Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi (ABD, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya ve Nijerya Örnekleri)

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi (ABD, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya ve Nijerya Örnekleri)
E-Kitap okumak için tıklayın

Özet İçindekiler
Detayli İçindekiler
Önsöz
Sunuş
Giriş
Başkanlik Sistemi: Teori, Pratik Ve Tartişmalar
Halit Tunçkaşık
Abd Başkanlik Sistemi: “Ayri” Ama “Birlikte”
Çalişan Organlar
Konur Alp Koçak
Siyasi İstikrar İle Demokratik Kurumsallaşma Arasinda
Denge Arayişi: Arjantin Başkanlik Sistemi
Halit Tunçkaşık
Devlet Başkani Ekseninde Anayasal Sistem:
Azerbaycan Başkanlik Sistemi
Meltem Doğan
Koalisyoncu Başkanlik Sistemi: Brezilya
Mehmet Solak
Afrika’da Abd Tipi Başkanlik Sistemi:
Nijerya Federal Cumhuriyeti
Murat Bilgin
Sonsöz
Mehmet Solak – Murat Bilgin
Dizin

DETAYLI İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
SUNUŞ
GİRİŞ
BAŞKANLIK SİSTEMİ: TEORİ, PRATİK VE TARTIŞMALAR
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
BAŞKANLIK SİSTEMİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Avantajları
Dezavantajları
TARİHİ VE SİYASİ ARKA PLAN
DÜNYADA BAŞKANLIK SİSTEMİ
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI
Başkanlık Sistemi Lehindeki Görüşler
Başkanlık Sistemi Aleyhindeki Görüşler
SONUÇ
KAYNAKÇA
ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ: “AYRI” AMA “BİRLİKTE” ÇALIŞAN ORGANLAR
GİRİŞ
ABD HAKKINDA GENEL BİLGİ
ABD ANAYASASI’NIN TARİHÎ VE SİYASÎ ARKA PLANI
İngiliz Monarşisine Karşı Mücadele: Amerikan Bağımsızlık Savaşı
Koloniler’den Konfederasyona: Güçler Birliği
Federal Kurucu Meclis ve Anayasanın Kabulü
ANAYASAL ORGANLAR
Yasama Organı: Kongre
Temsilciler Meclisi
Senato
Kongrenin Görev ve Yetkileri
Yürütme Organı: Başkan
Başkanın Seçimi
Başkanın Yetkileri
Yargı Organı
Genel Olarak
Yüce Mahkeme
ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
Dış Politika Alanında Başkanın Üstünlüğü
Kongrenin Bütçe Gücü ve Başkanın Sınırı
SONUÇ
KAYNAKÇA
SİYASİ İSTİKRAR İLE DEMOKRATİK KURUMSALLAŞMA ARASINDA DENGE ARAYIŞI: ARJANTİN BAŞKANLIK SİSTEMİ
1. GİRİŞ
ARJANTİN HAKKINDA GENEL BİLGİ
ARJANTİN’İN YAKIN SİYASİ TARİHİ
ANAYASAL ORGANLAR
Yasama Organı: Kongre
Temsilciler Meclisi
Senato
Kongrenin Yetkileri
Kanun Yapım Süreci
Yürütme Organı
Başkan
Başkanın Yetkileri
Başkanın Sorumluluğu ve Görevden Alınması
Başbakan ve Bakanlar Kurulu
Yargı Organı
Yargıyla İlgili Genel İlkeler
Yüksek Mahkeme
ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
Kongrenin Yetkileri, Gücü ve Diğer Organlarla İlişkileri
Kongre-Eyalet Valileri-Başkan İlişkisi
Siyasi Partiler ve Kongre
Kongrenin Zayıflığının Nedenleri
Başkanın Yetkileri, Gücü ve Diğer Organlarla İlişkileri
1983 Sonrası Başkanlar ve Siyasi Gelişmeler
Başkanın Önemli Yetki Alanları ve Bunların Kullanımıyla İlgili Sorunlar
Başkan-Bakanlar Kurulu İlişkisi
Başkanın Özerk Kurumlarla İlişkileri
Başkanın Gücünü Sınırlamaya Yönelik Kurumlar ve Etkinlikleri
Yargı Organının Gücü ve Diğer Organlarla İlişkisi
Genel Yargı Sorunları
Yargı Konseyi
Yüksek Mahkeme
Yüksek Mahkemenin Yürütmeye Karşı Tutumu
SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
SONUÇ
KAYNAKÇA
DEVLET BAŞKANI EKSENİNDE ANAYASAL SİSTEM: AZERBAYCAN BAŞKANLIK SİSTEMİ
GİRİŞ
AZERBAYCAN HAKKINDA GENEL BİLGİ
AZERBAYCAN SİYASİ TARİHİ
ANAYASAL ORGANLAR
Yürütme Organı
Devlet Başkanı
Başbakan ve Bakanlar Kurulu
Yasama Organı
Milli Meclis
Kanun Yapım Süreci
Anayasa Değişikliği
Anayasa Mahkemesi
ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
Devlet Başkanı-Parlamento İlişkileri
Yasama Faaliyeti
Hükümet Kurma
Devlet Başkanının Yetkilerini Artıran Düzenlemeler
Seçim Sistemine İlişkin Düzenlemeler
Devlet Başkanı-Yargı İlişkileri
Parlamento-Yargı İlişkileri
SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
Hükümet Sistemi Üzerine Tartışmalar
Siyasal Rejimin Niteliği Üzerine Tartışmalar
Sistemin İşleyişi Üzerine Tartışmalar
Yürütme İle Uyumlu Parlamentonun Varlığı
Zayıf Muhalefet
Kusurlu Seçimler
İktidarı Güçlendiren Diğer Sebepler
SONUÇ
KAYNAKÇA
KOALİSYONCU BAŞKANLIK SİSTEMİ: BREZİLYA
1. GİRİŞ
2. BREZİLYA HAKKINDA GENEL BİLGİ
3. SİYASİ TARİH
ANAYASAL ORGANLAR
Yasama Organı
Temsilciler Meclisi ve Senato
Yasama Süreci
Anayasa Değişikliği Süreci
Yürütme Organı
Devlet Başkanı
Bakanlar
Yargı Organı
ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
Yasama-Yürütme İlişkileri
Yargı-Yasama/Yürütme İlişkileri
SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
Olumsuz Değerlendirmeler
Olumlu Değerlendirmeler
SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER
AFRİKA’DA ABD TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİ: NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ
1. GİRİŞ
NİJERYA HAKKINDA GENEL BİLGİ
NİJERYA SİYASİ TARİHİ
Sömürgecilik Öncesi (…-1862)
İngiliz Sömürgeciliği (1862-1960)
Birinci Cumhuriyet (1960-1966)
Askeri Yönetimler ve İç Savaş (1966-1979)
İkinci Cumhuriyet (1979-1983)
Askeri Yönetimler ve Üçüncü Cumhuriyet (1983-1999)
Dördüncü Cumhuriyet (1999- …)
ANAYASAL ORGANLAR
Yasama Organı
Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler
Ulusal Meclisin Görev ve Yetkileri
Yasama Süreci
4.1.4. Anayasa Değişikliği Süreci
Yürütme Organı
Başkanlık Seçimleri
Başkanın Görev ve Yetkileri
Başkanın Sorumluluğu ve Suçlandırılması
Yargı Organı
Federal Mahkemeler
Anayasal Denetim ve Mahkemelerin Yetki Alanı
ANAYASAL ORGANLAR ARASI İLİŞKİLER
Başkanın Ulusal Meclisle İlişkileri
Shehu Sagari Dönemi (1979-1983)
Olusegun Obasanjo Dönemi (1999-2007)
Umaru Musa Yar’Adua Dönemi (2007-2010)
Goodluck Jonathan Dönemi (2010-…)
Başkanın Diğer Organ ve Kurumlarla İlişkileri
Başkanın Yargı ile İlişkileri
Başkanın Bağımsız Kurumlarla İlişkileri
Başkanın Yerel Yönetimlerle İlişkileri
Başkanın Siyasi Partilerle İlişkileri
SİYASAL SİSTEM HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER
SONSÖZ
TBMM ARAŞTIRMA MERKEZİ HAKKINDA

DİZİN
A
Abubakar, Abdulsalam , 227, 229
Adams, John Quincy, 28, 39, 41, 48
Af yetkisi, 3, 48, 87, 91, 147, 149,
184, 235, 243
Afrika, 8, 10, 11, 15-17, 165-166,
221-223, 247, 253
AGİT, 165-166
Alfonsin, Raul Ricardo, 82-83, 90, 98,
101, 105, 108-109, 116, 118-119,
123-124, 128
Aliyev, Haydar, 139, 141-142, 155,
158, 162
Aliyev, İlham, 137-139, 141-143,
155, 162
Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 25, 27-29
Amerikan devrimi, 27, 29
Anayasa değişikliği, 11, 88-89, 101,
104, 108, 114, 116, 144, 151, 153,
155, 169, 190, 192, 198, 232, 237,
239, 255, 260
Anayasa inşası, 24
Anayasa Mahkemesi, 83, 105, 108,
116, 129, 143, 145, 147, 149, 151-
153, 158-159, 165-166, 168, 195,
258
Anayasal denetim, 24, 52-53, 94,
121, 129, 152, 195-196, 207, 237,
259
Anayasal kanunlar, 145, 149, 151
Antlaşmalar, 4, 42, 48, 50, 55-56, 61,
88, 91, 142, 146, 149, 151-152, 167
Askeri darbe, xxvii, 12, 16, 64, 79, 81,
93, 99, 118, 128, 141, 210, 226-227,
228-229, 242, 245-248
Askeri yönetim, 81-82, 118-119, 128,
177, 213, 221, 226-229, 233, 240,
245, 257
Asya, 8, 11, 16-17, 253
Atama, 4, 11, 37, 48, 55, 86, 91-92,
94-95, 101, 104, 111-114, 117, 123,
129, 146, 149, 159, 181, 191-193,
196, 201, 212, 231, 233-236, 238-
239, 242, 246, 248, 260
Azerbaycan Halk Cephesi (AHCP), 140, 142, 164, 166

B
Bağımsız Devletler Topluluğu, 166
Bağımsız kurumlar bkz. özerk kurumlar, 244
Bağımsızlık Bildirgesi, 25, 28-29, 33
Barış ilanı, 87, 147, 149, 184, 192
Basit çoğunluk, 153, 190, 210, 229,
230, 255
Başbakanlık hükümeti, 14
Başkan
yardımcısı, 4, 25, 39, 45-47, 61,
85-86, 87, 89, 92, 94, 115, 126, 151,
183, 185-186, 190-191, 202, 228,
231-236, 238-239, 241-244, 254,
258,
üstünlüğü, 60, 159
parti üyeliği, 254
partisi, 4, 97, 106, 125, 169, 210-
212
Başkanlık
hükümeti, 8
politika açıklamaları, 61
Başkomutan, 47, 57, 59, 62-63, 91,
146, 234
Biafra Cumhuriyeti, 226
Birinci Cumhuriyet, 226, 228, 246,
Birinci Kıta Kongresi, 28
Borç tavanı, 66
Bölünmüş hükümet (divided government), 55
Bush, George W. ,60-63
Bütçe, 4, 30, 32, 42, 59, 64-66,68, 87-
88, 91-92, 95, 97, 104-105, 109-115,
117, 125, 127, 129, 146-149, 163,
183-184, 186, 192-194, 199-200,
207, 211-212, 233, 239-240, 243,
255, 259
Büyük Uzlaşı, 33

C
Capitanich, Jorge, 80,92
Cardoso , Fernando Henrique , 198- 199, 201,206-207, 210-211, 217-218
Carey, J. Michael, 1, 2, 5, 7, 10-11, 95,
112, 182
Cep vetosu, 45, 256
Cheibub, Jose Antonio, 1-3, 5, 9, 10,
12, 91, 121, 226, 245-246
Cheney, Dick, 61
Clinton, William J., 56, 258
Cumhuriyet Konseyi, 186, 190, 192,
Çatışma, 7, 16, 28, 53, 57, 69, 113,
122-123, 130, 162, 181,183, 238-
240, 246
Çerçeve anayasa, 24
Çift meclis, 7, 34, 84, 183, 229, 255
Çift meşruiyet, xviii, 7, 123
Çifte liderlik, 122

