Kânî Dîvânı

ÖZET

XVIII. Yüzyıl Divan Edebiyatı şâir ve nesir yazarlarından olan Tokatlı Ebû Bekir Kâni Efendi 1711-1791 yılları arasında yaşamıştır. Klâsik şiir anlayışına uygundivânı yanında, manzum ve mensur letaifnâmesi ve hezliyyâtı ile çeşitli mektupları dabulunan Kânî, aynı zamanda yaşadığı yüzyılın önemli mizah ustalarından birisidir.
Kânî’nin Dîvân’ı ile ilgili olarak yapılan bu çalışma, devrin genel görünümünün verildiği giriş ile üç bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde Kânî’nin hayatı, sanatı ve eserleri üzerinde durularak bulunduğu görevler ve yaşamını etkileyen Mevlevîliği değerlendirilmiştir.
İkinci bölüm çalışmanın özünü teşkil eden incelemeye ayrılmıştır. Divânın şekil özellikleri ile dil ve üslup özellikleri üzerinde durularak muhteva özellikleri, dînî ve
ahlâkî unsurlar, duygu ve hayal unsurları, toplum ve kültürle ilgili unsurlar alt başlıklarında incelenmiştir.
Üçüncü bölümde metnin yazma nüshalarına ait bilgilerle bu nüshaların değerlendirilmesi yapılmış ve seçilen nüshalardan hareketle tenkitli metin hazırlanmıştır. Çalışmanın sonunda değerlendirmenin yer aldığı sonuç bölümü, bibliyografya ve ekler bulunmaktadır.
Sonuç olarak Kânî Dîvânı, XVIII. yüzyıl Divan şiirinin tarihi gelişimi, şiir anlayışı, dili, üslûbu ve söz dağarcığı gibi hususların tespit ve değerlendirilmesine yönelik katkısı yanında, Kânî’nin edebiyat tarihindeki yeri açısından da önemli olmaktadır. Çalışmanın Kânî biyografisi ve metin kısmının elektronik ortamda yayımlanması öncelikli olduğu için inceleme kısmına yer verilmemiştir.
 
İçindekiler

Kısaltmalar
Giriş
Ebubekir Kânî Hayatı, Kişiliği ve Eserleri
Metin Tespitiyle İlgili Hususlar
Nüsha Tavsifleri
Metnin Hazırlanmasında İzlenen Yöntem
Metin
Sonuç
Bibliyografya
Ekler
 
 
Künye Bilgileri

Kânî Dîvânı
Şair: Kânî
Hazırlayan: Dr. İlyas Yazar
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
488 Sayfa
Yayın Tarihi: 2012
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789751736291
 
E-Kitap okumak için tıklayın