Kamu Özel İşbirliği Mevzuatı

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
 
I. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının İlgili Hükümleri
Iı. 10. Kalkınma Planındaki Hükümler
Iıı. Yap-İşlet-Devret Modeline İlişkin Mevzuat
1. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
2. 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar
3. Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
4. Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
5. Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında kanunun Uygulama Yönetmeliği
Iv. Yap-Kirala-Devret Modeline İlişkin Mevzuat
1. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun
2. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu
V. Yap-İşlet Modeline İlişkin Mevzuat
1. Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun
2. Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Vı. Özelleştirme ve İşletme Hakkı Devri Modeline İlişkin Mevzuat
1. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
2. 5335 Sayılı Kanunun 33. Maddesi
3. Gümrük Kanununun 218/A Maddesi
Vıı. İmtiyaz Modeline İlişkin Mevzuat 1. Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun
2. Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkındaki 10 Haziran 1326 Tarihli Kanuna Bazı Maddeler Tezyiline ve Bu Kanunun Bazı Maddelerinin İlgasına Dair Kanun
3. İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyaziyle Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanun
4. Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
5. Telgraf ve Telefon
Vııı. Köi’ye İlişkin Borç Üstlenimi Ve Mali Hususlardaki Mevzuatı
1. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
2. Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik
3. Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Ix. Diğer Mevzuat
1. Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
3. Orman Kanunu
4. Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun
5. Elektrik Piyasası Kanunu
6. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
7. Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
8. Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi H
9. Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun
10. Yalova Termal Kaplıcalarının Gerçek Kişilere veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Kiralanmak veya Restore Et-İşlet-Devret Usulü İle Devredilmek Suretiyle İşletilmesine Dair Yönetmelik
Önsöz
Kamu yatırım ve hizmetlerinin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile gerçekleştirilmesinde ülkemizde İmtiyaz, Yap-İşlet-Devret (YİD), İşletme
Hakkı Devri (İHD), Yap-İşlet (Yİ), Yap-Kirala-Devret (YKD) gibi modeller günümüze kadar uygulanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Bu
çerçevede 1980’li yıllardan itibaren çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak KÖİ modellerinin yasal altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Söz konusu hukuki düzenlemelerle birlikte KÖİ alanındaki Kanun ve yönetmeliklerin sayısındaki artış ve çeşitlilik, mevzuatta dağınıklığa ve farklı uygulamalara yol açmış ve bu sebeple idari uygulamalarda belirli bir standardizasyonun oluşması sağlanamamıştır. Bu durum ayrıca KÖİ’nin mevzuat altyapısının anlaşılıp benimsenmesini ve uygulayıcılar tarafından istenildiğinde kolaylıkla ulaşılmasını da zorlaştırmıştır. KÖİ mevzuatının dağınıklığı hem kamu idareleri hem de özel sektör yatırımcıları tarafından eleştirilmiş bu doğrultuda; KÖİ’ye ilişkin çerçeve bir Kanun ihtiyacının olduğu ile söz konusu Kanunun yasalaşmasının sağlanacağı başta 10. Kalkınma Planı olmak
üzere diğer resmi belgelerde ve çeşitli toplantılarda dile getirilmiştir.
KÖİ Çerçeve Kanununun henüz yasalaşmaması ile KÖİ mevzuatının dağınıklığı, çokluğu ve sistematik bir yapıda bulunmayışı gibi
nedenler dikkate alınarak; bu çalışmada başta Anayasanın KÖİ’yle ilgili hükümleri olmak üzere 10. Kalkınma Planındaki hükümlere öncelikle yer verilmiş, Kanun ve Yönetmelikler model bazında sıralanmış, KÖİ’ye dair “Borç Üstlenimi ve Mali Hususlar”a ilişkin düzenlemeler yeni bir başlık altında toplanmış ve KÖİ ile ilgili olabilecek diğer hukuki düzenlemelerin ise ayrı bir bölüm şeklinde yer alması sağlanmıştır. Çalışmanın başta KÖİ uygulayıcıları olmak üzere KÖİ ile ilgilenenler için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
* Bu çalışma, Planlama Uzmanı Caner SARCAN tarafından hazırlanmıştır.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Kamu Özel İşbirliği Mevzuatı
Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: Mart 2015
319 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın