Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Hadleri ile Ödemeler Dengesi İlişkisi

ÖNSÖZ

Bu kitap. 1980 yılında, o zaman ki adıyla “istanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi” nde sunulan doktora tezi olup, tezin konusunun seçiminde o yıllarda, özellikle 1973 Petrol Bunalımı’ndan sonra tüm gelişmekte olan ülkelerde ve doğal olarak Türkiye’de girilen döviz darboğazının nedenlerinin araştırılması isteği rol oynamıştır. Ancak, yabancı verileri sağlamada yine aynı nedenin; döviz kıtlığının çıkardığı güçlük, bu araştırmamızı sınırlayıcı bir etmen olmuştur. Aynı zamanda, tezin aynen basılma zorunluluğu ve basımının gecikmiş olmasının da, kitaptaki rakamların bir hayli eskimesini beraberinde getirdiğini burada belirtmek isteriz. Bununla birlikte aynı konuyu değinen makalelerimizde, bu boşluğu doldurmaya özellikle özen gösterdik.
Ayrıca, tezimizin basımı dolayısıyla, tez hocam Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz ve Sayın Doç. Dr. İlhan Uludağ Oksoy’a tezin oluşturulmasında beni büyük ölçüde yönlendiren Sayın Prof. Dr. Gülten Kazgan’a içten teşekkürlerimi sunarım.
Bu arada, kitabın basılmasında gösterdikleri titizlik dolayısıyla Can Matbaası mensuplarına, özellikle Sayın Ata Avcıol ve Sayın Ali Canhoroz’a şükranlarımı belirtmek isterim.
İstanbul, 1985                                                                                                           Dr. Tomris YILMAz

İÇİNDEKİLER

TABLO VE GRAFİKLER
1. GİRİŞ
2. TEORİDE DIŞ TİCARET HADLERİ
2.A. MUTLAK ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİNDEN KARŞILIKLI TALEP EŞİTLİĞİ TEORİSİNE VARIŞ
2.A.1) Smith ve Ricardo’nun Arz Yönünden Kalitatif Analizi
2.A.2) J.S. Mill’in Talep Yönünden Kalitatif Analizi
2.B. MARSHALL EDGEWORTH TEKLİF EĞRİLERİ YARDIMIYLA DIŞ TİCARET HADLERİ KAVRAMINA VARIŞ
2.B.1) Marshall ve Edgeworth’un Talep Yönünden Kantitatif Analizi
2.B.2) Dış Ticaret Hadleri Kavramı ve Türleri
a) Mal Ticaret Hadleri
b) Gelir Ticaret Hadleri
c) Faktör Ticaret Hadleri
2.C. DIŞ TİCARET HADLERİ ÖDEMELER DENGESİ İLİŞKİSİ
2.C.1) Otomatik Denkleşme Mekanizmasından Günümüz Ödemeler Dengesi Anlayışına Varış
2.C.2) Denge Kavramı ve Modeli
2.C.3) Ödemeler Dengesizliğini Yaratan Nedenler ve Dış Ticaret Hadlerinin Rolü
a) Dönemsel Dengesizlik
b) Yapısal Dengesizlik
c) Parasal Dengesizlik
3. UYGULAMADA DIŞ TİCARET HADLERİ (TARİHSEL-KANTİTATİF YAKLAŞIM)
3.A. GELİŞMİŞ ÜLKELER
3.A.1) Ödemeler dengesizliği Yönünden
3.B.2) Dış Ticaret Hadleri Yönünden
3.B. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
3.B.1) Ödemeler Dengesizliği Yönünden
3.B.2) Dış Ticaret Hadleri Yönünden
4. SONUÇ
EK
YARARLANILAN KAYNAKLAR

 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Hadleri ile Ödemeler Dengesi İlişkisi
Dr. Tomris Yılmaz
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1985
177 Sayfa
Türü: Ekonomi
 
E-Kitap okumak için tıklayın