Gelibolulu Sun’i Dîvânı

İçindekiler

İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar
Giriş

1. GELİBOLULU SUN‘Î’NİN HAYATI , EDEBİ ŞAHSİYETİ
1.1 Hayatı
1.2. Edebî Kişiliği
1.3. Kendi Şiirleri Hakkındaki Görüşleri

2. DÎVÂN’IN ŞEKİL HUSUSİYETLERİ
2.1. Kafiye
2.2. Redif
2.3. Vezin
2.4 Şekil Bakımından İnceleme

3. DÎVÂN’IN EDEBÎ AÇIDAN İNCELENMESİ
3.1. Dil Ve Üslûp
3.2. Edebî Sanatlar
3.3. Atasözleri ve Deyimler

4. NÜSHALARININ TANITILMASI
4.1 Metnin Hazırlanmasında Göz Önüne Alınan Hususlar

Sonuç
Kaynakça
Sun’î Dîvânı
İndeks
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Gelibolulu Sun’i Dîvânı
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yakar
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi:2009
558 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789751734044
 
E-kitap okumak için tıklayın