Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam

ÖNSÖZ
GİRİŞ

I. BÖLÜM
OSMANLI’DA MODERNLEŞME VE İSLAM

A. Osmanlı’da Yukarıdan-Aşağı Değişim
1. Osmanlı’da Güçlü Merkez, Dağınık Çevre
2. Osmanlı Modernleşmesi ve Kadın Konusu

B. Osmanlı’nın İdeolojik Aygıtları
1. İdeoloji, Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları
2. İdeolojik Aygıtlar ve Millet Sistemi
3. Osmanlı’da Dinsel İdeolojik Aygıt
4. Osmanlı’da Eğitimsel İdeolojik Aygıt

C. Osmanlı’daki Yönetici Zihniyet
1. Din-ü Devlet İdeolojisi
2. İslam İnancına Nüfuzun Önemi
3- Osmanlı’daki Yeni Aydınlar, “Karışım Kimlikleri” ve Hermenötik Yaklaşım

D. Osmanlı’daki Değişim Açısından İslami Kesimin Önemli İç Süreçleri: Muhammed Abduh Örneği
1- İslami Kimlikleri Lakatos’un Çekirdek-Kuşak Ayrımıyla Düşünmek
2- Bilişsel Çelişki Teorisi ve İçten Eleştiri
3- Abduh ve Hocası Cemaleddin Afgani
4- Abduh, Akla Verilen Önem ve Mezhepçiliğe Eleştiri
5- Abduh ve Kadın Konusu
6- Abduh’un Ekonomi, Sanat ve Tasavvuf Konusundaki Görüşleri
7- Abduh’un Etkisi

II. BÖLÜM
1980’LERDEN ÖNCE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE MODERNLEŞME ve İSLAM

A. 1980’lerden Önce Türkiye Cumhuriyeti’nde Yukarıdan-Aşağı Değişim
1. Yukarıdan-Aşağı Yoğun Değişim Dönemi ve Patrimonyalizmin Devamı
2. Uluslararası Gelişmelerin ve “Oyun Gücü”nün Ortaya Çıkmasıyla Merkezin Kontrolünün Azalması
3. Ekonomik Yapıdaki Değişimlerle Merkezin Kontrolünün Azalması
4. Sivil Toplum Kuruluşları, Merkezin Kontrolü ve Kadın Konusu
5. Uluslararası Sistemden Kaynaklanan Etkilerle Değişim

B. 1980’lerden Önce Türkiye Cumhuriyeti’nin İdeolojik Aygıtları
1- Althusser, Platon, Gadamer, Popper, Kant, Aristoteles ve İdeoloji
2- Yeni Sosyal-Siyasi Yapının ve Şehirleşmenin Önemi
3- Eğitimsel İdeolojik Aygıtlar
4- Dinsel İdeolojik Aygıtlar: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Camiler
5- Dinsel İdeolojik Aygıtlar: İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri
6- İdeolojik Aygıt Olarak Medya
7- Şehirleşme Sonucunda İdeolojik Aygıtların Artan Önemi, Kadınlarda Değişim, “İslami” Sembollerle Karşılaşma

C. 1980’lerden Önce Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yönetici Zihniyet
1- Batıcılık, Pozitivizm, Sosyal Darwinizm ve Hermenötik Yaklaşım
2- Teleolojik Tarih Anlayışı, Karl Popper ve Tarihsicilik
3- Yönetici Merkezin Karşı Karşıya Kaldığı Paradokslar ve Hermenötik Yaklaşım
4- Türkiye’nin Kendi Durumundan Kaynaklanan Paradokslar ve Batı’dan İthal Edilen Paradokslar

D. 1980’lerden Önce Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Değişim Açısından İslami Kesimin Önemli İç Süreçleri: Said Nursi Örneği
1- Nursi’nin, Abduh ve Ankara Okulu ile Karşılaştırılması
2- Nursi’nin Uzlaştırıcılığı ve Diyalogculuğu
3- Nursi’nin Bilim-Din Uzlaştırması
4- Nursi’nin Devletin İdeolojik Aygıtlarında “Mevzi Kazanma”nın Önünü Açması
5- Nursi’nin Taktikleri ve Yorumlarının İslami Kesimin Güç Arttırımındaki Önemi
6- Ehli Sünnet İslam’da “Sünnetin” Anlamı: Hermenötik Yaklaşım
7- Bilişsel Zıtlığın Karizmatik Otoriteyle Aşılması: Nursi Örneği
8- Nursi ve Kadın Konusu
9- Nursi’nin Tasavvufi Düşünceye ve Tarikatlaşmaya Karşı Tavrı
10- Moderniteye Uygun Mekân, Organizasyon ve Taktiklerle Oluşan “Karışım Kimlikler” ve Artan Güç

III. BÖLÜM
1980’LERDEN SONRA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE İSLAM

A. 1980’lerden Sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde Aşağıdan-Yukarı Değişim
1. Askeri Darbe Dönemleri
2. Uluslararası Sistemde Neo-Liberalizmin Yükselişi
3. Türkiye’de Neo-Liberal Fikirlerin Yükselmesi ve Küreselleşme Sürecinin Hızlanması
4. Neo-Liberal Ekonomi Politikaları ve Küreselleşme Sürecinde İslami Kesimin Gücünü Arttırması
5. Avrupa Birliği’ne Entegrasyon ve Sivil Toplumun Artan Gücü
6. İslami Kesimin Aşağıdan-Yukarı Etkileme Gücünü Kazanması/Arttırması ve Türkiye’deki İslam’la İlgili Yanlış Bir Algının Düzeltilmesi
a. “Devrimci İslam” ve Gelenek
b. “Devrimci İslam” ve İthal Fikirler: Mevdudi ve Seyyid Kutub
c. “Devrimci İslam” ve Türkiye’deki Etkin Cemaatler: Nurcular, Süleymancılar ve Nakşibendi-Kotku Cemaati

B. 1980’lerden Sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin İdeolojik Aygıtları
1.Küreselleşme Sürecinde Kitle İletişim Araçlarının Artan Önemi
2. Özel Radyolar ve İslami Kesimin Radyoları
3. Özel Televizyonlar ve İslami Kesimin Televizyonları
4. İnternet ve İslami Kesim
5. Eğitimsel İdeolojik Aygıtlar
6. Dinsel İdeolojik Aygıtlar: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Camiler
7. Dinsel İdeolojik Aygıtlar: İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri

C. 1980’lerden Sonra Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yönetici Zihniyet
1. 1980’lerden Sonra Merkezde İdeolojilerin Çeşitlenmesi
a. Kemalizm
b. Türk-İslam Sentezi
c. Neo-liberalizm
d. İslam
2. İslami Kesim, “Karışım Kimlikler” ve Kamusal Alanda Çeşitlenme
3. Kamusal Alanda İslami Kesimden Kadınlar ve Başörtüsü/Türban Sorunu

D. 1980’lerden Sonra Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Değişim Açısından İslami Kesimin Önemli İç Süreçleri: Ankara Okulu Örneği
1. Ankara Okulu ile Kimleri Kastediyorum?
2. Ankara Okulu’nun Etkisi ve Önemi
3. Ankara Okulu’nun Temel Fikirleri
4. Ankara Okulu’nun Referansları
5. Ankara Okulu’nun Yaklaşımının Sanat Açısından Sonuçları
6. Ankara Okulu’nun Yaklaşımının Erkekleri Görünür Erkekleri Görünür Kılan Semboller Açısından Sonuçları
7. Ehli Sünnet’in Kaynaklarında Kadın ve Ankara Okulu’nun Yol Açtığı Epistemolojik Fark
8. Ankara Okulu ve Kadın Konusuyla İlgili Yaklaşımları
9. Ankara Okulu ve Demokrasi, Sivil Toplum, Siyaset
10. Bilişsel Zıtlığın Entelektüel İlahiyatçılarla Aşılması: Ankara Okulu Örneği

SONUÇ
KAYNAKÇA

 
 
 
 
KÜNYE

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam
Caner Taslaman
İstanbul Yayınevi
1.Baskı 15.5×22
344 Sayfa, 01/2011
Türü:Bilim, Din Bilim, Felsefe
ISBN: 9786058808201
 
 
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam
E-Kitap okumak için tıklayın