Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri)

E-Kitap okumak için tıklayın

Özet İçindekiler

Önsöz
Sunuş
Giriş
Yarı-Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik Ve Tartışmalar
Kasım Erdem
Çatışmacı Parlamentarizmden Melez Bir Çözüme: Fransa’da Yarı Başkanlık Sistemi
Hüdai Şencan
1989 Yuvarlak Masa Görüşmelerinden Günümüze Çeyrek Asır: Polonya Cumhuriyeti’nde Yarı-Başkanlık Sistemi
Kadir Candan
Yarı-Başkanlık Ya Da Süper Başkanlık: Rusya Federasyonu Örneği
Kasım Erdem
Sonsöz
Kasım Erdem
Dizin

Detaylı İçindekiler
Önsöz
Sunuş
Giriş

Yarı-Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik Ve Tartışmalar
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2. YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
3. TARIHI VE SIYASI ARKA PLAN
4. DÜNYADA YARI-BAŞKANLIK
5. YARI-BAŞKANLIK UYGULAMALARI VE ÜLKE PERFORMANSLARI
6. TÜRKIYE’DE YARI-BAŞKANLIK TARTIŞMALARI
7. SONUÇ
KAYNAKÇA

ÇATIŞMACI PARLAMENTARİZMDEN MELEZ BİR ÇÖZÜME:
FRANSA’DA YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ
1. GİRİŞ
2. FRANSA HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. YAKIN SİYASİ TARİH
3.1. Dördüncü Cumhuriyet
3.2. 1958 Anayasasının Siyasi Arka Planı ve Hazırlanışı
3.3. Dördüncü Cumhuriyetin Felsefi Dayanakları
3.4. 1958 Sonrası Dönem
4. ANAYASAL ORGANLAR
4.1. Yürütme
4.1.1. Cumhurbaşkanı
4.1.2. Hükümet
4.2. Yasama
4.2.1. Millet Meclisi
4.2.2. Senato
4.2.3. Parlamentonun Yetkileri
4.3. Anayasa Konseyi
4.4. Siyasi Partiler ve Seçim Sistemi
5. ANAYASAL ORGANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
5.1. Parlamento-Devlet Başkanı
5.2. Devlet Başkanı-Hükümet
5.3. Parlamento-Hükümet
5.4. Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Araçları
5.4.1. Hükûmete İstikrar Kazandırmaya Yönelik Araçlar
5.4.2. Kanun Çıkarılmasını Kolaylaştırmaya Yönelik Araçlar
6. SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
7. SONUÇ
KAYNAKÇA

1989 YUVARLAK MASA GÖRÜŞMELERİNDEN GÜNÜMÜZE ÇEYREK ASIR: POLONYA CUMHURİYETİ’NDE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ
1. GİRİŞ
2. POLONYA CUMHURİYETİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. YAKIN SİYASİ TARİH
4. ANAYASAL ORGANLAR
4.1. Yasama
4.1.1. Temsilciler Meclisi (Sejm)
4.1.2. Senato
4.1.3. Kanun Yapım Süreci
4.1.4. Anayasanın Değiştirilmesi
4.2. Yürütme
4.2.1. Cumhurbaşkanı
4.2.2. Hükümet
4.3. Yargı
4.3.1. Anayasa Mahkemesi
4.3.2. Yüce Divan
5. ANAYASAL ORGANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
5.1. 1997 Anayasası Öncesi 1989 Yuvarlak Masa Görüşmeleri ve 1992 Küçük Anayasası
5.2. Lech Walesa Dönemi (1990-1995)
5.3. Aleksander Kwasniewski Dönemi (1995-2005)
5.4. Lech Kaczynski Dönemi (2005-2010)
5.5. Bronislaw Komorowski Dönemi (2010-…).
6. 1989 SONRASI POLONYA’DA SIYASI SISTEM TARTIŞMALARI
6.1. Siyasi Sistemin Niteliği Üzerine Tartışmalar
6.2. Siyasi Sistem Değişikliğine Yönelik Tartışmalar
7. SONUÇ
KAYNAKÇA

