Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya Örnekleri)

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya Örnekleri)
E-Kitap okumak için tıklayın

Özet İçindekiler
Önsöz
Sunuş
Giriş
Parlamenter Sistem: Teori, Pratik Ve Tartışmalar
Halit Tunçkaşık
Koalisyon Kültürüne Dayalı Bir Parlamenter Sistem Örneği: Almanya Federal Cumhuriyeti
Kadir Candan
Parlamenter Sistem Ve Hâkim Parti Olgusu: Güney Afrika Örneği
Kasım Erdem
Çokkültürlü Bir Toplumda İstikrarlı Bir Demokrasi Örneği: Hindistan Parlamenter Sistemi
Meltem Doğan
Parlamenter Sistemin Doğduğu Ülke: İngiltere
Murat Bilgin
İstikrarsız Hükümetler Ve Sürekli Reform Arayışı: İtalya’da Parlamenter Sistem
Mehmet Solak
Japonya Hükümet Sistemi: Yarışan Partiler Değişmeyen İktidar
Hüdai Şencan
Sonsöz
Halit Tunçkaşık
Dizin

DETAYLI İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
SUNUŞ
GİRİŞ

PARLAMENTER SİSTEM: TEORİ, PRATİK VE TARTIŞMALAR
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2. PARLAMENTER SİSTEMİN TÜRLERİ
2.1. İkici (Düalist) Parlamenter Sistem-Tekçi (Monist) Parlamenter Sistem
2.2. Rasyonelleştirilmiş Parlamenter Sistem
2.3. Çoğunlukçu (Westminster) Parlamenter Sistem – Oydaşmacı Parlamenter Sistem
3. PARLAMENTER SİSTEMİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
3.1. Parlamenter Sistemin Avantajları
3.2. Parlamenter Sistemin Dezavantajları
4. TARİHİ VE SİYASİ ARKA PLAN
5. DÜNYADA PARLAMENTER SİSTEM
6. TÜRKİYE’DE PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI
6.1. Parlamenter Sistem Lehindeki Görüşler
6.2. Parlamenter Sistem Aleyhindeki Görüşler
7. SONUÇ
KAYNAKÇA

KOALİSYON KÜLTÜRÜNE DAYALI BİR PARLAMENTER SİSTEM ÖRNEĞİ: ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
1. GİRİŞ
2. ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ
4. ANAYASAL ORGANLAR
4.1. Yasama
4.1.1. Federal Meclis
4.1.2. Federal Konsey
4.1.3. Siyasi Parti Sistemi
4.2. Yürütme
4.2.1. Cumhurbaşkanı
4.2.2. Hükümet
4.3. Yargı
5. ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
5.1. Cumhurbaşkanı-Hükümet İlişkileri
5.2. Cumhurbaşkanı-Parlamento İlişkileri
5.3. Parlamento-Hükümet İlişkileri
6. PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER
7. SONUÇ
KAYNAKÇA

PARLAMENTER SİSTEM VE HÂKİM PARTİ OLGUSU: GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ
1. GİRİŞ
2. GÜNEY AFRİKA HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. SİYASİ TARİH
4. ANAYASAL ORGANLAR
4.1. Yasama Organı
4.1.1. Ulusal Meclis
4.1.2. Ulusal Eyaletler Konseyi
4.1.3. Kanun Yapım Süreci
4.1.4. Anayasa Değişikliği
4.1.5. Parlamenter Denetim
4.2. Yürütme Organı
4.2.1. Devlet Başkanı
4.2.2. Kabine
4.3. Yargı ve Anayasa Mahkemesi
4.4. Bağımsız Kurumlar
5. ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
5.1. Hakim Parti Sistemi ve Muhalefet
5.2. Yasama-Yürütme İlişkileri
6. SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
7. SONUÇ
KAYNAKÇA

ÇOKKÜLTÜRLÜ BİR TOPLUMDA İSTİKRARLI BİR DEMOKRASİ ÖRNEĞİ: HİNDİSTAN PARLAMENTER SİSTEMİ
1. GİRİŞ
2. HİNDİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. HİNDİSTAN SİYASİ TARİHİ
4. ANAYASAL ORGANLAR
4.1. Yürütme Organı
4.1.1. Devlet Başkanı
4.1.2. Başbakan ve Bakanlar Kurulu
4.1.3. Güvensizlik Oyu
4.2. Yasama Organı
4.2.1. Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha)
4.2.2. Halk Meclisi (Lok Sabha)
4.2.3. Kanun Yapım Süreci
4.2.4. Parlamenter Denetim
4.2.5. Anayasa Değişikliği
4.3. Yargı Organı ve Yüksek Mahkeme
5. ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
5.1. Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler
5.2. Eyaletlerin Yapısı ve Federal Devlet ile Eyaletler Arasındaki İlişki
5.3. Halk Meclisi ile Eyaletler Konseyi Arasındaki İlişki
5.4. Yürütme ve Yasama İlişkileri
6. SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
7. SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER

