Haşmet – Haşmet Külliyatı

Özet
Haşmet 18. yüzyıl şairi olup İstanbul’da doğdu. 1768’de Rodos’ta vefat etti. Babası kazasker Abbas Ebulhayr’dır. İlk eğitimini babasından aldı. Sonra medreseye devam etti. Arapça ve Farsçayı öğrendi. Medreselerde müderrislik yaptı. Bursa’ya sürgüne gönderildi. Kaynaklar beş eseri olduğundan söz ediyor. İsimleri 1. Dîvân, 2.Senedü’ş-şuara, 3.Vilâdetname, 4.İntisâbü’l-mülûk ve 5.Şehâdetnâme.
Haşmet Dîvânı’ndaki 256 gazelden 78’i naziredir. Buradan hareketle Haşmet’in sanatı ikiye ayrılabilir. 1. Diğer şairlere özendiği gazeller. 2.Kendine özgü bir ekol yaratma amacıyla yazdığı gazeller. Haşmet, Koca Ragıp Paşa ve Fıtnat arasında fıkralar üretilmiştir.

İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar
I. Hayatı
II. Sanatı
A. Biçim Özellikleri
1. Nazım Biçimleri
2. Vezin
3. Redif ve Kafiye
4. Dil ve Üslup
a. Kelimeler
b. Tamlamalar
c. Deyimler ve Atasözleri
d. İmlâ Özellikleri
B. Muhteva Özellikleri
1. Sanatı ve Nazireciliği
2. Sosyal Hayat ve İstanbul
3. Heccavlığı
4. Haşmet, Râgıp Paşa ve Fıtnat Hanım Arasındaki Latifeler
III. Eserleri
1. Dîvân
2. Senedü’ş-Şuara
3. Vilâdetname
4. İntisâbü’l-mülûk
5. Şehâdetnâme
IV. Tablolar
V. Trankripsiyon Sistemi
VI. Metinler
1. Dîvân
VII. Kaynaklar
 
 
Künye Bilgileri

Haşmet – Haşmet Külliyatı
(Dîvân, Senedü’ş-şuara, Viladet-name, İntisabü’l-müluk)
Hazırlayan: Dr. Mehmet Arslan, İ. Hakkı Aksoyak
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
251 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789751734075
 
E-Kitap okumak için tıklayın