Fevzî Dîvânı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
ÖZ
ABSTRACT
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
GİRİŞ

BÖLÜM 1
FEVZÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
1. Fevzî’nin Hayatı
2. Edebî Kişiliği
3. Fevzî’nin Dünya ve Hayat Görüşü
4. Eserleri
5. Divan’ın Yazma Nüshaları ve Tavsifleri

BÖLÜM 2
FEVZÎ’NİN ŞİİRLERİNDE ŞEKİL VE MUHTEVA ÖZELLİKLERİ
1. Şekil Özellikleri
1.1 Nazım Şekilleri
1.1.1 Kasideler
1.1.2 Gazeller
1.1.3 Musammatlar
1.1.3.1 Terci-i Bentler
1.1.3.2 Terkib-i Bentler
1.1.3.3 Müsemmenler
1.1.3.4 Tahmisler
1.1.4 Tarihler
1.1.5 Kıtalar
1.1.6 Rubailer
1.2 Vezin ve Kafiye
1.2.1 Vezin
1.2.2 Kafiye ve Redif
1.3 Dil ve Üslubu
1.3.1 Dil Özellikleri
1.3.2 Üslup Özellikleri
2. Muhteva Özellikleri
2.1 Devrine Ait Bilgiler
2.1.1 Sosyal Hayat
2.1.2 Tarihî Olaylar
2.1.3 Musiki
2.2 Atasözleri ve Deyimler
2.3 Şahıslar
2.3.1 Tarihî Şahıslar
2.3.1.1 Devlet Adamları
2.3.1.2 Sanatkârlar
2.3.1.3 Şairler
2.3.2 Mitolojik ve Efsânevî Şahıslar
2.3.3 Masal Kahramanları
2.3.4 Dinî Şahıslar
2.4 Tasavvuf

BÖLÜM 3
TRASKRİPSİYON ALFABESİ
METİN
SÖZLÜK
ÖZEL ADLAR VE YER ADLARI DİZİNİ
SONUÇ
KAYNAKÇA
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Fevzî Dîvânı
Şair: Fevzî
Hazırlayan: Yunus Kaplan
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi:2008
388 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789751736390
 
E-kitap okumak için tıklayın