PARLAMENTER SİSTEMİN DOĞDUĞU ÜLKE: İNGİLTERE
1. GİRİŞ
2. İNGİLTERE HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. İNGİLTERE SİYASİ TARİHİ VE PARLAMENTER SİSTEMİN GELİŞİMİ
3.1. Coğrafyanın Siyasi Tarihe Etkisi
3.2. Parlamento Öncesi İngiltere (…-1066)
3.3. Magna Carta ve Parlamentonun Doğuşu (1066-1265)
3.4. Parlamentonun Yükselişi ve Şanlı Devrim (1265-1688)
3.5. Başbakanın Doğuşu ve Demokratikleşme (1688-1945)
3.6. Modern İngiltere ve Güncel Anayasal Reformlar (1945-2015)
4. ANAYASAL ORGANLAR
4.1. Yasama
4.1.1. Avam Kamarası
4.1.2. Lordlar Kamarası
4.1.3. Yasama Süreci
4.1.4. Seçim Sistemi
4.1.5. Siyasi Partiler ve Parti Sistemi
4.2. Yürütme
4.2.1. Kraliçe
4.2.2. Hükümet
4.3. Yargı
4.3.1. Yüce Mahkeme
4.3.2. Diğer Mahkemeler
5. ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
5.1. Yasama-Yürütme İlişkileri
5.1.1. Hükümetin Muhalefetle İlişkisi
5.1.2. Parlamentonun Parti Kimliği Olmaksızın Hükümet ile İlişkisi
5.1.3. Hükümetin İktidar Partisi Parlamento Grubuyla İlişkisi
5.1.4. Hükümetin Lordlar Kamarası ile İlişkisi
5.2. Yürütme-Yargı İlişkileri
5.3. Yasama-Yargı İlişkileri
6. SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
7. SONUÇ
KAYNAKÇA

İSTİKRARSIZ HÜKÜMETLER VE SÜREKLİ REFORM ARAYIŞI: İTALYA’DA PARLAMENTER SİSTEM
1. GİRİŞ
2. İTALYA HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. İTALYA SİYASİ TARİHİ
3.1. İtalyan Birliği’nin Sağlanması (1815-1861)
3.2. Liberal Rejim (1861-1924)
3.3. Faşist Rejim (1924-1946)
3.4. Demokratik Cumhuriyet Dönemi
3.4.1. I. Cumhuriyet (1946-1993)
3.4.2. II. Cumhuriyet (1993-…)
4. 1948 ANAYASASI VE ANAYASAL ORGANLAR
4.1. Yasama Organı
4.2. Yürütme Organı
4.2.1. Cumhurbaşkanı
4.2.2. Hükümet
4.3. Yargı Organı
5. ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER VE SEÇİM SİSTEMİ REFORMLARI
5.1. Cumhurbaşkanı-Hükümet İlişkileri
5.1.1. Veto Makamı Yetkileri
5.1.2. Karar Makamı Yetkileri
5.2. Parlamento-Hükümet İlişkileri
5.2.1. Hükümet Kurulması ve İstikrarı
5.2.2. Yürütmenin Yasama Gündemine Hâkimiyeti
5.3. Yargı-Yürütme İlişkileri
5.4. Seçim Sistemi Reformları ve Sistemik Etkileri
6. SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER
7. SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER

JAPONYA HÜKÜMET SİSTEMİ: YARIŞAN PARTİLER DEĞİŞMEYEN İKTİDAR
1. GİRİŞ
2. JAPONYA HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. YAKIN SİYASİ TARİH
3.1. Meiji Restorasyonu
3.2. Meiji Sonrası Dönem
3.3. 1947 Anayasası’nın Hazırlanışı
3.4. 1947 Anayasası’nın Temel İlkeleri
4. ANAYASAL ORGANLAR
4.1. Yürütme Organı
4.1.1. İmparator
4.1.2. Hükümet
4.2. Yasama Organı
4.2.1. Temsilciler Meclisi
4.2.2. Senato
4.3. Siyasi Partiler
4.4. Seçim Sistemi
4.5. Yargı Organı
5. ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
5.1. Parlamento-İmparator İlişkileri
5.2. Hükümet-İmparator İlişkileri
5.3. Parlamento-Hükümet İlişkileri
6. SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
7. SONUÇ
KAYNAKÇA
SONSÖZ
TBMM ARAŞTIRMA MERKEZİ HAKKINDA
DİZİN

