Kentsel Bölgede Sağlık Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım / Aile Hekimliği Ülkemiz için Uygun Bir Model midir?

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz (TTB Merkez Konseyi)
Önsöz (TTB Halk Sağlığı Kolu)
Bu Atölye Çalışması Nasıl Kurgulandı? Yöntem, Gerekçe ve Beklentiler
Bir Birim Olarak Aile Ve Sağlık
Aile sorunlarla nasıl başa çıkma yolları kullanır? Sağlık bu sorunlar arasında özellikli bir alan mıdır? Demografi bilimi ve sağlık ışığında değerlendirir misiniz?
Aile kendi sağlığının belirleyicisi olabilir mi? Aile Hekimliği bu süreçte yeterli olabilir mi?
Aile hekimliği, kentlerdeki/ ülkemizdeki aile tiplerinin sağlık gereksinimini karşılayabilir mi?

BİR MESLEK OLARAK HEKİMLİK VE SAĞLIK
AH hekimliğinin sağlıkçı rolünü nasıl etkileyebileceğine ilişkin öngörüleriniz nelerdir?
Hekimliğin etik değerleri bu süreçten nasıl etkilenir?
Sağlık hizmeti üreticisi ekibin üyesi olarak hekimin ve diğer sağlık personelinin ekip üyeliği rolünde-ekibin niteliğinde ne yönde bir değişim beklenebilir?

BİR MODEL OLARAK AİLE HEKİMLİĞİ
Aile hekimliği (AH) kavramının içinde neler var? Türkiye’de dillendirilen AH kavramı ile diğer ülkelerdeki kavram aynı mıdır?
AH, özel hekimlik özelleştirme uygulaması mıdır?
Düzce’de Aile Hekimleri Profili
Edirne’de Aile Hekimleri Profili

BİR COĞRAFYA OLARAK ÜLKEMİZ VE SAĞLIK
Ülkemizde sağlık hizmetlerine erişim sorunlu mudur? AH bu sorunu çözebilir mi?
Sağlık için riskler bölgelere-yerleşimlere göre farklılık gösteriyor mu? AH bu farklılığın etkilerini giderebilir mi?

BIR KÜLTÜR ÖRÜNTÜSÜ OLARAK ÜLKEMİZ VE SAĞLIK
Toplumumuzda kültürel birikim sağlığı destekleyici midir, engelleyici midir? Aile Hekimliği bu süreçte sağlık gereksinimini karşılayıcı kültürel destek bulur mu?
Toplumsal dayanışmada tasada birlik açısından Sağlık ne anlamlar yüklüdür?

MODELLERİN UYGUNLUĞU VE AİLE HEKİMLİĞİ: BİR MODEL OLARAK AİLE HEKİMLİĞİ SORUN ÇÖZÜCÜ NİTELİKTE MİDİR?
Aile Hekimliği Modeli Bireye Yönelik Korunmayı Gerçekleştirebilir mi?
Çevreye yönelik korumayı gerçekleştirebilir mi?
Topluma yönelik korumayı gerçekleştirebilir mi? (Bağışıklama, salgın yönetimi)
Kronik Hastalıklara karşı korumayı gerçekleştirebilir mi?
Ruh sağlığı sorunlarına karşı korumayı gerçekleştirebilir mi?
Dezavantajlılara yönelik (örn.kadınlar) özel programları yürütebilir mi?
İş- işçi sağlığı gereksinimini karşılayabilir mi?

ÇÖZÜMLER VE BİREY
AH sağlık hizmeti kullanıcılarına, sağlık hizmetlerinin planlanmasında ne denli toplum katılım şansı verir?
Dayanışma kültürü sağlıklılıkta önemli midir? AH ne denli dayanışmacı bir anlayışa sahiptir? Dezavantajlıların AH uygulamasından nasıl etkilenebilecekleri öngörülebilir mi? Sonuç ne olur?
Toplumsal kaynakların dağıtımı AH modelinde ne denli adil-hakça olabilir?
Aile Hekimliği Sağlıklı Olma Hakkı ve Hasta Hakları Anlayışına Ne Denli Hürmetkâr?