D
Danışma Kurulu, 42, 201-202
Dar bölge basit çoğunluk, 229, 230, 255
De la Rua, Fernando, 83, 90, 98, 101,
105, 109, 115, 120, 122, 124-126
Demokrasi Endeksi, 26, 81, 139, 140,
180
Demokratik Hareket Partisi, 105, 186, 217
Demokratik meşruiyet, xvii, 2, 7, 123
Demokratik konsolidasyon, xviii, 79
Devredilen kararnameler, 106, 107,
Dış politika, 25, 54, 58-63, 68
Doğu Avrupa, 11, 17
Dolaylı kanun önerisi, 5
Dördüncü Cumhuriyet, 226-229, 238, 247
Duhalde, Eduardo, 90, 102, 105, 109,
119-120, 122, 126
Dünya Yolsuzluk Algısı Endeksi, 26, 81,180
Düzenleyici kurumlar, 113, 129

E
Ekonomik kriz, 57, 122, 128,
130,181
Elçibey, Ebulfeyz, 140-141, 144,
Electoral College, 46
Eyalet valileri, 9, 85, 96-97, 124, 126,
180, 195, 239

F
Federal müdahale, 87, 185, 190, 192
Federalist Yazılar, 29, 31, 54
Federalizm, 79, 96-97, 104, 108, 119,
125, 209, 211
Federasyon, 27, 30, 138, 190, 192,
194, 236
Federe devletler, 45-46
Ferman, 145-146, 148, 152-153,
168, 257
Fesih, 160
Filadelfiya, 8, 23, 28, 33
Franco, Itamar, 198-199, 201, 206,
217-218
Franklin, Benjamin, 28, 48, 57
Freedom House bkz. Özgürlük Evi, 12-13, 80, 139, 179, 224
Fren ve denge, 3, 4, 23, 25, 33, 42,
54-56, 59-60, 62-63, 66-69, 117,
128, 165, 168-169, 177, 196, 212,
238, 248, 258-259

G
Geçici Önlemler, 192, 197
Gensoru, 93, 95, 112
Geri gönderme bkz. veto, 48, 84-85, 88, 90, 145, 153, 189, 232, 238
Gerrymandering, 36
Goodluck, Jonathan, 222, 228-229,
243
Görevden alma, xviii, 2, 4, 11, 39, 47,
51,91, 111, 113-114, 118-119, 120,
145-147, 151, 153-154, 158, 186-
187, 191, 193-194, 240, 243-244,
247, 257-260
Güçler ayrılığı (ilkesi)…bkz. kuvvetler ayrılığı, 6, 24, 30, 33-34,
49, 53-54, 57, 62, 67, 69,159, 190,
195-196,
Güçler birliği, 29-30
Güçleştirici veto, 248
Gündemin dondurulması, 198
Güvenoyu, 10, 15, 149, 159-160, 177
Güvensizlik oyu, xviii, 10, 16, 128

H
Haklar Bildirisi, 25
Halkın Demokratik Partisi (PDP), 231, 240, 242, 245, 252
Hasanlı, Cemil, 142, 164, 165
Hesap verebilirlik, xviii, xix,
Hibrid/Karma rejim, 137,161-162
Hukuk devleti, 103, 137, 167, 169,
187, 244
Hükümet istikrarı, 5,16
Hükümet istikrarsızlığı, 15

I
Independence Hall, 33

İ
İç savaş, 8, 81, 226
İhtiyaç doktrini, 243
İki dönem (şartı/seçilme), 3,9, 45,
191, 232, 241, 254
İkinci Cumhuriyet, 226, 228-229,
238-239, 246
İkinci Dünya Savaşı, 12, 49, 55, 58-
59, 61, 63
İkinci Kıta Kongresi, 28-29
İktidar merkezileşmesi, 128
İmparatorvari başkanlık (imperial presidency), 62
İngiliz Monarşisi, 23, 27, 67
İstifa, 47, 52-53, 56, 58, 82-83, 87,
90, 101, 103, 113, 118, 120, 122,
124, 125-126, 143, 153-154 196,
206, 208, 210, 217, 228-230, 234,
247, 258
İstikrarlı yönetim, 5, 17, 83, 169, 253
İstikrarsızlık, 14-17, 82-83, 122, 128,
130, 210, 213
İşçi Partisi, 98, 181, 185-186, 205,
208-209, 217
İvedilik talebi, 200-201

J
Jefferson, Thomas, 28, 41

K
Kabine, 2, 3, 8, 10-11, 39, 47, 50, 67,
89, 92, 212, 260
Kabine hükümeti, 8
Kamu yararı davaları, 116, 129
Kanun hükmünde kararname, 11, 91, 95, 107, 128-129, 192, 197, 199,
202, 211, 213, 257, 259
Kanun önerisi, 3, 5, 87-88, 128, 144,
150, 154, 158, 168
Kanun teklifi bkz. yasa teklifi, 92, 97, 103, 110, 129, 188-189, 255-256,
260
Kanun yapım süreci bkz. Yasama süreci, 87, 150
Karma Komisyon, 91-92, 106, 108,
114
Katılık, 5-6
Kazananın her şeyi alması, 8, 123
Kazuistik anayasa, 24
Kendi geleceğini belirleme hakkı, 183
− Kısmi veto, 11, 85, 88, 90, 105-106,
129, 189, 191, 199, 202, 213, 256
− Kirchner, Nestor, 83, 90, 98-99, 102-
103, 105, 109, 116, 119-120, 122,
124-126, 128, 257
− Kirchner, Cristina Fernandez de, 80,
83, 89-90, 98, 103, 107, 109-111,
Kongre, 4-5, 8, 24-25, 28, 30- 35,
38, 40-50, 52-68, 80, 83-85, 87-93,
95-115, 117-118, 120, 123, 125-126,
128, 178, 180-181, 183-189, 191-
193, 195-201, 203, 205, 207-208,
210, 213, 256-257
Kongre hükümeti, 8
Kurucu Meclis, 8, 23, 31-32, 177,
180-182
Kurumsal zayıflık, 124-125, 130
Kuvvetler ayrılığı, xvii, xix, 3, 14, 83,
97, 111, 121, 137, 156, 163, 167,
168, 169, 259-260.
Karşı imza, 91-92, 106, 112, 128-
129, 137, 194, 248, 259
− Komisyonlar, 4, 38, 44, 100, 128, 184,
187-188, 201-202, 208, 242, 247
− Medya, 36, 120, 127, 130, 139, 155,
166, 167, 206
Kitle partileri, 210
− Klasik başkanlık sistemi, 103, 105, 158, 169, 188, 192, 221, 229, 236-
111-112, 128-129 237
− Koalisyon, 15, 38, 98, 105, 124, 202-
205, 208, 211-213, 217, 242, 260
Koalisyoncu başkanlık, 177, 202-
203, 212
Kohabitasyon, 125
− Komiteler,38-40, 44
Konfederasyon Maddeleri, 29-33 Konfedere yapı , 30-31

L
Latin Amerika, xx, 5, 7-11, 14-17, 82,
86, 91, 95, 97, 100, 116, 121, 123,
127, 177, 180-181, 213, 253, 259
Lijphart, Arend, 12
Linz, Juan, 1-2, 5, 7-8
Lula da Silva, 199, 201, 206-209, 218

M
− Madison, James, 29, 32, 54, 67
− 117, 122, 124-125, 127-128
− Mahkemeler, 30, 40, 50-51, 53, 83,
87, 93-94, 116-117, 145, 151, 153,
− Mainwaring, Scott, 1, 3, 7, 210
Mali kaynak akışının kesilmesi, 64
Marbury v. Madison Davası, 50, 52
Marshall, John, 52
Meclis araştırması, 4
Mello, Fernando Collor de, 205, 207,
218, 258
Menem, Carlos Saul, 83, 90, 93, 98-
99, 101-102, 105, 108-109, 115-116,
118-120, 123, 126, 128, 257
Mensalão Skandalı, 207-209
Mesaj gönderme yetkisi, 4-5
Milli Meclis, 137-138, 140, 144-154,
158-160, 163, 165-166, 168, 255-
259
Milli Savunma Konseyi. 190, 192
Milli Şura, 140, 142, 164
Modern sultancı rejim, 137, 140
Muhalefet, xix, 7-8, 16, 32, 82, 95, 99,
101, 110, 114, 118, 122-124, 141-
142, 155, 157, 161-167, 169, 182,
186, 204-206, 213, 246
Mutlak çoğunluk, 87, 204, 210
Mutlak veto, 145, 153, 256, 260
Muttalibov, Ayaz, 140-141, 144, 158
Müdahale (intervention), 114
Müsavat Partisi, 142, 164, 166
Müşterek kararlar, 42-43
Müzakere Komitesi (Conference Committee), 44

N
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, 138- 139, 150, 152-153
New Jersey Planı, 32
Nispi temsil, 85, 95, 97, 183, 255
Nitelikli çoğunluk, 45, 49, 56, 67,
153, 204, 238, 248
Nixon, Richard M., 45, 47, 56, 58, 258

O
Obama, H. Barack, 25, 46, 56, 65-66
Obasanjo, Olusegun, 226-229, 240-
247
OECD ülkeleri, 5, 100
Olağanüstü hal kararnameleri, 106,
192
Ombudsman, 114-115, 121, 129,
149, 244
Oturum (hearing), 44, 247
Oy hakkı, 92, 234

Ö
Örtülü ödenek, 104, 208
Özerk kurumlar bkz. bağımsız kurumlar, 112-114
Özgürlük Evi bkz. Freedom House, 26, 80, 139, 179, 224

P
Peronist Parti (VF), 79, 90, 98-99,
102, 124
Parti disiplini, xix, 2, 100, 123, 204-
205, 210, 242
Parti grupları, 37
Parti içi demokrasi, 245
Patronaj ilişkileri, 155, 167, 210-211,
239
Peron, Juan Domingo, 82-83, 97-98,
118
Peronist Adalet Partisi (PJ), 79, 83, 90, 98, 124
Piquetero, 102

R
Radikal Yurttaş Birliği (UCR), 82, 90, 98-99, 123-124
Rasizade, Artur, 138, 147
Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm, 16-17
Referandum, 143, 146, 149, 151,
155-156, 182, 185
Roosevelt, Franklin D., 48-49, 57, 60
Rousseff, Dilma, 178, 185, 201, 206,
209, 218

S
Shagari, Shehu, 226, 228
Sağlık sigortası sistemi /reformu, 65
Sandalye dağılımı, 163, 226, 231,
252
Sarney, Jose, 197-199, 201, 204-206,
217
Savaş ilanı, 30, 40, 59, 86-87, 91,
128, 146, 149, 233
Sayıştay, 95, 97, 114, 122, 129, 185-
186, 192, 195
Seçilme yaşı, 34, 39, 45, 85-86, 143,
149, 185, 232
Seçim Kanunu, 143, 155-157, 185
Seçim sistemi, xvii, 14, 17, 88, 148,
154, 156-157, 167, 169, 185-186,
202, 209-211, 230, 255, 260
Seçimsel otoriter rejim, 137, 161
Senato, xviii, 4, 25, 32, 34-35, 38-44,
46, 48, 55-56, 61, 64-65, 67, 80, 84,
86, 91-96, 98, 112-113, 117, 118,
124, 126, 178, 183-190, 192, 194-
196, 203-206, 211, 227, 229-231,
233-236, 238-242, 245, 247-248,
252, 255, 257
Serencam (emirname), 145, 257
Shugart, Matthew S., 1, 7, 11
Sıfır toplamlı oyun, 7-8, 16, 123
Sıkıyönetim, 86-87, 91, 95, 146, 181,
185, 190, 192
Silahlı kuvvetler, 28, 47, 63, 82, 87,
91, 125, 146, 183-184, 192-193, 233,
235, 255
Sivil yönetim, 79, 82, 221, 226-227,
237, 240, 245, 248
Siyasi istikrar, xviii, xix, 5, 15, 79, 81,
83, 103, 167
istikrarsızlık, 82, 122, 128
kriz, xix, 5, 83, 126, 127 meşruiyet, xvii, xviii
partiler, xvii, 37, 45, 85, 88, 90-
91, 93, 97, 106, 108, 114-115, 122,
143-144, 153, 163-164, 169, 185,
188, 192, 195, 210, 230, 243, 245,
260
sığınma, 147, 183
yargı, 94
Soruşturma komisyonu, 188, 205-
206, 208, 230, 235, 238
Sömürge, 8, 14, 27-28, 35, 180, 225,
247
Suçlandırma (impeachment), 4, 46,
85-86, 91, 94-95, 103, 118-120, 149,
186, 193-194, 196, 203, 205-206,
217, 231, 235, 238, 241, 253, 255,
257-258
Süper başkanlık, 101-102, 127, 130,
160, 169

T
Tam veto, 199, 202, 213, 256
Tek başına yürütme (unitary executive), 61-62
Temsilciler Meclisi, 4, 24-25, 27, 32,
34-44, 46, 48, 56, 64-66, 68, 80, 84-
88, 92, 94-100, 124, 178, 183-190,
193-195, 199, 201, 204, 206, 222,
227, 229-230, 242, 247, 252, 254-
255, 257-258
Temyiz Mahkemesi, 50, 116, 129,
236-237
Tocqueville, Alexis de, 52
Truman, Harry, 57

U
Ulusal Meclis, 221, 222, 226, 229-
243, 246-248, 252, 256, 258
Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 26, 81,
180
United States v. Nixon Davası, 57-58
Uzlaşı Kararları, 43
Uzlaşma Komisyonu, xvii
Uzlaşma kültürü, 15, 125, 130

Ü
Üçüncü Cumhuriyet, 227, 229

V

Vatandaşlık, 147, 182, 192, 231, 236
Veto bkz. Geri gönderme, 3-4, 11, 34,
45, 47-49, 54-56, 61-62, 66-67, 88,
105-106, 110, 123, 145, 180, 184,
189, 193, 196, 199, 209, 238-239,
248, 253, 256
Virginia Planı, 31-32

W
Washington, George, 8, 25, 28-29,
48, 58
Watergate Skandalı, 56-57
Westminster Modeli, 23
Wilson, Woodrow, 8, 48, 55

Y
Yarı-otoriter rejim, 137, 161, 167,
260
Yasa teklifi bkz. kanun teklifi, 39, 42, 44, 48-49, 61, 232-233
Yasama süreci bkz. Kanun yapım süreci, 2, 42, 44, 47, 106, 108, 153,
168, 188, 191, 197, 201-204, 232-
233, 253, 259-260
Yasama Süreci Ortak Komisyonu, 110
Yasama sürecini başlatma yetkisi, 263
Yedi Yıl Savaşları, 27
Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), 142, 157, 159, 163, 165-166, 168
Yeni Teklif (Clean Bill), 44
Yetki suistimali, 124-125
Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, 114- 115, 129, 241, 244
Youngstown Co. v. Sawyer Davası, 57
Yrigoyen, Hipolito, 81
Yüce Mahkeme, 24, 33-34, 40, 42, 46,
48, 50-53, 55, 57, 62-63, 67-68, 183,
186-188, 192, 194-196, 198, 206-
209, 236-237, 244, 258-259
Yüksek Mahkeme, 4, 83, 85-87, 91-
95, 101, 103, 106, 109-111, 113,
116-120, 125-126, 129, 145, 147,
149, 150-152, 158, 168, 188, 192,
195, 236-237, 258-259
Yüksek Sovyet, 140, 144
Yürütme anlaşmaları, 60-61
Yürütme kararnamesi (executive order), 49, 256-257
Yürütmenin ayrıcalığı (executive privilege), 58
Yar’adua, Umaru Musa, 228-229, 242
Yargı Konseyi, 86, 91, 93, 103, 117-
118, 125, 234-236

Z
Zorunluluk ve aciliyet kararnameleri (DNU), 101, 106-111

1. Siyaset Bilimi, 2. Siyaset ve Hükümet, 3. Anayasa Hukuku,
4. Karşılaştırmalı Siyaset, 5. Hükümet Sistemleri, 6. Başkanlık Sistemi,
7. ABD, 8. Arjantin, 9. Azerbaycan, 10. Brezilya, 11. Nijerya

Künye Bilgileri

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi (ABD, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya ve Nijerya Örnekleri)
Halit Tunçkaşık, Konur Alp Koçak, Meltem Doğan, Mehmet Solak, Murat Bilgin
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Siyaset, Başkanlık Sistemi, Demokrasi, Siyasal Sistemler, Ülkeler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mart 2015
270 Sayfa
ISBN: 978 – 975 – 8805 – 51 – 8
ISBN: 978 – 975 – 8805 – 52 – 5 (e-kitap)

 

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi (ABD, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya ve Nijerya Örnekleri)
E-Kitap okumak için tıklayın