Makro İktisat

Makro İktisat
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Makroekonomiye Giriş
Giriş
Makroekonominin Araştırma Alanı
Gelir ve İstihdam Düzeyi
Fiyat Düzeyinin İstikrarı
Ekonomik Büyüme
Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları
Dış Açıklar
Makroekonominin Tarihçesi
Büyük Buhran
Makroekonomide Temel Varsayımlar
Piyasaların Temizlenme Hızı Konusundaki Farklı Varsayımlar
Dengenin Tekliği Konusundaki Farklı Varsayımlar
Beklentilerin Biçimlendirilmesi Konusundaki Farklı Varsayımlar
Kısa ve Uzun Dönemin Nispi Önemi Konusundaki Farklı Varsayımlar
BAZI TEMEL KAVRAMLAR
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Harcama Yöntemiyle GSYİH’nın Ölçülmesi
Gelir Yöntemiyle GSYİH’nin Ölçülmesi
Üretim Yöntemiyle GSYİH’nin Ölçülmesi
Diğer Milli Gelir Kavramları
Ekonominin Üretim Kapasitesindeki Artışın Ölçülmesi: GSYİH Büyüme Oranı
Yaşam Maliyetinin Ölçülmesi: Fiyat Endeksleri ve Enflasyon Oranı
Bir Fiyat Endeksinin Oluşturulması
Sık Kullanılan Fiyat Endeksleri
Ekonominin İş Yaratma Kapasitesinin Ölçülmesi: İşsizlik Oranı
Makroekonomik Performans
Döviz Kuru
Alternatif Döviz Kuru Tanımları
İki Taraşı Reel Döviz Kuru
Efektif Döviz Kuru
Düz ve Çapraz Döviz Kuru
Mali Piyasaların Ana Göstergesi: Faiz Oranı
Faiz Oranıyla İlgili Ayrımlar
Kısa ve Uzun Vadeli Faiz Oranı
Basit ve Bileşik Faiz
Nominal ve Reel Faiz Oranı
Makroekonomik Analizde Faiz Oranı
Tahvil Fiyatları ve Faiz Oranı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

2. Ünite
Klasik ve Keynesyen İktisat
GİRİŞ
KLASİK İKTİSAT
Klasik İktisadın Varsayımları
Klasik Modelde Para ve Toplam Talep
Klasik Modelde İş Gücü Piyasası
Emek Talebi
Emek Arzı
Emek Piyasasında Denge ve Tam İstihdam Hasılası
Fiyat Düzeyinin Değişmesi ve Emek Piyasasında Denge
Klasik Modelde Mal Piyasası ve Faiz Oranı
Say Yasası
Klasik Faiz Teorisi: Tasarruf ve Yatırımların Eşitlenmesi
Klasik Modelde Toplam Arz
Düşey AS için Ücret ve Fiyat Esnekliğinin Önemi
Klasik Modelde Tam İstihdam Dengesi ve İşsizlik
KEYNESYEN İKTİSAT
Keynesyen Devrim
Denge Çıktı Düzeyi
ÇOĞALTAN
Çoğaltan Mekanizmasının İşleme Şartları
İş Gücü Piyasası ve İşsizlik Sorunu
Ücret ve Fiyat Esnekliği Tartışmaları ve Keynesyen Toplam Arz Eğrisi
Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Klasik-Keynesyen Tartışmaları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

3. Ünite
Tüketim, Tasarruf ve Yatırım
GİRİŞ
KEYNESYEN TÜKETİM VE TASARRUF
FONKSİYONLARI
HANEHALKININ TÜKETİM KARARI: ZAMANLARARASI
OPTİMİZASYON MODELİ
Zamanlararası Bütçe Kısıtı
Tüketici Tercihleri
Tüketim Kararı
Yaşam-Boyu Gelir Hipotezi
Temel Model
Servetin ve Faizin Modeldeki Yeri
Sürekli Gelir Hipotezi
Sürekli Gelirin Tahmini
Kısa ve Uzun Dönem Marjinal Tüketim Eğilimleri
Nispi Gelir Hipotezi
YATIRIM
Sabit Sermaye Yatırımları: Neoklasik Model
Sermaye Talebi ve Optimum ya da Arzulanan Sermaye Stoku
Arzulanan Sermaye Stokundan Yatırıma
Sabit Sermaye Yatırımları: Hızlandıran Modeli
Hasıladaki Değişmeler ve Yatırım Düzeyi
Hızlandıran Modelinin Değerlendirilmesi
Sabit Sermaye Yatırımları: Tobin’in q Teorisi
Konut Yatırımları
Stok Yatırımları
Optimum Stok Miktarının Belirlenmesi
Arzulanan ve Arzulanmayan Stok Yatırımları
Ekonomik Dalgalanmalarda Stoklar
Yatırımlarda Finansal Kısıtlamalar
Kredi Tayınlaması
Kredi Tayınlaması, Yatırımlar ve İç Finansman Kaynakları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

4. Ünite
Para, Para Arzı ve Talebi
GİRİŞ
PARANIN İŞLEVLERİ VE PARA TÜRLERİ
Paranın İşlevleri
Para Bir Mübadele (Değişim) Aracıdır
Para Bir Değer Muhafaza (Saklama) Aracıdır
Para Hesap Birimi ya da Değer Standardıdır
Para Ertelenmiş Ödemeler İçin Standart Oluşturur
Paranın Özellikleri
Paranın Gelişimi ve Fiat (İtibari) Para Sistemi
Fiat Paranın Güvencesi Nedir?
PARANIN TANIMI VE ÖLÇÜLMESİ
Merkez Bankasının Para Arzı Tanımları
PARA ARZININ BELİRLENMESİ VE PARA ÇOĞALTANI
Para Arzı Sürecinin Aktörleri
Banka Parasının (Kaydi Para) Yaratılması
%100 Rezerv Bankacılığı
Rezerv Oranının %100’den Küçük Olması
Rezerv-Mevduat Oranının Belirleyicileri
Nakit-Mevduat Oranı
Parasal Taban
Para Çoğaltanı ve Para Arzı
Para Politikası, Amaçları, Araçları ve Uygulanması
Kurala ve Duruma Göre Para Politikası
Para Politikası Kuralları
Para Politikasının Araçları
Açık Piyasa İşlemleri
Reeskont Kredileri
Zorunlu Karşılık Oranları
Para Arzının İçselliği Tartışmaları
PARA TALEBİ
Klasik Para Talebi ve Miktar Teorisi
Paranın Dolaşım Hızı ve Fisher’in Değişim Denklemi
Miktar Teorisi
Para Talebinin Miktar Teorisi
Para Talebine Cambridge Yaklaşımı
Keynes’in Likidite Tercihleri Teorisi
Muamele (İşlem) Saikiyle Para Talebi
İhtiyat Saiki ile Para Talebi
Spekülatif Para Talebi
Üç Saikin Birlikte Ele Alınması
Friedman’ın Modern Miktar Teorisi
Denge Faiz Oranı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

5. Ünite
Denge Milli Geliri: IS-LM ve IS-LM-BP Analizi
GİRİŞ
MAL PİYASASI DENGESİ (IS EĞRİSİ)
IS Eğrisinin Elde Edilişi
IS Eğrisi Formülü ve IS Eğrisinin Eğimi
IS Eğrisinde Kaymalar
PARA PİYASASI DENGESİ (LM EĞRİSİ)
Para Piyasasında Denge ve LM Eğrisi
LM Eğrisi Formülü ve LM Eğrisinin Eğimi
LM Eğrisinde Kaymalar
MAL VE PARA PİYASALARINDA BİRLİKTE DENGE (GENEL DENGE)
Denge Gelir Düzeyi ve Faiz Oranında Değişmeler
Makroekonomik Dengesizlikler ve Dengesizliklerin Giderilmesi
Para Politikası
Para Politikasının Güçlü Etkileri
Para Politikasının Zayıf Etkileri
Likidite Tuzağı
LM Eğrisinin Farklı Durumları
Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi
Maliye Politikasının Güçlü Etkileri
Maliye Politikasının Zayıf Etkileri
Para ve Maliye Politikalarının Birlikte Kullanılması
Mali Genişlemenin Parasal Genişleme ile Desteklenmesi
İstikrar Politikalarının Oluşturulması
Faiz Oranı ve Para Arzı Hedefi
ÖDEMELER BİLANÇOSU DENGESİ: BP EĞRİSİ
Ödemeler Bilançosu Dengesizlikleri
MUNDELL-FLEMING MODELİ: AÇIK EKONOMİDE TALEP YÖNLÜ POLİTİKALAR
Sabit Döviz Kur Sisteminde Talep Yönlü Politikalar
Maliye Politikası
Para Politikası
Esnek Döviz Kuru Sisteminde Talep Yönlü Politikalar
Maliye Politikası
Para Politikası
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