YARI-BAŞKANLIK YA DA SÜPER BAŞKANLIK: RUSYA FEDERASYONU ÖRNEĞİ
1. GİRİŞ
2. RUSYA FEDERASYONU HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. RUSYA SİYASİ TARİH
4. ANAYASAL ORGANLAR
4.1. Devlet Başkanı
4.1.1. Başkanlık Seçimleri
4.1.2. Devlet Başkanının Görev ve Yetkileri
4.1.3. Devlet Başkanının Sorumluluğu ve Görevden Alınması
4.2. Federal Meclis
4.2.1. Devlet Duması
4.2.2. Federasyon Konseyi
4.2.3. Kanun Yapım Süreci
4.2.4. Anayasa Değişikliği
4.3. Hükümet
4.4. Anayasa Mahkemesi
5. ANAYASAL ORGANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
5.1. Devlet Başkanı-Parlamento İlişkileri
5.1.1. Yasama Faaliyeti
5.1.2. Hükümet Kurma
5.2. Devlet Başkanı-Başbakan/Hükümet İlişkisi
5.3. Parlamento-Hükümet İlişkileri
6. SIYASAL SISTEM HAKKINDAKI TARTIŞMALAR
7. Sonuç
Kaynakça
Sonsöz
TBMM Araştırma Merkezi Hakkında
Dizin

DİZİN

– 1789 Devrimi, 29, 32, 46, 58, 91
– 1946 Anayasası, 35-36, 38-39, 54
– 1958 Anayasası, 29, 33, 36-37, 39, 40-43, 45-46, 54, 56-58, 60, 62-63, 65-66, 70, 72, 75, 76, 81, 83-86, 88, 90-92, 94, 234- 235
– 1961 Anayasası, 17
– 1962 Anayasa değişikliği, xiii
– 1982 Anayasası, 16, 17, 20
– 1992 Küçük Anayasası, 102, 106, 109, 114, 121, 125, 130, 137, 157
– 1997 Anayasası, xiv, 101-102, 105-106, 109, 110, 115-116, 118, 121-123, 125, 128-130, 135, 145, 152-159, 232, 235
– 2007 Anayasa Değişikliği, xiii, 15-17, 19, 20

A
– Af, 52, 62, 105, 120, 184, 189
– Afrika, 8-10, 12, 22, 25, 26, 40, 234
– Ağır suç, 187
– Anayasa değişikliği, xiii, 6, 15-20, 39, 42-43, 45, 52, 59, 63, 67-68, 74, 78-79, 83, 116-117, 129, 153, 155-156, 180- 181, 193, 200, 234
– Anayasa Konseyi, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52-53, 55-57, 60, 65-69, 74-75, 86-87, 91-92
– Anayasa Mahkemesi, 42, 66, 69, 92, 102, 108, 112, 116, 119, 122, 127-129, 132, 138-139, 140-141, 143, 145, 148-149, 151-152, 155, 159-160, 168, 185-187, 191, 195-196, 198, 205, 231, 235
– Anayasaya uygunluk denetimi, 41, 52, 68, 69, 116, 119, 122, 128, 140, 149, 196
– Arabuluculuk, 46
– Aron (Raymond), 36, 38
– Asimetrik tandem, 216
– Asya, 10, 14, 25
– Atama, 43, 49, 50-51, 53, 65, 67, 84, 112, 122, 125, 131, 134, 141, 143, 155, 158, 168, 179, 184-186, 189, 191, 198, 201, 210, 214, 222- 224, 231-234
– Avrupa Birliği, 30, 66, 75, 102
– Avusturya, xiii, 1, 2, 4, 6, 10-12, 25-26, 89, 104
– Ayrault, 30, 55, 71, 80
– Azil, 92
– Azınlık önergesi, 143

B
– Bakanlar kurulu, 14, 20-21, 45-46, 49, 50-51, 53-57, 76-78, 81, 86, 89, 90, 109, 111, 116, 120-127, 129, 131, 134, 140, 148, 157, 158, 232-234
– Baraj, 60, 110, 136, 138, 189, 202
– Başbakanlı-başkanlık, xiv, 3, 13, 22, 26, 154, 234
– Başkanlı-parlamenter, 3, 13-14, 19, 26, 154, 220, 235
– Başkomutan, 51-52, 80, 119, 137, 142, 146, 168
– Beşinci Cumhuriyet, 32, 34, 39-40, 43, 58, 66, 71, 73, 79, 88, 90, 92, 153
– Birinci Cumhuriyet, 32, 34, 104, 108
– Birleşik Rusya, 187, 199, 200-204, 212-213, 217, 224, 231, 236
– Birlikte yaşama, 5, 13-14, 20, 22, 40, 42, 79, 102, 144, 171
– Bourbon restorasyonu, 34
– Bölünmüş azınlık hükümeti, 5
– By-pass, 63, 224, 236

C
– Chernomirdin, 210, 211-212
– Chirac, 45, 73, 79, 80, 92
– Cohabitation için bkz. kohabitasyon
– Coty (René), 39
– Cumhurbaşkanı seçimi, 43, 91, 118, 181
– Cumhurbaşkanı adaylığı, 44, 118, 181-182
– Cumhuriyetçi Birlik, 79

Ç
– Çift meclis, 63, 109, 187, 190

D
– Daimi komisyon, 67, 113
– Dayanışma Hareketi, 105, 133, 135, 157, 159
– De Gaulle, 29, 34-35, 38-39, 40-41, 43, 45, 66, 70, 72-76, 79-81, 85, 88-89, 91-94, 144
– Debre, 66, 74, 77, 80, 85-86, 89
– Demokratik Sol İttifak, 107, 138, 140-144, 148-149, 170-171
– Desiderata, 111
– D’estaing, 80
– Devlet başkanının görevden alınması, 52, 123-124, 187, 230
– Dış politika, 80-81, 119, 133, 141, 146-147, 150, 152, 155, 157-158, 160, 183-184, 194
– Diplomasi, 51
– Dördüncü Cumhuriyet, 32, 34- 41, 43, 69, 71, 82, 84, 88, 156-157, 234
– Duma, 176, 178-179, 182-183, 185-189, 191- 213, 215, 217-219, 222-224, 230, 233
– Duverger, xiii, 1-3, 12, 21, 29, 70, 72, 83, 88-89, 92, 229
– Düzenleyici işlem, 49, 52, 56-57, 75, 77

F
– Federasyon Konseyi, 176, 178, 185-187, 190-193, 195-196, 198, 201, 206-208, 218, 224, 230, 233
– Fesih, 18, 34, 38, 41, 47-48, 53, 55, 58,
62, 68, 70, 72-74, 77, 84- 85, 92, 121-122, 131, 133-134, 137-139, 143, 154, 156, 168, 180, 183, 185-186, 194-196, 210-213, 217, 222- 223, 230, 232-233
– Finlandiya, 1, 2, 4, 6, 9-10, 12, 25-26, 29, 89
– Fransız devrimi, 38, 40

G
– Gensoru, 85, 122, 217
– Geri gönderme, 48, 75, 116
– Giyotin, 86, 94
– Gorbaçov, 105, 180, 219
– Görevden alma yetkisi, 3, 212, 216, 223, 232
– Güvenoyu, 29, 38, 54, 56-57, 64-65, 84-85, 124-126, 133-134, 136, 143, 154, 170, 175, 185, 189, 195, 210, 217, 222, 229-230, 232
– Güvensizlik, 55, 57, 62, 64, 73, 76-77, 85-86, 94, 111, 121, 125-126, 134, 137-138, 140, 158, 169-170, 185, 195, 210-211, 213, 217, 230, 232-233

H
– Halk Hareketi Birliği, 71
– Halk oylaması, 35, 38, 41, 43, 107, 114, 116, 121, 181
– Hare-Niemeyer, 136
– Hollande, 30, 44, 80
– Hukuk ve Adalet Partisi, 144-145, 146- 148, 154, 156, 170-171
– Hükümet saati, 218-219