DİZİN

−− 1947 Anayasası, 287, 295, 296, 298, 299, 315, 319, 322, 335
−− 1948 Anayasası, 239, 240,244, 245, 262, 276, 335
−− 1949 Anayasası, 39, 40, 44, 88, 334
−− 9. madde, 294, 299, 301, 323, 324, 325
A
−− ABD, Amerika Birleşik Devletleri xv, 26, 55, 47, 202, 205, 215, 241, 261, 287, 288, 290, 296, 297, 298, 306, 313,
322, 324
−− Adolf Hitler, 44, 203
−− AUK, Afrika Ulusal Kongresi, 111, 142, 337, 339
−− Afrikaaner, 114
−− Aikoku Koto, 313
−− Akihito, 289, 290, 302
−− Alman Konfederasyonu, 42, 43
−− Anayasa değişikliği, 24, 30, 34, 43, 47, 48, 120, 122, 123, 136, 137, 164, 167, 168, 251, 323, 324, 325, 333
−− AYM, Anayasa Mahkemesi, 10, 32, 40, 47, 48, 52, 59, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 136, 169, 246, 247, 255, 256, 257, 258, 260,266, 267, 268, 269, 270, 272, 277, 279, 317, 318, 319, 335, 340, 341, 342
−− Anayasa şikayeti, 72
−− Anayasa yargısı, 13, 168, 180, 300, 318, 341
−− Anayasal denetim, 222
−− Anayasal Monarşi, 19, 43, 190, 199, 201
−− Angela Merkel, 41, 60, 66, 107
−− Apartheid, 111, 115, 116, 130, 131, 134, 135, 136, 139, 140, 145
−− Araştırma komisyonları, 55, 85, 88, 126
−− Arend Lijphart, 1, 4, 32
−− Askeri ombudsman, 56, 57
−− Attlee, 204
−− Avam Kamarası,13, 190, 198, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 223, 226, 229, 230, 235, 334
−− Azınlık hükümeti/hükümetleri, 62, 66, 82, 83, 84, 87, 90, 172, 175, 184
B
−− Benito Mussolini, 239, 244
−− BJP, Baharatiya Janata , 154, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 185
−− Birlik Toprakları, 149, 151, 162
−− Blair, 207, 232,
−− Boer, 114
−− Brown, 207,
−− Burhan Kuzu, 16, 21, 25, 28, 32
−− Büyük Koalisyon, 26, 46, 61, 62, 75, 81,
C
−− Callaghan, 206,
−− Cameron, 190, 220
−− Camillo di Cavour, 242, 243
−− Carlo Azeglio Ciampi, 258, 259, 260, 261, 262, 283
−− Chamberlain, 203, 226, 232
−− Chiang Kai-shek, 296
−− Churchill, 203, 204, 205, 232, 296
−− Commonwealth, 21, 203, 216, 217, 221,
−− Çift başlı yürütme, 85, 86, 87
−− Çin Savaşı, 294
−− Çoğunlukçu (Westminster)
parlamenter sistem, 8, 11, 12, 13, 29
D
−− D’Hondt, 49, 316
−− Daimyo, 291, 293
−− Dar bölge basit çoğunluk, 216, 217, 231, 270, 272, 316, 336, 338, 339
−− Dar bölge çoğunluk sistemi, 169,
−− Demokratik İttifak, 130, 135, 136, 137, 154, 171, 172, 184, 185
−− Demokratik Sosyalist Parti, 314,
−− Denkleştirici milletvekilliği, 50,
−− Diet, 294, 300, 301, 302, 306, 308, 316, 320, 321
E
−− Economist Intelligence Unit, 42, 103, 113, 145, 151, 182, 192, 235, 241, 279, 290, 331,
−− Eden, 205, 226, 232
−− Eisaku Sato, 305
−− Ek milletvekilliği, 50,
−− Elizabeth, 190, 199, 219
−− Ergun Özbudun, 5, 7, 10
−− Eyaletler Konseyi, 112, 116-123, 126, 129, 140, 150, 155, 158-162, 170, 174, 175, 180
F
−− Faşizm, 239, 244, 245, 335
−− Federal devlet, 13, 39, 41, 46, 47, 48, 52, 55, 57, 63, 64, 71, 72, 73, 79, 83, 88, 90, 150, 167, 169, 173, 174, 335, 336, 338,
−− Federe devlet, 44, 149, 161, 169, 173, 174, 176,
−− Fesih, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 19, 27, 29, 64, 80, 87, 163, 178, 253, 258, 260, 261, 333, 336
−− Fesih tehdidi altında güvenoyu, 10, 80
−− Fred W. Riggs, 14, 15. 16, 33
−− Frederik W. De Klerk, 115
−− Freedom House, 23, 24, 42, 99, 113, 143, 151, 180, 192, 234, 241, 279, 289, 330
−− Fren ve denge 40,48
G
−− Galler 189, 190, 194, 198, 204, 207, 222, 232
−− General MacArthur 297, 298, 299
−− Gensoru ve ihraç önergeleri 84
−− Gerhard Schröder 75, 81
−− Giorgio Napolitano 258, 259, 260, 261, 262
−− Giyotin 10
−− Gizli oy 48, 53, 65, 125, 156, 252, 310.
−− Guiseppe Garibaldi 242, 243
−− Guiseppe Mazzini 242, 243
−− Güncel saat 56, 85
−− Güney Afrika Birliği 114, 115
−− Güvensizlik oyu 4,7,10, 26, 66, 68, 78, 79, 80, 84, 86, 111, 112, 123, 127, 137, 216, 246, 262, 321, 334, 336
−− Güvensizlik önergesi 6,9,137,160,167,175,254,312
H
−− Hakikat ve Uzlaştırma Komisyonu 116
−− Hâkim parti sistemi 130, 132, 133, 170, 288, 313, 327, 336
−− Hakimler Yüksek Kurulu 257
−− Halk Meclisi (Lok Sabha) 160, 161, 162
−− Hasan Tahsin Fendoğlu 28
−− Hearing 212, 225, 229
−− Hegemonik Parti Sistemi 170
−− Heinrich Lübke 75, 76, 77
−− Helmut Kohl 66, 106
−− Helmut Schmidt 79, 106
−− Hindistan Hükümet Yasası 153
−− Horst Köhler 77, 78, 105
I
−− I. Cumhuriyet 242, 245, 258, 259, 262, 265, 266, 267, 270, 273, 274
−− II. Cumhuriyet 242, 245, 257, 258, 259, 346 261, 262, 263, 266, 270, 276, 335
−− Inukai Tsuyoshi,295
−− Irk ayrımcılığı 111, 114, 131, 136
−− Ishin no Tö 313
İ
−− İç savaş, 153, 193, 195, 198, 199, 200
−− İki Artı Dört Antlaşması, 45
−− İki başlı yürütme, 5, 40, 89
−− İkici parlamenter sistem, 7, 8, 29
−− İkinci Dünya Savaşı, 19, 21, 30, 39, 44, 88, 153, 203, 221, 239, 243, 287, 296, 298, 301, 305, 306, 309, 313, 314, 315, 326, 334, 335, 336
−− İmparator Meiji , 292, 293, 295, 306, 326
−− İnceleme komisyonları, 55
−− İndira Gandhi, 154, 177
−− İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, 152
−− İngiliz sistemi, 190, 192, 208, 209, 211, 213, 214, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232
−− İnovasyon Partisi, 313, 315
−− İrlanda, 4, 23, 189, 190, 191, 194, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 217, 218, 222, 232
−− İskoçya, 189, 190, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 204, 207, 218, 222, 232, 233
−− İtalyan Birliği, 242, 243,
J
−− Jacop Zuma, 116, 125, 135, 137, 140
−− Japonya Demokratik Partisi, 313, 315
−− Japonya Komünist Partisi, 313, 315
−− Jawaharlal Nehru, 153, 171, 183,
−− Jiyūminshutō, 313
−− Joachim Gauck, 41, 15, 63, 105
−− Johannes Rau, 78, 105
−− John Locke, 20
−− John M. Carey, 1, 139, 177
−− Jose Antonio Cheibub, 1, 2, 138, 177
−− Juan Linz, 3
K
−− Kadrolaşma, 131
−− Kanun hükmünde kararname, 69, 70, 176, 178, 250, 253, 256, 265, 266, 267, 337
−− Kanun tasarıları, 163, 250, 253, 263, 264, 265, 266
−− Kanun teklifleri, 168, 226, 265
−− Kanun yapım süreci, 120, 163