ÇÖZÜMLER VE ÖLÇÜMLEME
AH modeli sosyal hastalıkların yönetiminde (tüberküloz) çözüm sağlayıcı olabilir mi?
AH modeli aşı ile önlenebilir hastalıkların eradikasyonu-eliminasyonun sürecini nasıl etkiler?
Toplumun sağlık düzeyinin izlenmesinde AH modeli sürveyans aktivitelerini nasıl etkiler?
Sağlık sorunlarının önceliklere göre sıralanmasına Aile Hekimliği modeli etkili olabilir mi? Bu etki nasıl sonuçlar Doğurur?
Tıp Eğitiminin ülke gereksinimlerine göre yapılanmasına Aile Hekimliği modeli etkili olabilir mi? Bu etki nasıl sonuçlar doğurur?
Sonuç

EK: Atölye Çalışması Program akışı:

YAZARLAR
TTB Merkez Konseyi,
Uzm.Dr. Handan Yüksel,
Aile Hekimliği Uzmanı,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD,
Arş.Gör.,
Doç.Dr. Mehmet Zencir,
TTB Halk Sağlığı Kolu,
Prof.Dr. Ali Osman Karababa,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD,
Doç.Dr. Nilay Etiler,
TTB Halk Sağlığı Kolu,
Uzm.Dr. Oya Z. Afşar,
Halk Sağlığı Uzmanı,
Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre,
Doç.Dr. Muzaffer Eskiocak,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı AD,
Dr. Naciye Demirel,
Sağlık Ocağı Tabibi,
Genel Pratisyenlik Enstitüsü,
Mümtaz Peker,
Demograf, Emekli,
Prof.Dr. Meltem Çöl,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı AD,
Yrd.Doç.Dr. İnci User,
Marmara Üniversitesi,
Soyoloji Bölümü,
Yrd.Doç.Dr. Aysun Özşahin,
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı AD,
Yrd.Doç.Dr. Seval Alkoy,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı AD,
Dr. Aslı Davas,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı AD,
Yrd.Doç.Dr. Murat.Civaner,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Deontoloji ve Tıp Tarihi AD,
Uzm.Dr. Haluk Başçıl,
İşçi Sağlığı Uzmanı,
İşyeri Hekimi, Ankara,
Uzm.Dr. Hasan Akpınar,
Aile Hekimliği Uzmanı,
AÇS-AP Merkezi, Muğla,
Dr. Atilla Saraçoğlu,
Cezaevi Hekimi, Edirne,
Uzm.Dr. Nazmi Algan,
Aile Hekimliği Uzmanı,
AÇS-AP Merkezi, İstanbul,
Dr. Cavit Olgun,
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Deontoloji ve Tıp Tarihi AD, Doktora Öğrencisi,
Dr. Hakan Pehlivan,
Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi, Düzce,
Dr. Metin Bakkalcı,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı,
TTB MK Eski Üyesi,
Yrd.Doç.Dr. Öner Kurt,
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı AD,
Uzm.Dr. Gamze Varol Saraçoğlu,
Halk Sağlığı Uzmanı,
Hasta Hakları İl Koordinatörü, Edirne,
Doç.Dr. Dilek Aslan,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı AD,
Yrd.Doç.Dr. Cavit Işık Yavuz,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı AD,
Hacer Nalbant,
Sosyolog,
İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi,
Kadın ve Çocuk Sağlığı Merkezi,
Yrd.Doç.Dr. Kevser Vatansever,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıp Eğitimi AD,
Dr. Evin Aras,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD,
Arş.Gör.,

Künye Bilgileri

Kentsel Bölgede Sağlık Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım / Aile Hekimliği Ülkemiz için Uygun Bir Model midir?
Editör: Doç.Dr. Muzafer Eskiocak
Editör Yard.: Dr. Evin Aras, Dr. Aslı Davas
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ocak 2007
160 Sayfa
ISBN: 978-975-6984-96-3

 

E-Kitap okumak için tıklayın