İ
– İdari kararname, 120-121
– İkinci Cumhuriyet, 32, 34, 105, 107-109
– İktidarın imkansızlığı, 145
– İmpeachment,180, 186, 191, 230
– İrlanda, 1-2, 6, 8, 10-12, 25-26, 89, 147
– İstikrar, 4-6, 11, 14, 17-18, 32-34, 37-41, 71, 84-86, 88-90, 92-94, 133, 135, 144, 158-159, 199, 204, 206-207, 209, 215, 219, 233, 235-236
– İvedi kanun, 114-115
– İzlanda, 1-2, 4, 6, 8, 10-12, 25-26, 89

J
– Jaruzelski, 117, 132-133

K
– Kabine Konseyi, 54, 56, 122-123, 144, 149, 150, 232
– Kaczynski, 106, 144-146, 148-150, 155, 160, 170-171
– Kanun hükmünde kararname, 50, 56, 63, 77-79, 120, 232
– Kanun önerisi, 138, 185, 191-192, 196, 202, 204, 206-208, 223, 231
– Kanun teklifi verme, 111, 121
– Kanun yapım süreci, 109, 115, 134, 191, 202, 232
– Kararname, 50-52, 56, 58, 78, 120-121, 127, 138, 186, 194-196, 199, 204-206, 208-209, 211, 221-224, 231-232, 236
– Karşı imza, 50, 52, 54, 57, 77, 89, 121, 131, 142, 168
– KHK, 50, 56, 63, 77-79, 232
– Kiriyenko, 211-212
– Koalisyon, 5, 14, 34, 53, 55, 63, 70-71, 106-107, 126, 133, 137-138, 141-146, 148, 158, 160, 169, 170, 199, 204, 235
– Kohabitasyon, xiv, 5, 11, 13-14, 16, 20-22, 40, 42, 45, 54, 72, 77, 79-83, 85, 91, 93, 102, 142-144, 146, 150-151, 159, 171, 231, 234-235
– Komorowski, 102, 106, 150-152, 156, 160
– Komisyonlar, 51, 64-65, 86, 88, 111-115, 130, 143, 167, 197, 208, 218
– Konvansiyon, 33, 34, 58
– Kopacz, 102, 106, 152, 170
– Kremlin, xiv, 175, 184, 187, 197, 199, 200, 202- 204, 206-209, 213, 216-217, 219, 223-224, 231, 236
– Kurucu güvensizlik, 121, 125, 134, 137-138, 140, 158
– Kwasniewski, 107, 141-144, 150, 159, 171

M
– Meclis hükümeti, 32-33, 55
– Medvedev, 176-177, 183, 186, 197, 200, 208, 213, 215-217, 224, 236
– Mitterrand, 72-74, 77, 79-81, 92, 234
– Muhalefet, 59, 64, 86, 91, 104-105, 126, 133, 138, 143, 146, 149, 156-157, 179, 199-201, 207, 210

N
– Napolyon, 32, 34

O
– Olağanüstü toplantı, 51, 78, 85
– Olağanüstü durum, 7, 47, 58, 75, 78, 233
– Orleancı parlamentarizm, 34

P
– Paket oylama, 86
– Parlamenter sistem, xiii, xiv, 1, 3-5, 8, 13-22, 29, 45, 49, 50, 54, 64, 66, 72, 75, 83, 88-89, 93, 107, 118, 123, 132, 135, 152-154, 158, 160, 220, 234-235
– Parlamenter denetim, 42, 47, 58-59, 64-66, 84-86, 109, 111-113, 115, 158, 189, 217, 219, 235
– Polonya Halk Cumhuriyeti, 105, 129, 132
– Polonya Birleşik İşçi Partisi, 105, 109, 130, 133, 170
– Polonya Köylü Partisi, 106-107, 137-138, 146, 170-171
– Pompidou, 77, 80, 85-86
– Portekiz, 1-2, 6-10, 12, 25-26, 89
– Premier ministre, 54
– Primakov, 212, 215
– Putin, xiv, 175-177, 179, 181-183, 186, 197, 199, 200-201, 203- 206, 208-210, 212- 216, 218, 221, 223- 224, 231, 236

R
– Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm, 54, 63, 84, 87- 88, 92, 94, 134, 152, 158
– Referandum, 41, 43, 47-48, 53, 57, 66-68, 72, 74-75, 78, 107, 109, 147, 168,
183, 186, 193, 200
– Rezerve alanlar, 81
– Romanya, 1, 10, 25, 26

