Kapitalizmin Krizi ve Sağlık

E-Kitap okumak için tıklayın

Onursal Başkan /Honorary President of the Conference
Hans-Ulrich Deppe

Konferans Başkanları /The Presidents of the Conference
Alexis Benos, IAHPE Başkanı/President of IAHPE
Eriş Bilaloğlu, TTB Başkanı/President of TMA
Bülent Tanık, Çankaya Belediye Başkanı /Mayor of Çankaya

Konferans Sekreterleri /The Secretary of the Conference
Özlem Kurt-Azap
Özlem Özkan
Elias Kondilis
Stathis Giannakopoulos

Düzenleme Kurulu /Organizing Committee
Feride Aksu-Tanık Aytuğ Balcıoğlu Alexis Benos
Murat Civaner Sabriye Feyzioğlu Stathis Giannakopoulos
Onur Hamzaoğlu Haydar Han Elias Kondilis
John Lister Reci Meseri Kayıhan Pala
Zeliha Öcek Osman Öztürk Hakan Tüzün
Reyhan Uçku Cavit Isık Yavuz Savaş Yorgancı
Mehmet Zencir

Bilimsel Danışma Kurulu /Scientific Advisory Committee
Lila Antonopoulou Gazanfer Aksakoğlu Matt Anderson
Hamdi Aytekin Necla Aytekin İlker Belek
Alexis Benos Arzu Çerkezoğlu Meltem Çiçeklioğlu
Meltem Çöl Necati Dedeoğlu Hans Ulrich Deppe
Çetin Erdolu Muzaffer Eskiocak Julian Tudor Hart
David Himmelstein Ali Osman Karababa Ferit Koçoğlu
Asa Christina Laurell John Lister Hani Serag
Ferda Özyurda Angelo Stefanini Alicia Stolkiner
Şafak Taner Carolina Tetelboin Henrion Meral Türk
Jean-Pierre Unger Aynur Uysal Howard Waitzkin
Steffie Woolhandler Pol de Vos Theodore Zdoukos
Ata Soyer

İçindekiler/Content

Kapitalizmin Krizinin Ekonomik Analizi
The Economical Analysis of the Crisis of Capitalism

Kriz, Ticarileşme ve Hasta Hekim İlişkisi
Crises, Commercialization and Doctor-Patient Relationship

1980 Sonrası Sağlık Reformları
The Health Care Reforms After 1980

Sağlık Reformu Pandemisi: Neden ve Nasıl? Sağlığın Ekonomi Politiği
Pandemic of Health Care Reform: Why and How? Political Economy of Health

Dünya Sağlık Örgütü‘nün ―Yeni Yönetişim Reformu: Hükümetlerin Yerine Kamu-Özel Gözetim‘ Üstyapısı
“New Governance” Reform of the World Health Organization: Replacing Governments with A Public-Private ‘Oversight’ Super Structure

Kamu Tarafindan Finanse Edilen Halk Sağlığı Araştırmalarının Özel Sektörün Kontrolüne Geçtiğinden Kuşkulanmayı Gerektiren Nedenler
Reasons to Suspect THAT Public Research in Public Health Has Been Subdued By Private Interests

Sağlık Reformu Pandemisi “Ülke Örnekleri”
Health Reform Pandemics “Country Examples”

Sağlık Sistemlerinin Piyasalaşma Yoluyla Reformu: İngiltere, Malezya ve Yeni Zelanda’da Piyasalaşmanın 30 Yıllık Karşılaştırmalı Analizi
Reforming Health Systems Through Marketisation: Comparative Analysis of Effects of Three Decades of Marketisation in England, Malaysia and New Zealand

Latin Amerika’da Neoliberal Sağlık Reformları ve Yıkıcı Sonuçları
Neoliberal Health Reforms in South America and the Disasterous Impacts

Ülke İçinde ve Dışında ABD Şirketleri ve Sağlık Sistemi Reformu
US Corporations and Health System Reform at Home and Abroad

Sağlık Reformu Pandemisi “Ülke Örnekleri”
Health Reform Pandemics “Country Examples”

İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Sağlık Sektörü ve Sağlık: Uluslararası Toplumun Rolü
Health Sector and Health in the Occupied Palestinian Terttitory: The Role of The International Community

Türkiye‘de Sağlık Reformları
Health Reforms in Turkey

Yunanistan’da Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Reformu
Capitalism Crisis and Health Care Reform in Greece

Sağlık Sektöründe Piyasalaşma Örnekleri
Marketing Examples in Health Sector

Sağlık Hizmetlerinde Piyasalaşma Mekanizmaları
Mechanisms of Marketization in Health Services

Küresel Kapitalizmde İlaç Endüstrisi
Pharmaceutical Industry in Global Capitalism

Küresel Kapitalizmde Aşılar
Vaccines in Global Capitalism

Neoliberal Ekonomik Politikaların Sağlık Çalışanlarına Etkisi
The Effects of Neoliberal Economic Policies on Health Care Workers

Sağlık Çalışanlarının Esnek İstihdamı
Flexible Employment of Health Care Workers

Sağlık Çalışanlarının Esnek Ücretlendirilmesi
Flexible Pricing of Health Care Workers

Esnek Üretimin İdeolojik Yansımaları
Ideoligical Reflections of Flexible Production

Taşeron Sağlık Emekçilerinin Mücadele ve Kazanımları
The Struggle and Acquirements of Subcontractors’ Health Workers

