Hac İlmihali

Hac İlmihali
E-Kitap okumak için tıklayın

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Giriş

I. Haccın Dindeki Yeri ve Önemi
II. Haccın Farz Oluşu
1. Hac, Farz-ı Ayındır
2. Hac Ömürde Bir Defa Farzdır
3. Haccın, İmkân Elde Edildiği Yıl Yapılması Farzdır

III. Haccın Farz Olmasının Şartları
1. Müslüman Olmak
2. Akıllı Olmak
3. Buluğa Ermiş Olmak
4. Özgür Olmak
5. Ekonomik Yönden İmkân Sahibi Olmak
6. Sağlıklı Olmak
7. Yol Güvenliğinin Bulunması
8. Haccın Farz Olduğunu Bilmek
9. Haccın Eda Edildiği Vakte Yetişmek
10. Kadınların Can, Mal ve Namus Güvenliğinin Sağlanmış Olması
11. Eşi ölmüş veya Boşanmış Kadınların İddet Süresini Doldurmuş Olmaları

IV. Haccın Geçerli Olmasının Şartları
1. İhrama Girmek
2. Haccı Belirlenen Zaman İçinde Yapmak
3. Hac Menâsikini Belirlenen Mekanlarda Yapmak

V. Hükmü İtibariyle Haccın Çeşitleri
1. Farz Hac
2. Vacip Hac
3. Nafile Hac

VI. Edası İtibariyle Haccın Çeşitleri
1. İfrad Haccı
2. Temettu Haccı
3. Kıran Haccı
4. Temettu ve Kıran Haccı Yapmanın Şartları
a) Hacceden Kimsenin Âfâkî Olması
b) Umre Ve Haccın Her İkisinin Aynı Yılın Hac Aylarında Yapılması
c) Hac Aylarında Yapılan Umreden Sonra Memlekete Dönülmemesi
5. En Fazîletli Hac

BİRİNCİ BÖLÜM
I. HACCIN FARZLARI, VACİPLERİ VE SÜNNETLERİ
1. Farz, Şart, Rükün, Vacip Ve Sünnet Terimlerinin Anlamları
2. Haccın Farzları (Şartları Ve Rükünleri)
a) Haccn Müstakil Farzlar› (Şartları ve Rükünleri)
b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Farzları (Şartları ve Rükünleri)
3. Haccın Vacipleri
a) Hacın Müstakil Vacipleri
b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Vacipleri
4. Haccın Sünnetleri
a) Müstakil Sünnetler
b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Sünnetleri

II. İHRAM
1. İhramın Farzları
a) Niyet
b) Telbiye
2. İhramın Vacipleri
a) Mîkât Sınırlarını İhramlı Olarak Geçmek
aa) İhrama Girilecek Yerler
1. Harem Bölgesi
2. Hıll Bölgesi
3. Âfâk Bölgesi
3a) Zülhuleyfe
3b) Cuhfe
3c) Karn
3d) Yelemlem
3e) Zât-ü Irk
bb) İhrama Girilecek Zaman
b) İhram Yasaklarına Uymak
3. İhramın Sünnetleri
4. Haccı Feshedip Umreye Dönüştürmek

III. TAVAF
1. Tavafın Çeşitleri
a) Kudûm Tavafı
b) Ziyaret Tavafı
aa) Ziyaret Tavafının Geçerli Olmasının Şartları
1. Arafat Vakfesinin Yapılmış Olması
2. Belirli Vaktinde Yapılması
bb) Ziyaret Tavafının Vakti
c) Veda Tavafı
d) Umre Tavafı
e) Nezir Tavafı
f) Nafile Tavaf
g) Tahiyyetü’l-Mescid Tavafı
2. Tavafın Geçerli Olmasının Şartları
a) Niyet
b) Tavafı Belirlenen Vakitte Yapmak
c) Tavafı Kâ’be’nin Çevresinde ve Mescid-i Haram’ın İçinde Yapmak
d) Tavafın En Az Dört Şavtını Yapmak
3. Tavafın Vacipleri
a) Tavafı Abdestli Yapmak
b) Tavafı Avret Mahalli Örtülü Olarak Yapmak
c) Teyamün
d) Tavafın İlk Şavtına Hacer-i Esved’in Hizasını Geçmeden Başlamak
e) Tavafı Yürüyerek Yapmak
f) Tavafı Hatim’in Dışından Yapmak
g) Tavafı Yedi Şavta Tamamlamak
h) Tavaf Namazı Kılmak
4. Tavafın Sünnetleri
a) Tavafa Başlarken Hacer-i Esved Veya Hizasına “Rükn-i Yemânî” Tarafından Gelmek Ve Hacer-i Esved’in Hizasında Tavafa Başlamak
b) Tavafın Başlangıcında ve Her Şavtın Sonunda Hacer-i Evsedi İstilam Etmek
c) Remel Yapmak
d) Iztıba Yapmak
e) Tavaf Mümkün Oldukça Kâ’be’nin Yakınında Yapmak
f) Müvâlât
g) Duâ Etmek
h) Tavafı Huşu İle Yapmak
ı) Tavaftan Sonra Zemzem İçmek
i) Vücutta, Elbisede ve Metafta Necaset Bulunmaması

