ YÖNTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE UYGULANMA AŞAMALARI

2.PARASAL BİRİM ÖRNEKLENMESİ YÖNTEMİNDE ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI
2.1. Genel Açıklama
2.2. Ana Kütlenin Toplam Parasal Tutarının Belirlenmesi
2.3. Güvenlik Derecesinin ve Güvenlik Katsayısının Belirlenmesi
2.3.1. Genel Özellikler
2.3.2. Toplam Güvenlik Derecesinin Belirlenmesi
2.3.3. Öznel Güvenlik Derecesinin Belirlenmesi
2.3.4. Nesnel Güvenlik Derecesinin ve Güvenlik Katsayısının Belirlenmesi
2.3.4.1. Nesnel Güvenlik Derecesinin Belirlenmesi
2.3.4.2. Güvenlik Katsayısının Belirlenmesi
2.3.4.2.1. Genel Özellikler
2.3.4.2.2. Muhasebe Ana Kütlelerinin Yapısal Özellikleri
2.3.4.2.3. Muhasebe Ana Kütlelerinde Homojenliğin ve Çarpıklığın Tanımı ve Özellikleri
2.3.4.2.4. İstatistiki Örnekleme Yöntemlerine Dayanak Oluşturan Olasılık Dağılımları

2.4. Üst Hata Tutarının Belirlenmesi
2.4.1. Tanımı ve Özellikleri
2.4.2. Üst Hata Sınırı Tutarının Yapısının İncelenmesi
2.4.2.1. Üst Hata Sınırı Tutarının Tek Bir Değer Olarak Alınması
2.4.2.2.Üst Hata Sınırı Tutarının Alt Unsurlarına Ayrılarak Kullanılması
2.4.2.2.1. En Fazla Muhtemel Hata
2.4.2.2.2. Temel Kesinlik
2.4.2.2.3. Kesinlik Aralığı
2.4.3. Üst Hata Sınırı Tutarının Belirlenmesi

2.5. Parasal Birim Örneklemesi Yönteminde Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması
2.5.1. Genel Özellikler
2.5.2. Kümülatif Parasal Tutarlar Örneklemesi Yönteminde Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması
2.5.3. Dolar Birim Örneklemesi Yönteminde Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması
2.5.4. Birleştirilmiş Nitelik ve Nicelik Örneklemesi Yönteminde Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması

3. PARASAL BİRİM ÖRNEKLEMESİ YÖNTEMİNDE İNCELENECEK ÖRNEK BİRİMLERİNİN SEÇİMİ
3.1. Genel Açıklama
3.2. Sabit Aralıklı Seçim Yöntemi
3.2.1. Genel Özellikler
3.2.2. Yöntemle İlgili Sayısal Bir Örnek

3.3. Dolar Birim Örneklemesi – Hücre Seçim Yöntemi
3.3.1. Genel Özellikler
3.3.2. Yöntemle İlgili Sayısal Bir Örnek

3.4. Seçim Yöntemlerinin Üstünlükleri, Sakıncaları ve Karşılaştırılmaları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARASAL BİRİM ÖRNEKLEMESİ YÖNTEMİNDE ÖRNEK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. MUHASEBE ANA KÜTLELERİNDE KARŞILAŞILAN HATALAR VE ÖZELLİKLERİ
1.1. Genel Açıklama
1.2. Muhasebe Ana Kütlelerinde Karşılaşılan Hata Türleri
1.3. Muhasebe Ana Kütlelerinde Karşılaşılan Hataların Yapısal Özellikleri
1.4. Hata Değerlendirilmesi Aşamasında Kusur Oranlarının Hesaplanması
1.5. PBÖ Yönteminde Düşük Gösterme Hatalarının Özellikleri

2. PARASAL BİRİM ÖRNEKLEMESİ YÖNTEMİNDE KULLANILAN, ÖRNEK SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
2.1. Genel Açıklama
2.2. TutuculukKavramı ve PBÖ Yönteminde Karşılaşılan Risk Türleri
2.3. Kümülatif Parasal Tutarlar Örneklenmesi Yönteminde Örnek Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2.3.1. Yöntemin Özellikleri
2.3.2. Örnek Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2.3.2.1. Örnek Birimlerinde Hata Bulunması Durumunda Yapılan İşlemler
2.3.2.2. Örnek Birimlerinde Hata Bulunmaması Durumunda Yapılan İşlemler

2.4. Dolar Birim Örneklemesi Yönteminde Örnek Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2.4.1. Yöntemin Özellikleri
2.4.2. Örnek Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2.5. Birleştirilmiş Nitelik ve Nicelik Örneklemesi Yönteminde Örnek Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2.5.1. Yöntemin Özellikleri
2.5.2. Örnek Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2.6. McCray Sınırı Değerlendirme Yönteminde Örnek Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2.6.1. Yöntemin Özellikleri
2.6.2. Örnek Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2.7. PBÖ Yönteminde Kullanılan Diğer Değerlendirme Yöntemleri
2.8. PBÖ Yönteminde Ayrı Ayrı Elde Edilen Örnekleme Sonuçlarının Birleştirilmesi
2.8.1. Genel Özellikler
2.8.2. Benzer Güvenlik Derecesindeki Örnekleme Sonuçlarının Birleştirilmesi
2.8.3. Farklı Güvenlik Derecelerindeki Örnekleme Sonuçlarının Birleştirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK İŞ HAYATINDAN BİR İŞLETMEDE YAPILMIŞ UYGULAMA ÇALIŞMASI

1. DENETLENEN İŞLETMENİN TANITILMASI VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
2. ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI VE BİRİMLERİNİN SEÇİMİ
3. ÖRNEK BİRİMLERİNİN İNCELEMESİ VE ÖRNEK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SONUÇ
EKLER
YARARLANILAN KAYNAKLAR

KÜNYE BİLGİLERİ

Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama
Dr. Nejat Bozkurt
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1985
261 Sayfa
Türü: Muhasebe

Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama
E-kitap okumak için tıklayın