−− Kapalı liste, 118, 133, 134
−− Karl Carstens, 76, 105
−− Karşı-imza, 64, 128, 254,
−− Keiretsu, 306
−− Kemal Gözler, 5, 8-11, 14, 16, 26, 32, 65, 99, 168, 180, 250, 252-254, 279, 303, 330
−− Kgalema Motlanthe, 125
−− Kişiselleştirilmiş nispi sistem, 48, 62
−− Koalisyon Hükümeti, 16, 61, 79, 80, 81, 84, 154, 156, 170-173, 179, 184, 207
−− Koalisyon komisyonları, 90, 335
−− Koalisyon sözleşmesi, 67, 68
−− Koizumi, 305, 306, 324, 325, 327
−− Kollejyal prensibi, 69
−− Komeito, 313, 314
−− Kongre Partisi, 154, 155, 170-173, 175, 178, 183-185, 339
−− Konrad Adenauer, 45, 60, 61, 76, 86, 87, 106
−− Kurt Georg Kiesinger, 65, 84, 100, 106
−− Kurucu güvensizlik oyu, 10
L
−− LDP, Liberal Demokrat Parti, 207, 217, 218, 288, 295, 305, 306, 313, 314, 316, 321, 322, 324, 327, 331, 332
−− Liberal Demokratik Parti, 313, 314
−− Liberal Parti, 200, 218, 295, 314
−− Lordlar Kamarası, ix, 190, 198, 203, 205, 207, 208, 209, 213-217, 221-223, 226-230, 232, 235, 341
−− Lowell Barrington, 138, 139, 142, 177, 180
−− Ludwig Erhard, 60, 75, 84, 106
M
−− MacArthur, 297, 298, 330
−− Macmillan, 205
−− Magna Carta, 17, 195, 196, 197, 234
−− Major, 206
−− Mançurya, 296
−− Mario Monti, 261, 284
−− Matteo Renzi, 240, 255, 274, 275, 284
−− Matthew Soberg Shugart, 3, 22, 43
−− Meiji, xi, 292-295, 302, 306, 326
−− Meiji Anayasası, 294, 297-299, 319, 326,
−− Meiji Restorasyonu, xi, 292, 306
−− Mohandas Karamçand Gandhi, 149, 152-154, 171, 177, 183, 184
−− Montesquieu, 20, 33
−− Muhafazakâr Parti, 12, 154, 193, 201, 203-207, 218, 231, 314
−− Mustafa Erdoğan, 6, 21, 27, 28
N
−− Nagazaki, 296, 297
−− Narendra Modi, 150, 154, 169, 171, 185
−− Nasyonal Sosyalizm, 39
−− Nelson Mandela, 115, 116, 125, 132, 140, 145
−− Nispi temsil, xviii, 12, 15, 29, 117, 118, 130, 133, 140, 141, 162, 270-272, 309, 316, 333, 338, 339
−− Nitelikli çoğunluk, 53, 230, 254
−− Nur Uluşahin, 27
O
−− Olağanüstü hal, 44, 82, 83, 88, 174,
−− Ortak Komisyon, 47, 83, 164
−− Oscar Luigi Scalfaro, 258, 259, 261
−− Otto von Bismarck, 43
−− Oy hakkı, 18, 63, 120, 121, 152, 153, 203, 218, 250, 295, 310
−− Oydaşmacı parlamenter sistem, 8, 11, 336, 340
Ö
−− Özel yasama yöntemi, 10, 32, 265, 266
−− Özgürlük Evi, 42, 113, 151, 241, 289
P
−− Parlamenter Konsey, 44, 45
−− Parlamenter monarşi,6, 39, 43, 88, 319, 327,
−− Paul von Hindenburg, 44
−− Pearl Harbor, 296
−− Prens Naruhito, 302
−− Prodi, 260-263, 269, 284
R
−− Rajiv Gandhi, 154, 171, 184
−− Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm, 9, 11, 16, 35, 78
−− Rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem, 8, 9, 29, 334
−− Richard von Weizsäcker, 75
−− Risorgimento, 242
−− Robert Elgie, 23, 24, 44, 103, 139, 177
−− Robert G. Dixon, 11
−− Roman Herzog, 78, 105
−− Rus Savaşı, 294
S
−− Sangiin, 309, 317, 330
−− Seçim Sistemi, xiii, 12, 15, 26, 28, 48-50, 59, 60, 62, 132-134, 137, 169, 170, 178, 207, 213, 216-218, 221, 230, 231, 245, 260, 263, 270-272, 274, 276, 315-317, 334, 334, 336, 338, 339