IV. SA’Y
1. Sa’yin Farzları (Şartları ve Rükünleri)
a) Hac Sa’yini İhrama Girdikten Sonra Yapmak
b) Hac Sa’yini, Hac Ayları Girdikten Sonra Yapmak
c) Geçerli Bir Tavaftan Sonra Yapmak
d) Sa’yi Safa ve Merve Tepeleri Arasında Yapmak
e) Sa’ye Safa Tepesinden Başlayıp Merve Tepesinde Bitirmek
f) Sa’yin En Az Dört Şavtını Yapmak
2. Sa’yin Vacipleri
a) Gücü Yeten Kimsenin Sa’yi Yürüyerek Yapması
b) Sa’yi Yedi Şavta Tamamlamak
c) Umrenin Sa’yini İhramlı Olarak Muteber Bir Tavaftan Sonra Yapmak
d) Safa ile Merve Arasındaki Mesafenin Tamamını Yürümek
3. Sa’yin Sünnetleri
4. Sa’yin Yapılışı

V. ARAFAT VAKFESİ
1. Arafat Vakfesinin Rüknü
2. Arafat Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları
3. Arafat Vakfesinin Vacibi
4. Vakfenin Yapılacağı Yer
5. Vakfenin Yapılacağı Zaman
6. Arafat Vakfesinin Sünnetleri

VI. MÜZDELİFE VAKFESİ
1. Müzdelife Vakfesinin Rüknü
2. Müzdelife Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları
a) Hac İçin İhramlı Olmak
b) Arafat Vakfesini Yapmış Olmak
c) Vakfeyi Müzdelife Sınırları İçinde Yapmak
d) Vakfeyi Belirli Zaman İçinde Yapmak
3. Müzdelife Vakfesinin Vacipleri
4. Müzdelife Vakfesinin Sünnetleri

VII. MİNA’DA YAPILAN GÖREVLER
1. Remy-i Cimar
a) Remy-i Cimar’ın Vakti, Hükmü Ve Uygulanması
aa) Bayramın Birinci Günü
bb) Bayramın İkinci ve Üçüncü Günleri
cc) Bayramın Dördüncü Günü
dd) Cemrelere Atılan Taşların Sayısı
ee) Atılmayan Taşların Kazası
b) Şeytan Taşlamanın Geçerli Olmasının Şartları
1. Atılan Taşları Dikili Sütunlara İsabet Ettirmek veya Yakınlarına Düşürmek
2. Taşları, Cemrelere El İle Fırlatarak Atmak
3. Taşın, Atılması Gereken Yere, Atanın Fiili Sonucunda Ulaşmış Olması
4. Taşların Her Birini Ayrı Ayrı Atmak
5. Meşru Mazereti Bulunmayan Kimselerin Taşları Bizzat Kendilerinin Atması
6. Atılan Şeyin Taş veya Taş Hükmünde Olması
7. Taşların, Belirlenen Vakitler İçinde Atılması
8. Atılması Gereken Taşların Tamamını veya En Az Dördünü Atmak
c) Şeytan Taşlamanın Sünnetleri
d) Şeytan Taşlamanın Mekruhları
2. Hedy
a) Hedy Kurbanı İle Yükümlü Olanlar
b) Hedyin Çeşitleri
aa) Vacip Olan Hedy
1. Temettu ve Kıran Hedyi
2. Ceza Hedyi
3. İhsâr Hedyi
4. Fevat Hedyi
5. Adak Hedyi
bb) Nafile Hedyi
c) Hedyin Kesim Yeri
d) Heydin Kesim Zamanı
e) Hedy Kurbanlarının Etleri
f) Kurban Yerine Oruç
3. Saçları Tıraş Etmek Veya Kısaltmak
a) Tıraş Olmanın Zamanı
b) Saçları Tıraş Etmenin veya Kısaltmanın Yeri
c) Tıraş Edilecek Veya Kısaltılacak Saçın Miktarı
d) Tıraş İle Diğer Menâsik Arasında Tertip
e) İhramdan Çıkma (Tahallül)
1. İlk Tehallül
2. İkinci Tehallül

İKİNCİ BÖLÜM
İHSAR VE FEVAT
I. İhsar
1. İhsara Sebep Olan Engeller
2. İhsarın Sonuçları
3. İhrama Girerken Şart Koşmak
II. Fevât
1. Fevatın Sonuçları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BEDEL HACCI
I. Bedel Haccının Meşruiyyetinin Delilleri
II. Bedel Göndermeyi Caiz Kılan Şartlar
III. Bedel İçin Vasiyette Bulunmanın Hükmü
IV. Bedel Yolu İle Hac Yapmanın Şartları
V. Nafile Hacda Vekalet Şartları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAC VE UMREDE KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞLAR VE CEZALARI

I. Hac ve Umrenin Vaciplerini Terk Etmenin Cezaları
Haccın Mustakil / Aslî Vacipleri Şunlardır:
1. Mikat Mahalli İle İlgili Cezalar
2. Tavafla İlgili Cezalar
3. Sa’y İle İlgili Cezalar
4. Arafat Vakfesiyle İlgili Cezalar
5. Müzdelife Vakfesiyle İlgili Cezalar
6. Şeytan Taşlama (Rem-yi Cimar) İle İlgili Cezalar
7. Saçlar› Tıraş Etmek Veya Kısaltmak İle İlgili Cezalar
8. Şeytan Taşlama, Kurban Kesme Ve Tıraş Olma Arasındaki Tertibe Uymama İle İlgili Cezalar
9. Hac ve Umre İle İlgili Şükür Ve Ceza Kurbanları

II. İhram Yasakları ve Bu Yasaklara Uymamanın Cezaları
1. Giyim Yasakları ve İlgili Cezalar
2. Güzel Koku Sürünme Yasakları ve İlgili Cezalar
3. Saç Ve Tüyleri Giderme Yasağı ve İlgili Cezalar
4. Tırnak Kesme Yasağı ve İlgili Cezalar
5. Cinsel İlişki Yasağı ve İlgili Cezalar
6. Kara Hayvanlarını Avlama Yasağı ve İlgili Cezalar
7. Harem Bölgesi Bitkileri İle İlgili Yasaklar ve Cezaları
8. İhramlı Kimsenin Evlenmesi
9. Cezalarda Muhayyerlik
10. Bilgisizlik, Unutma ve Zorlanmanın Cezalara Etkisi
11. Cezaların Ödenme Zamanı ve Yeri
12. İhramlıya Mübah Olan Şeyler

BEŞİNCİ BÖLÜM
HACCIN YAPILIŞI

I. HZ. Peygamberin Haccı
II. Hacca Hazırlık
III. Temettu, Kıran ve İfrad Haccının Yapılışı
1. Temettu Haccı
a) İhrama Girme
b) Tavaf
c) Sa’y
d) Hac İçin İhrama Girmek
e) Arafat Vakfesi
f) Müzdelife Vakfesi
g) Aka’be Cemresine Taş Atmak
ı) Tıraş Olmak
i) Ziyaret Tavafı
j) Cemrelere Taş Atmak
k) Veda Tavafı
2. Kıran Haccı
3. İfrad Haccı
IV. İfrad, Temettu ve Kıran Haccı Arasındaki Farklar
V. Hacda Kadınlar
1. Yükümlülük Bakımından Farklar
2. Uygulamadaki Farklar

ALTINCI BÖLÜM
UMRE

I. Umrenin Hükmü
II. Umrenin Sünnet (Yahut Vacip veya Farz) Olmasının Şartları
III. Umrenin Zamanı
IV. Umrenin Farzları (Şartı ve Rüknü)
V. Umrenin Vacipleri
VI. Umrenin Sünnetleri
VII. Umrenin Yapılışı

YEDİNCİ BÖLÜM
MEDİNE-İ MÜNEVVERE’Yİ VE HZ. PEYGAMBER’İN KABRİNİ ZİYARET

I. Medine-i Münevvere
II. Mescid-i Nebevi’nin Fazileti
III. Peygamberimizin Kabrini Ziyaretin Hükmü
IV. Mescid-i Nebevi’yi ve Peygamberimizin Kabrini Ziyaretin Âdâbı
V. Medine2de Kalınacak Sürenin Değerlendirilmesi
VI. Medine’deki Bazı Mübarek Mekanlar
1. Kuba Mescidi
2. Cuma Mescidi
3. Baki’ Mezarlığı (Cennetü’l-Bakî’)
4. Mescidü’l-Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid)
5. Uhut Şehitliği
Hac ve Umre İle İlgili Terimler
Temettu Haccına Göre Hac ve Umre Görev Takip Cetveli
1. İhram Öncesi Hazırlık
2. Umre İçin İhrama Girmek
3. Umrenin Tavafı
4. Umrenin Sa’yı
5. Hac İçin İhrama Girmek
6. Arafat Vakfesi
7. Müzdelife Vakfesi
8. Mina’daki Görevler
9. Farz Tavaf
10. Bayramın 2. ve 3. Günü Cemrelere Taş Atma
11. Veda Tavafı
Mezheplere Göre Hac Menakisinin Hükümleri
Bibliyografi

Künye Bilgileri

Hac İlmihali
Doç. Dr. İsmail Karagöz, Doç. Dr. Halil Altuntaş, Mehmet Keskin
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Türü: İslam, İbadet
Yayın Tarihi: 2007
254 Sayfa
ISBN: 9751936012

Hac İlmihali
E-Kitap okumak için tıklayın