Posterlerin Kısa Sunum ve Tartışması
Oral Poster Presentations and Discussion

Hollanda Hastane Bakımında Performansa Dayalı Ödeme: Performans Ölçümüne Verilen Profesyonel Yanıtlar Çalışması
Pay for Performance in Dutch Hospital Care: A Study of Unintended Professional Responses to Performance Measurement

Performansa Dayalı Ödeme Finans Modelinin Paradoksu: Kanada British Columbia’dan Bir Örnek
The Paradox of Pay for Performance Financing Models: an example from British Columbia Canada

Sağlık Sisteminin Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması Üzerine Etkisi: Kamu Sektörüne Karşılık Özel Sektör
Impact of Health Care System on Total Health Expenditure Per Capita: Public Sector Driven VS Private Sector-driven

Yunanistan’da Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Düzenlenmesi: Başarısızlık mı Yoksa Sadece Bir Mit mi?
Regulation of Private Health Providers in Greece: Failure or Just a Myth?

Posterlerin Kısa Sunum ve Tartışması
Oral Poster Presentations and Discussion

Kamu-Özel Ortaklıkları bir İlerleme midir?
Are Public- Private Partnerships the Way Forward?

Sağlık Bakımı İyileştirme Planları: Ne İçin ve Sıradaki Ne?
Health Care Recovery Plans: What’s for and What’s Next?

Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı: Aile Hekimliği Uygulamasının 2003- 2011 Döneminin Değerlendirilmesi
Health Transformation Program in Turkey, Introduction of the Family Medicine Implementation: Evaluation of 2003-2011 Process

Türkiye’de Aile Hekimliği Modeli: Halk Sağlığı Hemşireliğinden Aile Sağlığı Elemanına Geçiş
Family Medicine Model in Turkey: Transition from the Public Health Nursing to the Family Health Personnel

Neoliberal Politikalara Karşı Mücadele için Dayanışma
Solidarity for Struggle Against Neoliberal Economic Policies

Arjantin’deki Kriz Sonrası Sağlık ve Toplum: Işık ve Gölgeler
Health and Society After the Crisis in Argentina: Lights and Shadows

Yunanistan Sağlık Hakkı Hareketi
The Movement for The Right to Health in Greece

İyi Hekimlik ve Nitelikli Sağlık Hizmeti ve Sağlık Hakkı İçin Çok Ses Tek Yürek Mücadele Kampanyası
“Many Voices-One Heart” Struggle Campaign for Good Medicine, Good Quality of Health Care and Health Right

Uluslararası Kar Etme Barbarlığını Defetmek İçin Uluslararası Bir Harekete İhtiyaç Var: Halkın Sağlığı Hareketi Bakış Açısı
International Profit Making Barbarism Needs an International Movement to Overthrow It: The People’s Health Movement Perspective

Tıp, Halk Sağlığı ve Bir İmparatorluğun Sonu mu? Alternatif bir Geleceğin İnşası
Medicine, Public Health, and the End of Empire? Building an Alternative Future

POSTERLER / POSTERS

Türkiye‘de Sağlık Reformlarının Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri
The Effects of Health Care Reforms on Women’s Health in Turkey

2006 başındaki Gazze Şeridi Kuşatması Sonrasında Düşük Doğum Ağırlıklarında Psikososyal, Ekonomik ve Siyasal Gerilim Etmenlerinin Etkisi: Bir Eşleştirilmiş Olgu-Kontrol Çalışması
Impact of Psychosocial, Economic, and Political Stressors on Low Birth Weight following Siege of Gaza Strip in Early 2006: A Matched Case-Control Study

Toplu Anlatı Uygulaması, ―Yaşamımızı Depresyonun Etkisinden Kurtarma‖ Şili, Gloria Navales‘teki Yaşlıların Ortak Belgesi
Collective Narrative Practice‚ “Reclaiming Our Life From The Influence of Depression”, Collective Document of The Elderly People of Glorias Navales, Chile

Malarya Enfeksiyonu ve Nijerya‘daki Kadınların Üreme Sağlığı Koşulları Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri
Malaria Infection and Its Socio-economic Implications on the Reproductive Health Conditions Of Women In Nigeria

Capitalism Versus the Struggle for Health: The Pedagogy of Community Paralegal Worker.

Türkiye’de Temel Sağlık Hizmetlerinin Sorunları
Problems of Primary Health Care Services in Turkey

Sağlık Piyasasının Temel Aktörleri: Doktorlar ve Hemşireler
Main Actors of The Market For Health: Doctors and Nurses

Egemenliğin Kullanımı Bakımından Dünyada Uygulanan Demokrasi Türleri İle Ülkelerin Sağlık Düzeyleri Arasında İlişkinin Araştırılması
Sovereign Power in The World in terms of Types of Democracy Applied to Investigate the Relationship between Countries’ Health Levels

Kaçak Göçmenler ve Sağlık
Illegal Immigrants and Health

Gıda Krizi
Food Crisis

Kriz, Parasal Yaptırım Mekanizmaları (MEMs) ve Sağlık: Yunanistan Olgusu
Crisis, Monetary Enforcement Mechanisms (MEMs) and Health: the Case of Greece

Kamudaki Özel
Hidden Private in Public Health Services

Künye Bilgileri

Kapitalizmin Krizi ve Sağlık
Crisis of Capitalism and Health
Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı
XVI. Conference of International Association of Health Policy in Europe
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, İdeoloji, Sosyal Politika, sağlık Politikası, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ağustos 2011
222 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-50-8

 

E-Kitap okumak için tıklayın