−− Sekigahara Savaşı, 291
−− Serap Yazıcı, 26
−− Sergio Mattarella, 240, 252
−− Shinzo Abe, 304-306, 321, 322, 324, 325
−− Showa, 292, 295
−− Shugiin, 310, 313, 316, 330
−− Silvio Berlusconi, 259-263, 268-270, 283, 284
−− Somut norm denetimi, 72, 90
−− Soru Saati, 85, 165, 166
−− Soyut norm denetimi, 72, 78
−− Suçlandırma (Impeachment), 123, 127, 137
Ş
−− Şansölye demokrasisi, 86
−− Şansölye prensibi, 68
−− Şogun, şogunluk, 291, 292, 293
T
−− Taisho, 292, 295
−− Taro Aso, 306
−− Tekçi parlamenter sistem, 7,8, 29
−− Temel Yasa, 46, 228
−− Temiz Eller, 245, 268
−− Temiz Hükümet Partisi, 313, 314
−− Temsilciler Meclisi, 240, 245-250, 252, 253, 255, 263, 266, 271-275, 280, 282, 289, 303, 304, 306, 307, 309-316, 320-322, 326, 330, 338
−− Tenno, 299
−− Thabo Mbeki, 116, 125, 132,135, 137, 140, 143
−− Thatcher, 206, 226, 232
−− The Economist, 42, 103, 113, 145, 151, 182, 192, 235, 241, 275, 279, 290, 331,
−− Theodor Heuss, 76, 78, 105
−− Tokugawa, 291-293
−− Tory/Tories, 200, 202
−− Truman, 296
U
−− Ulusal Meclis, 112, 116-130, 135, 136, 138-140
−− Ulusal Parti, 115, 116
−− Uzlaşma komisyonu, 54, 90, 121
V
−− Vatana ihanet, 6, 200, 254, 340
−− Veto, 76, 87, 89, 121, 201, 213, 258, 276, 279, 320,
W
−− Walter Scheel, 75, 77, 105
−− Weimar Anayasası, 19, 43, 44, 82, 88
−− Weimar Cumhuriyeti, 39, 43, 44, 86, 88
−− Westminster, xvii, 8, 11, 12, 18, 29, 139, 189, 203, 271, 274, 276, 277, 334-336
−− Whig, 200-202, 218
−− Willy Brandt, 79-80, 84, 89, 106
−− Wilson, 205-206
Y
−− Yapıcı güvensizlik oyu, 26, 66, 68, 78, 79, 80, 84, 87, 89, 106, 246, 334
−− Yargı bağımsızlığı, 131, 227, 268, 276, 300, 318, 326
−− Yargı Hizmeti Kurulu, 126-127, 129
−− Yargıtay, 71, 126, 129, 168, 257
−− Yasuo Fukuda, 306
Dizin 349
−− Yetki alanı prensibi, 69
−− Yoshihiko Noda, 306,
−− Yukio Hatoyama, 306
−− Yurtsever Partisi, 313
−− Yüce Divan, 7, 256
−− Yüce Mahkeme, 207, 222-223, 228, 232, 341
−− Yüksek Mahkeme, 71, 129, 156, 168-169, 198, 222-223, 255, 303, 317-319, 341
−− Yüksek Savunma Kurulu, 253, 258, 261, 262,
−− Yürütme Komitesi, 115, 132, 134,
Z
−− Zaibatsu, 297, 336
−− Zorunlu yasama hali, 10, 82, 83, 86, 90, 334

 

1. Siyaset Bilimi, 2. Siyaset ve Hükümet, 3. Anayasa Hukuku,
4. Karşılaştırmalı Siyaset, 5. Hükümet Sistemleri, 6. Parlamenter Sistem,
7. Almanya, 8. Güney Afrika, 9. Hindistan, 10. İngiltere, 11. İtalya, 12. Japonya

Künye Bilgileri

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya Örnekleri)
Hüdai Şencan, Halit Tunçkaşık, Kadir Candan, Kasım Erdem, Meltem Doğan, Mehmet Solak, Murat Bilgin
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Siyaset, Parlamenter Sistem, Demokrasi, Siyasal Sistemler, Ülkeler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Haziran 2015
350 Sayfa
ISBN: 978-975-8805-57-0
ISBN: 978-975-8805-58-7 (e-Kitap)

 

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya Örnekleri)
E-Kitap okumak için tıklayın