6. Ünite
Toplam Arz-Toplam Talep Modeli
GİRİŞ
TOPLAM TALEP EĞRİSİ
Toplam Talep Eğrisinin Eğimi
Reel Balans Etkisi
Zamanlararası İkame Etkisi ya da Faiz Etkisi
Uluslararası İkame Etkisi ya da Açık Ekonomi Etkisi
Toplam Talep Eğrisinde Kaymalar
Maliye Politikası
Para Politikası
Talep Şoklarından Kaynaklanan Kaymalar
TOPLAM ARZ EĞRİSİ
Ekonominin Dengesi
Toplam Arz Eğrisinin Eğiminin Önemi
Toplam Arz Eğrisi: İki Özel Durum
Keynesci Toplam Arz Eğrisi
Klasik Toplam Arz Eğrisi
Toplam Arz Eğrisinin Farklı Durumlarında Ekonomi Politikaları
Keynesci Durum
Klasik Durum Paranın Nötrlüğü
POZİTİF EĞİMLİ TOPLAM ARZ EĞRİSİ
Yapışkanlık Modelleri
Yapışkan Ücret Modeli
Yapışkan Fiyat Modeli
Ücret ve Fiyat Yapışkanlığının Nedenleri
Koordinasyon Yetersizlikleri
Liste Maliyetleri ve Toplam Talep Dışsallıkları
Etkin Ücret Teorisi
Sözleşmeler ve Uzun Dönem İlişkileri
Fiyatların Karışık Ayarlanması
İçeridekiler-Dışarıdakiler Modeli
Eksik Bilgi Modelleri
İşçilerin Yanlış Algılama Modeli
Eksik Bilgi Modeli: Lucas Arz Eğrisi
Eksik Bilgi Modellerinde Para Arzında Beklenen ve Beklenmeyen Değişmeler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
İşsizlik ve Enflasyon
GİRİŞ
İŞSİZLİK
İşsizliğin Ölçülmesi
İşsizlik Türleri
Geçici İşsizlik
Yapısal İşsizlik
Konjonktürel İşsizlik
İşsizliğin Nedenleri
İş Arama Süreci
İş Tayınlaması
Yapışkan Ücretler
İşsizliğin Maliyetleri
İşsizliğin İktisadi Maliyetleri
İşsizliğin İktisadi Olmayan Maliyetleri
ENFLASYON
Enflasyonun Tanımı ve Ölçülmesi
Enflasyonun Türleri
Talep Çekişli Enflasyon
Maliyet İtişli Enflasyon
Enflasyonun Maliyetleri
Beklenen Enflasyonun Maliyetleri
Beklenmeyen Enflasyonun Maliyetleri
İŞSİZLİK ENFLASYON İLİŞKİSİ
Phillips Eğrisi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

8. Ünite
Konjonktür
GİRİŞ
KONJONKTÜRÜN TANIMI
İKTİSADİ DEĞİŞKENLERİN KONJONKTÜREL DAVRANIŞLARI
KONJONKTÜR TEORİLERİ
Konjonktür Teorilerinin Temel Bileşenleri
İktisadi Dalgalanmaların Kaynakları
Talep Yönlü Konjonktür Teorileri
Keynesci Konjonktür Teorisi
Envanter Yatırımları ve Konjonktür Dalgalanmaları
Keynesci Teoride Durgunluk ve Genişleme
Paracı Konjonktür Teorisi
Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
Reel Konjonktür Teorisi (RBC)
Teknoloji Şoklarının Önemi
Zamanlararası İkame ve Emek Arzı
Tam İstihdam
Paranın Yansızlığı
Yeni Keynesci Konjonktür Teorisi
Menü Maliyetleri Yapışkan Fiyat Modelleri
Etkin Ücretler ve İktisadi Dalgalanmalar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Künye Bilgileri

Makro İktisat
Anadolu Üniversitesi
Yazarlar: Prof. Dr. Kemal Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa Özer
Editörler: Prof. Dr. İlyas Şıklar, Yrd. Doç. Dr. Burhan Doğan
Türü: Bilim, Eğitim, İktisat, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2013
233 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1489-7

 

Makro İktisat
E-kitap okumak için tıklayın