Genel Biyoloji

Genel Biyoloji
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Canlı Kavramı ve Canlı Kimyası
Yaşamın Maddesel Temeli
Atomdan Molekül, Makromolekül, Kompleks Molekül Oluşumunu Sağlayan Kimyasal Bağlar
Hidrojen Bağları
İyonik Bağlar
Kovalent Bağlar
Glikozidik Bağ
Peptit Bağları
Ester Bağları
Moleküler Organizasyonun Gerçekleşmesini Sağlayan Kimyasal Reaktif Gruplar
Canlı Sistemi Oluşturan Organik Moleküller
Karbonhidratlar
Proteinler
Yağlar (Lipidler)
Nukleik Asitler
CANLI SİSTEMİN YAPISINA GİREN ORGANİK OLMAYAN MOLEKÜLLER
Mineraller ve Elektrolitler
Su
CANLI SİSTEMDE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

2. Ünite
Hücre Yapısı
HÜCRE KAVRAMI
PROKARYOT HÜCRE
ÖKARYOT HÜCRE
Hücre Membranı (Hücre Zarı)
Hücre Zarından Maddelerin Geçişi
Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Aktif Taşınma
Osmoz
Büyük Moleküllerin Hücre İçine Alınması
Sitoplazma
Organeller
Endoplazmik Retikulum (ER)
Ribozomlar
Golgi Kompleksi
Lizozomlar
Peroksizomlar
Mitokondri
Çekirdek (Nukleus)
Kromozomlar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

3. Ünite
Canlıların S ınıflandırılması
CANLILARI NEDEN SINIFLANDIRIR VE İSİMLENDİRİRİZ?
SINIFLANDIRMA BİLİMİNİN GELİŞİMİ
Taksonomik Kategoriler
Canlıların İsimlendirilmesi
Günümüzde S ınıflandırma
DOMAIN ARCHAEA
DOMAIN BACTERIA (BAKTERİLER)
DOMAIN EUCARIA
PROTİSTLER
Diplomonad ve Parabasalid’ler
Euglenozoa
Alveolat’lar
Stramenopile’ler
Amoebozoa
REGNUM: PLANTAE (BİTKİLER ALEMİ)
Divisio: Chlorophyta (Yeşil Algler)
Divisio: Rhodophyta (Kırmızı Algler)
Divisio: Bryophyta
Anthoceratopsida
Hepaticopsida (Ciğerotları)
Bryopsida (Yapraklı karayosunları)
Eğrelti Otları
Divisio: Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler)
Subdivisio: Gymnospermae (Açık Tohumlular)
Subdivisio: Angiospermae (Kapalı Tohumlular)
REGNUM: FUNGI (FUNGUSLAR)
REGNUM: ANIMALIA, METAZOA (HAYVANLAR ALEMİ)
Subregnum: Parazoa
Filum: Porifera (Süngerler)
Subregnum: Eumetazoa
Divisio: Coelenterata (Radiata, Sölentereler)
Filum: Cnidaira (Knitliler)
Filum: Ctenophora (Taraklılar)
Divisio: Coelomata (Bilateria)
Subdivisio: Protostomia
Grup I: Acoelomata
Filum: Plathelminthes (Yassı solucanlar)
Filum: Mesozoa (Planuloidea)
Filum: Nemertini (Hortumlu solucanlar)
Grup II: Pseudocolomata (Aschelminthes, Nemathelminthes)
Filum: Rotatoria (Çarklı hayvanlar, Tekerlekli hayvanlar, Anaforlu hayvanlar)
Filum: Nematoda (Yuvarlak solucanlar)
Grup III: Eucoelomata
Filum: Annelida (=Polymera)(Halkalısolucanlar)
Filum: Arthropoda (Eklembacaklılar)
Filum: Mollusca (Yumuşakçalar)
Filum: Molluscoidea (=Oligomera=Tentaculata=Lophophorata): Çelenk duyargalılar)
Subdivisio: Deutorostomia
Filum: Echinodermata (Derisidikenliler)
SubŞlum: Pelmatozoa
Filum: Chordata
Grup I Acranıa (Protochordata=Kafatassızlar)
Grup II Craniata (Vertebrata=Omurgalılar)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

4. Ünite
Mikroorganizmaların Yapısı ve İşlevi
GİRİŞ
PROKARYOTİK MİKROORGANİZMALARIN YAPISI VE İŞLEVİ
Bakteriler
Arkea
Prokaryotların İşlevleri
ÖKARYOTİK MİKROORGANİZMALARIN YAPISI VE İŞLEVİ
Funguslar
Fungusların İşlevleri
Protozoa
Protozoa’nın İşlevleri
HÜCRESEL OLMAYAN MİKROORGANİZMALARIN YAPISI VE İŞLEVİ
Virüsler
Virüslerin Çoğalması
Virüslerin İşlevi
Viroidler ve İşlevi
Prionlar ve İşlevi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

5. Ünite
Bitkilerin Yapısı ve İşlevi
GİRİŞ
BİTKİ HÜCRESİ
BİTKİSEL DOKULAR
Meristematik (Bölünür) Dokular
Sürekli (Yetkin) Dokular
Koruyucu (Örtü) Doku
Mantarlaşmış Koruyucu Doku
Parankima (Temel) Doku
Destek Doku
İletim Dokusu
Ksilem (Odun Boruları)
Floem (Soymuk Boruları)
SALGI DOKU
BİTKİ ORGANLARI
Vejetatif Bitki Organları
Kök
Gövde
Yaprak
Generatif Bitki Organları
Çiçek
Meyve
FOTOSENTEZ
Işık Tepkimeleri
Işığa Bağlı Olmayan Tepkimeler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

6. Ünite
Hayvan Yapı ve Fonksiyonları
GİRİŞ
SİNİR SİSTEMİ
Nöron Yapısı
Glia (Destek) Hücreleri
Sinir İmpulsu Oluşumu ve İletimi
Hayvanlarda Sinir Sistemleri
DUYU ORGANLARI
Işık Almaçları (Fotoreseptörler)
İşitme ve Denge
Kimyasal Algılama: Tat ve Koku
Dokunma Duyusu
ENDOKRİN SİSTEMİ
Kimyasal Yapılarına Göre Hormonlar
Hormon Salgılanmasının Düzenlenmesi
İSKELET SİSTEMİ
Hidrostatik İskelet
Dış İskelet
İç İskelet
KAS SİSTEMİ
Kas Çeşitleri
Çizgili Kas
Düz Kas
Kalp Kası
SİNDİRİM SİSTEMİ
DOLAŞIM SİSTEMİ
Lenfatik Sistem
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
YÜZEYSEL KORUNMA VE DERİ
Deriden Oluşan Yapılar
Deri Bezleri
Duyu Organı Olarak Deri
SOLUNUM SİSTEMİ
BOŞALTIM SİSTEMİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
Bitkilerde Üreme ve Gelişme
GİRİŞ
EŞEYSİZ ÜREME
Mitoz Bölünme
EŞEYLİ ÜREME
Mayoz Bölünme
YAŞAM DÖNGÜLERİ
Ulva’da Hayat Devresi
Karayosunlarında Hayat Devresi
Eğreltilerde Hayat Devresi
Tohumlu Bitkilerde Hayat Devresi
BİTKİLERDE GELİŞİM
Bitki Büyüme ve Gelişimi Kontrol Eden Önemli Maddeler
Dormansi
Embriyo Gelişimi ve Tohum Çimlenmesi
Sürgün Sistemi
Kök Sistemi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

8. Ünite
Hayvanlarda Üreme ve Gelişme
GİRİŞ
HAYVANLARDA EŞEYSİZ ÜREME
HAYVANLARDA EŞEYLİ ÜREME
Eşey Hücrelerinin Oluşumu
Spermatogenez
Oogenez
Eşeyli Üreme Tipleri
Partenogenez
Hermafroditlik
Eşeysel DimorŞzm
Döllenme
Dış Döllenme
İç Döllenme
SEGMENTASYON
Segmentasyonun Önemi
Blastulasyon
NÖRÜLASYON VE ORGAN TASLAKLARININ OLUŞUMU (ORGANOGENEZ)
BAŞKALAŞIM (METAMORFOZ)
Ametabol Gelişim
Hemimetabol Gelişim
Holometabol Gelişim
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

9. Ünite
Genetik
GİRİŞ
MENDEL GENETİĞİ: MONOHİBRİT VE DİHİBRİT
KALITIM
Genetik Kavramlar
Monohibrit Çaprazlama ve Mendel’in I Yasası
Test Çaprazlama ile Monohibrit Genotipin Belirlenmesi
Dihibrit Çaprazlama ve Mendel’in II Yasası
FARKLI ALLEL VE GENLERİN ETKİLEŞİMLERİ
Bir Allel Çifti Arasındaki Etkileşimler
Yarı Dominantlık (Eksik Dominantlık)
Kodominantlık (Eş Baskınlık)
Öldürücü Gen Etkileşimi (Letalite)
İki Gen Arasındaki Etkileşimler
ÇOK ALLELLİ GENLERİN KALITIMI (MULTİBL ALLELİZM)
BAĞLI GENLER VE KALITIMI
Rekombinasyon ve Genetik Haritalama
EŞEYE TAYİNİ VE EŞEYE BAĞLI KALITIM
Eşey Tayini
Çevresel Eşey Tayini
Genotipik Eşey Tayini
Eşeye Bağlı Kalıtım
X-Bağlı Kalıtım
X’e Bağlı Çekinik Kalıtım
X-Bağlı Dominant Kalıtım
Y-bağlı Kalıtım (Holandrik Kalıtım)
ÇEKİRDEK DIŞI (SİTOPLAZMİK) KALITIM
Anasal Kalıtım (Organel Kalıtımı)
Anasal Etki: Kromozomal Genlerle Sitoplazmik
Faktörlerin Etkileşimi
POPULASYON GENETİĞİ
Genetik Dengenin Prensibi ve Gen Frekanslarının Hesaplanması
MUTASYONLAR
Genom Mutasyonları
Kromozom Sayısında Meydana Gelen Mutasyonlar
Kromozom Yapısında Meydana Gelen Mutasyonlar
Gen Mutasyonları (Nokta mutasyonlar)
Mutasyonlara Neden Olan Etkenler
Fiziksel Mutajenler
Kimyasal Etkili Mutajenler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