S
– Sarkozy, 45, 80
– Sartori, 2, 3, 71, 90, 229
– Savunma, 5, 51- 53, 62, 81, 118- 120, 123, 131, 134-135, 137, 140, 150, 183-184, 194, 215, 217
– Seçim Sistemi, 37, 60, 63, 69-71, 93, 110, 135- 136, 155, 159, 188, 203, 224, 235
– Sejm, 101, 104, 107-140, 143, 145, 149-150, 152, 155- 158, 167, 170
– Senato, 30, 42, 50, 53, 58- 63, 66- 68, 93, 101-102, 105, 107- 109, 112- 117, 119, 121- 124, 126, 128- 130, 132-133, 149, 155-158, 167, 235
– Siyasi kriz, xiv, 6-7, 11, 19, 22, 48,53, 81-82, 107, 133, 139, 158, 232
– Siyasi partiler, 5, 17, 69-70, 93-94, 128, 182, 188-189, 197, 201, 203, 217, 221-222, 224
– Solidarnosc, 105, 130, 170
– Sorumsuzluk, 52, 123, 230
– Sosyalist Parti, 35, 55, 71
– Sri Lanka, 2, 9, 10, 12, 25-26
– Suçlandırma, 180, 189, 191, 196, 198-199, 211-212, 223, 230
– Süper / hiper başkanlık, 72, 90, 92, 175, 214, 219, 221, 223, 234,

T
– Tandem, 215-216, 236
– Temsilciler Meclisi, 101-102, 105, 110-111
– Tusk, 126, 146-152, 155-156, 159, 170-171

U
– Ulusal Meclis, 55, 64, 77, 109, 115, 118, 122, 124, 130, 132, 155, 230
– Uyarlanmış Saint-Lague, 110

Ü
– Üçüncü Cumhuriyet, 32-35, 37, 40, 58, 106-107, 156-157

V
– Valls, 54-55, 71, 80
– Vatana ihanet, 52, 73, 129, 187, 196
– Veto, 48, 77-78, 115-116, 122, 131-132, 134- 136, 138- 143, 148-149, 151-153, 155, 157- 160, 168, 185, 192, 196, 198-199, 204, 206-209, 211, 222-224, 231, 235-236
– Vichy, 34

W
– Walesa, 105, 107, 130, 133, 135-141, 144, 154, 159-160, 170- 171
– Weimar, xiii, 6, 9, 14, 26, 29, 89

Y
– Yasama inisiyatifi, 168
– Yasama süreci, 19, 63, 113-114, 136, 139, 141, 150, 206, 209, 235
– Yeltsin, xiv, 176-177, 180-181, 183, 196-198, 204- 208, 210- 215, 219, 221- 224, 230- 232, 236
– Yetki yasası, 56, 63, 77
– Yönetilen demokrasi, 176, 179, 236
– Yurttaş Platformu, 106, 146, 149-150, 152, 160, 170-171
– Yuvarlak Masa Görüşmeleri, 101-102, 105-106, 117-118, 125, 130-133, 153-154, 157, 198, 211
– Yüce Divan, 102, 108, 112, 115, 120, 122, 124, 127, 129, 130, 145, 159, 230

Z
– Zero reading, 202
– Zimni güven, 54, 84, 323
– Zorlaştırılmış güvensizlik oyu, 85

1. Siyaset Bilimi, 2. Siyaset ve Hükümet, 3. Anayasa Hukuku,
4. Karşılaştırmalı Siyaset, 5. Hükümet Sistemleri, 6. Yarı-başkanlık Sistemi,
7. Fransa, 8. Polonya, 9. Rusya

Künye Bilgileri

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri)
Kasım Erdem, Hüdai Şencan, Kadir Candan
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Siyaset, Başkanlık Sistemi, Demokrasi, Siyasal Sistemler, Ülkeler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Kasım 2014
462 Sayfa
ISBN: 978-975-8805-43-3
ISBN: 978-975-8805-42-6 (e-kitap)

 

E-Kitap okumak için tıklayın