Mânî Dîvânı

Özet

XVI. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğunun hemen her sahada hükümran olduğu, bu bağlamda Dîvân şiirinin de en olgun meyvelerini verdiği bir dönemi ifade eder. Söz konusu dönem içinde başta Fuzûlî ve Bâkî olmak üzere Hayâlî Bey, Zâtî, ve Taşlıcalı Yahyâ gibi birbirinden değerli çok sayıda şair yetişmiştir. Bu şairlerden özellikle Bâkî ve Fuzûlî gibi şahsiyetler ortaya koymuş oldukları eserleriyle kendilerine has ekollerin meydana gelmesini sağlamışlar ve çok sayıda şairin de kendilerini örnek alıp yetişmesine vesile olmuşlardır. XVI. Yüzyılda yetişen ve özellikle Fuzûlî’den etkilenerek onun bazışiirlerine nazire yazmış
olup kendi çapında Dîvân şiiri dünyasına katkıda bulunmaya çalışmış şairlerden biri de Mânî’dir.
Bu çalışmada başta Mânî’nin kendi eserleri olmak üzere çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler ışığında Mânî’nin hayatı, sanatı ve eserleri üzerinde durulmuş daha sonra da şairin Divan ve Şehr-engîz-i Bursa adlı eserlerinin çeviri yazılı metinleri verilmiştir.

İçindekiler
Önsöz
Giriş
XVI. Yüzyılın Edebî Durumu Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

I.Bölüm
Mânî, Hayatı, Sanatı ve Eserleri
Hayatı
Sanatı
Kendi sanatı hakkındaki düşünceleri
Söyleyişteki rahatlık üzerine
Tasvirler
Deyim ve atasözleri
Edebi sanatları kullanma
Soyut-somut bağdaştırmalar
Şehr-engîz türüne benzer ifadeler
Dili kullanma becerisi
Eserleri
Dîvân
Kasideler
Musammatlar
Kıt’a-ı Kebîre
Gazeller
Gazellerdeki yek-âhenk söylem
Şehr-engîz-i Bursa
Ahenk Unsurları
Vezin
Tekrarlar
Redif
Kafiye
Mânî Dîvân’nın nüsha tavsifi
Metnin imlâsı ile ilgili bazı hususlar

II. Bölüm
Metinler
Divan
Kasideler
Kıt’a-ı Kebire
Musammatlar
Gazeller
Matlalar
Şehr-engîz-i Bursa

Sonuç
Kaynakça
Genel İndeks
Eski Yazılı Metin
 
 
Künye Bilgileri

Mânî Dîvânı
Şâir: Mânî
Hazırlayan: Doç. Dr. Şener Demirel
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
118 Sayfa
Yayın Tarihi: 2011
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789751735577
 
E-Kitap okumak için tıklayın