10. Ünite
Ekoloji
EKOLOJİNİN TANIMI VE TARİHÇESİ
EKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR
EKOLOJİK FAKTÖR
Klimatik Faktörler
EdaŞk Faktörler
Biyotik Faktörler
Tür İçi İlişkiler
Türler Arası İlişkiler
EKOSİSTEMLERDE ENERJİ TRANSFERİ
EKOSİSTEMLERDE MADDE DÖNGÜLERİ
Karbon Döngüsü
Oksijen Döngüsü
Azot Döngüsü
Fosfor Döngüsü
Yapay Madde Döngüsü
POPULASYON EKOLOJİSİ
POPULASYON DİNAMİĞİ
KOMÜNİTE (TÜR TOPLULUKLARI)
Komünitelerin Yapısal Özellikler
Komünitelerde Tür Çeşitliliği
Komünitelerin İşlevleri
Ekolojik Süksesyon
EKOSİSTEM
Ekosistemlerin İşlevsel Özellikleri
Ekosistemin Öğeleri
Ekosistemde Birincil Ürün
BİYOMLAR (BÜYÜK YAŞAM BİRLİKLERİ)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

11. Ünite
Evrim
EVRİM NEDİR?
Evrim Konusundaki Düşüncelerin Gelişimi
Charles Darwin ve Alfred Wallace’ın Görüşleri
CANLILIĞIN OLUŞUMUNA İLIŞKIN GÖRÜŞLER
Moleküler Yaratılış (= Biyogenez)
Canlılığın Oluşumunda Enzimlerin Önemi
Hücre Zarının Oluşumu
Hücresel Evrim
Eşeyselliğin Ortaya Çıkışı
Çokhücreliliğe Geçiş
Sudan Karaya Çıkış
Sıcakkanlılığın (= Sabit Vücut Sıcaklılığın) Ortaya Çıkışı
EVRİMİ DESTEKLEYEN KANITLAR
Paleontolojik Kanıtlar
S ınıflandırmadan Elde Edilen Kanıtlar
Morfolojiden Elde Edilen Kanıtlar
Embriyolojiden Elde Edilen Kanıtlar
EVRIMIN HAM MATERYALLERI: MUTASYONLAR VE REKOMBINASYONLAR
EVRİMLEŞMEYİ SAĞLAYAN DÜZENEKLER
Doğal Seçilim
Yönlendirilmiş Seçilim
Dengelenmiş Seçilim
Dallanan Seçilim
Üreme Yeteneğine ve Eşeylerin Özelliğine Göre Seçilim (‘Eşeysel Seçilim = Seksüel Seleksiyon’)
Yalıtımın (= Izolasyonun) Evrimsel Gelişimdeki Etkisi
CoğraŞk Yalıtım (= Allopatrik Yalıtım)
Üreme İşlevlerinde Yalıtım (= Simpatrik Yalıtım)
Kalıtsal Sürüklenme
Uyum (Adaptasyon)
İlerleyen Evrim
Uyumsal Açılım (= Dallanan Evrim)
Paralel Evrim (= Parallel Evrim)
Daralan Evrim (= Konvergent Evrim)
Önuyum (= Preadaptasyon) ve Bazı Uyumlara Örnekler
EVRİMLEŞME HIZI
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Künye Bilgileri

Genel Biyoloji
Yazarlar: Prof. Dr. Ahmet Özata, Prof. Dr. Mehtap Kutlu, Prof. Dr. Ali Yavuz Kılıç, Prof. Dr. Ayşen Türk,, Prof. Dr. Merih Kıvanç, Prof. Dr. Kıymet Güven, Doç. Dr. Cengiz Türe, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tanatmış, Yrd. Doç. Dr. Elif Yamaç, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Candan, Yrd. Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük, Doç. Dr. Hülya Sivas, Doç. Dr. Berrin Tüylü, Prof. Dr. Ersin Yücel, Prof. Dr. Ali Demissoy
Editör: Prof. Dr. Ali Yavuz Kılıç
Anadolu Üniversitesi
Türü: Eğitim, Fen Bilimleri, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2009
272 Sayfa
ISBN: 978-975-06-0653-3

Dizin

 

Genel Biyoloji
E-kitap okumak için tıklayın