II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı

E-Kitap okumak için tıklayın

II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Programı
20 Mayıs 2010 Perşembe
09:00-16:30 Kurs
Gülşah Seydaoğlu, Meltem Çiçekoğlu, Çağla Sarıtürk, “Kadın Çalışmalarında Araştırma Tasarımı, Analizi ve Yazımı”
21 Mayıs 2010 Cuma
09:00-13:00 Kurs
Gülşah Seydaoğlu, Nebahat Göçeri, “Kadın Araştırmalarında Yöntem Bilim”
13:30-14:00 Açılış Konuşmaları
Elif Kırteke,TTB Merkez Konseyi Üyesi
Prof. Dr. Gülay Tokgöz, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı
14:00-14:30 Açılış Konferansı
Şirin Tekeli, “Bilimin Konusu Olarak Kadın Bedeni”
14:30-14:45 Ara
14:45-16:45 Bilimde Cinsiyetçilik Oturumu
Oturum Başkanı: Feride Aksu Tanık
Alev Özkazanç, “Bilim ve Toplumsal Cinsiyet”
Gülnur Savran, “Modern Tıp ve Bilimin Kadın Bedenini Denetleme Biçimi”
Ayşe Akın, “Tıp Alanında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ile Mücadele”
Ayşecan Terzioğlu, “Kadın Bedeni Üzerine Tıbbi Çeşitlemeler: Kanserli Kadınlar Rahim ve Meme Kaybı Süreçlerini Nasıl Anlatıyor?”
16:45-18:45 Kadın Bedeninin Medikalizasyonu Oturumu
Oturum Başkanı: Alev Özkazanç
Özge Yenier Duman, “Histeriden Somatizasyona; Cinsiyetçi Ortam ve Ruh Sağlığımız”
Dilek Cindoğlu, “Türkiye’de Doğumların Medikalizasyonu; Feminist Bir Bakışla Sezaryen Problemini Düşünmek”
Ayşe Dayı, “ABD Feminist Sağlık Merkezlerinin Tıbbileşme İle Başa Çıkma Stratejileri”
19:15-20:30 Kokteyl ve Konser
22 Mayıs 2010 Cumartesi
10:00-12:00 Neoliberal Politikaların Kadın Sağlığına Etkileri Oturumu
Oturum Başkanı: Emel Memiş
Gamze Yücesan Özdemir, “Değişen Çalışma Biçimlerinin Kadın Sağlığına Etkisi”
Meltem Çiçeklioğlu, “Sağlık Refomlarının Kadın Sağlığına Etkisi”
Arzu Çerkezoğlu, “Neoliberal Sağlık Politikalarının Kadın Sağlık Çalışanlarına Etkisi”
12:00-13:00 Ara
13:00- 13:30 Konferans
Şahika Yüksel, “Yıldırmanın Yol Açtığı Ruhsal Sorunlar ve Belgelenmesi”
13:30-15:30 Nüfus Politikaları Oturumu
Oturum Başkanı: Uğur Işık
Şevkat Bahar Özvarış, “Nüfus Politikaları ve Uygulamalar”
Doç. Dr. Elif Ekin Akşit, “Osmanlı’da ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Nüfus Politikaları”
Miki Suzuki Him, “Kürt Göçmen Kadın Devlet Ataerkilliği ile Karşı Karşıya: Sağlık Politikasının Kadının
Üreme Pratikleri Üzerindeki Etkisi”
15:30-15:45 Ara
15:45-17:45 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay Tokgöz
Sözlü Bildiriler
10 dk / konuşmacı + 5 dk Tartışma
Atölyeler
• Hemşireler
– Kolaylaştırıcılar: Satı Atakul, Hasbiye Günaçtı
• Cerrah Kadınlar
– Kolaylaştırıcılar: Seher Demirer, Kuzey Aydın Uras
• Kadın Hasta Gözüyle Tıp
– Kolaylaştırıcılar: Fevziye Sayılan, Hazal Halavut
23 Mayıs 2010 Pazar
10:00-12:00 Mesleki Kimlik Oturumu
Oturum Başkanı: Ful Uğurhan Torlak
Hafize Öztürk Türkmen, “Tıbbın Evriminde Kadınlar”
Gökçe Bayrakçeken Tüzel, “Kadın Hekimler Açısından Mesleki Kimliğin Anlamları”
Salime Tarihçi Delice, “Hemşirelik Mesleği ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Hemşirelik Mesleğine Etkilerinin Betimlenmesi”
12:00-12:15 Ara
12:15-13:30 Kapanış Oturumu
Oturum Başkanları: Müge Yetener, Lale Tırtıl
Atölye Çalışmaları Raporlarının Sunumu
Atölye Çalışmaları Raporlarına İlişkin Tartışma
Kongre Sonuç Bildirgesinin Sunumu

SUNUŞ
Elif Kırteke, TTB Merkez Konseyi Üyesi
II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sa.lı.ı Kongresi Programı
Acılış Konferansı
Bilimin Konusu Olarak Kadın Bedeni
Şirin Tekeli
Bilimde Cinsiyetcilik
Bilim ve Toplumsal Cinsiyet
Alev Özkazanç
Modern Tıp ve Bilimin Kadın Bedenini Denetleme Biçimi
Gülnur Savran
Tıp Alanında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı İle Mücadele
Ayşe Akın
Kadın Bedeni Üzerine Tıbbi Çeşitlemeler: Kanserli Kadınlar Rahim ve Meme Kaybı Süreçlerini Nasıl Anlatıyor?
Ayşecan Terzioğlu
Kadın Bedeninin Medikalizasyonu
Histeriden Somatizasyona; Cinsiyetçi Ortam ve Ruh Sağlığımız
Özge Yenier Duman
Türkiye’de Doğumların Medikalizasyonu; Feminist Bir Bakışla Sezaryen Problemini Düşünmek
Dilek Cindoğlu
ABD Feminist Sağlık Merkezlerinin Tıbbileşme İle Başa Çıkma Stratejileri
Ayşe Dayı
Neoliberal Politikaların Kadın Sa.lı.ına Etkileri
Değişen Çalışma Biçimlerinin Kadın Sağlığına Etkisi
Gamze Yücesan Özdemir
Sağlık Refomlarının Kadın Sağlığına Etkisi
Meltem Çiçeklioğlu
Neoliberal Sağlık Politikalarının Kadın Sağlık Çalışanlarına Etkisi
Arzu Çerkezoğlu
Konferans
Yıldırmanın Yol Açtığı Ruhsal Sorunlar ve Belgelenmesi
Şahika Yüksel
Nufus Politikaları
Nüfus Politikaları ve Uygulamalar
Şevkat Bahar Özvarış
Osmanlı’da ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Nüfus Politikaları
Elif Ekin Akşit
Kürt Göçmen Kadın Devlet Ataerkilliği ile Karşı Karşıya: Sağlık Politikasının Kadının Üreme Pratikleri Üzerindeki Etkisi
Miki Suzuki Him
Mesleki Kimlik
Tıbbın Evriminde Kadınlar
Hafize Öztürk Türkmen
Kadın Hekimler Açısından Mesleki Kimliğin Anlamları
Gökçe Bayrakçeken Tüzel
Hemşirelik Mesleği ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Hemşirelik Mesleğine Etkilerinin Betimlenmesi
Salime Tarihçi Delice
Sozlu Bildiriler
Çocuk Cerrahlarının Cinsiyet Rolleri ile İlgili Düşünceleri ve Kadın Çocuk Cerrahlarının Cinsiyetleriyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar
Canan Ceran Özcan-Gülsen Güneş-Mihriban Şengül
Bedene Zimmetlenmiş Cinsiyet ve Tıp :Homo sexus
Elifhan Köse
Feminist Kadınların Sağlık Ortamında Cinsiyetçilik Değerlendirmeleri
Lale Tırtıl-Suzan Saner
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tutumları
Filiz Ak Parlak ve ark.
Evli Kadınların Aile Planlaması Bilgi Tutum ve Davranışlarının Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Nuriye Karadağ-Ferda Özbaşaran-Günay Akay-Esra Bayram-M.Eda Kaya-Hilal Karasu-Eda Eren-Esra Çetin-Gün Mukadder
Bir Güvencesiz Çalışma Biçimi Olarak Ev Eksenli Çalışma ve Kadın Sağlığı
Gülsüm Coşkun-Durdu Çetiner-Habibe İnan-Emel Sefa
Poster Bildirileri
Aile Planlamasının Erkekler Üzerinden Sürdürülmesi; Vazektomi Yönteminin Cinsiyete Göre Bilgisi ve Kabul Edilebilirlik Düzeyi
Gülşah Seydaoğlu, Çağla Sarıtürk, Zeynep Çam
Kenar Semtlerde Yaşayan Kadınların Sağlık Hizmetinden Yararlanmasını Etkileyen Faktörler
Gülşah Seydaoğlu, Zeynep Çam, Çağla Sarıtürk
Gebelikte Cinsel Yaşam ve Sağlık Personelinin Görünmeyen Rolü
Gülşah Seydaoğlu, Zeynep Çam, Çağla Sarıtürk
Cinsiyete Göre Tıpta Uzmanlık Alanları Tercihlerinin Saptanması
Ayşe Koyun, Şenay Akgün, Şevkat Bahar Özvarış
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Doktora Dersi Deneyimi
Serpil Salaçin, Zuhal Bahar, Türkan Günay, Candan Algun
Nevşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Evlilik ve Eş Seçimiyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Ayşegül Özcan
Şanlıurfa İli Kadın Doğumevi Hastanesinde Düşük Yapan Kadınlarda Şiddet Görme Durumları
Birgül Taş, Feray Kabalcıoğlu
Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Planlaması Yöntemleri Hakkında Bilgi Düzeyi
Rojan Arcak, Özlem Sezgin Anlı, Evin Evinç
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi’nde Öğretim Üye ve Görevlileri Arasında Akademik İlerleme İle Toplumsal Cinsiyet İlişkisinin İncelenmesi (İzmir-Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresinde 14 Ekim 2009 Tarihinde Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur)
Şevkat Bahar Özvarış, Şenay Akgün, İlknur M. Gönenç
Mersin’de Çalışan Kadın Hekimlerin Eğitim ve Meslek Yaşamlarındaki Cinsiyet Ayrımcılığına Bakış Açıları
Gülçin Yapıcı, Ful Uğurhan Torlak, Oya Ögenler, Keriman Çiçek, Sakine Emir, Şebnem Atıcı, Zeliha Kurtoğlu
Türkiye’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dallarında Cinsiyet Eşitsizliği
Aslı Davas, Işıl Ergin, Burcu Samanyolu, Meltem Çiçeklioğlu
Kadın, Sağlık ve Osmanlı
Feryal Saygılıgil
Türkiye’de Sağlık Politikalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Ayşe Akın, Şevkat Bahar Özvarış, Kezban Çelik, Nalan Ş. Hodoğlugil, Aslıhan Coşkun, Sarp Üner, Türküler Erdost
Atolyeler
Hemşireler: Melekler ve Cadılar
Kadın Cerrahlar

Künye Bilgileri

II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı
Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Kadın Sağlığı, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ağustos 2010
211 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın