Edirneli Nazmî Dîvânı

ÖZET
Bu eserde, 16. yüzyıl şairlerinden Edirneli Nazmî’nin Dîvânı çalışılmış, tenkitli metin oluşturulmuştur. Tenkitli metin oluşturulurken İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden 2 nüsha, Bursa Yazma ve Eski Basma eserler Kütüphanesi’nden bir nüsha ve M. Fuad Köprülü neşri esas alınmıştır. Yapılan araştırmada, Edirneli Nazmî Dîvânı’nın mürettep ve mükemmel nüshasının olmadığı tespit edilmiş ve mevcut dört nüsha üzerinden mükemmele yakın bir nüsha oluşturulmaya çalışılmıştır.
Çalışma iki bölümden meydana gelmiştir. Giriş bölümünde; şairin, hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri, şiirlerinin şekil, muhteva özellikleri incelenmiştir. Daha sonra Türkî-i Basît kavramı üzerine yapılan tartışmalar değerlendirilmiş ve varılan kanaat sunulmuştur. İkinci bölümde Dîvân’ın tenkitli metni verilmiş; sonuç kısmında elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
Elde edilen mevcut nüshalara göre Edirneli Nazmî Dîvânı’nda toplam 7002 gazel, 16 kaside, 7 terkîb-i bend, 524 murabba, 62 muhammes, 12 müstezad, 425 müfred, 364 tarih, 53 kıt’a, 16 mesnevi bulunmaktadır.

İÇİNDEKİLER

ÖZGEÇMİŞ
ÖZET
ABSTRACT
ÖN SÖZ
KISALTMALAR

1.GİRİŞ

EDİRNELİ NAZMÎ
1. HAYATI
2. ESERLERİ

2. BİRİNCİ BÖLÜM

EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI’NIN ÖZELLİKLERİ
1.Şeklî
Özellikler
a. Nazım Şekilleri
b. Vezin
c. Kafiye

2. Muhteva Özellikleri
a. Sosyal Meseleler
b. Siyasî Meseleler
c. Dinî Meseleler

3. Edebî Sanatlar
4. Dil Özellikleri ve İmlâ
5. Türkî-i Basît

İKİNCİ BÖLÜM TENKİTLİ METİN
Sonuç
Kaynakça

KÜNYE BİLGİLERİ

Edirneli Nazmî Dîvânı (İnceleme-Metin)
Şair: Edirneli Nazmî
Hazırlayan:Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
3981 Sayfa, Yayın Tarihi:2012
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 978-975-17-3623-9

Edirneli Nazmî Dîvânı (Sayfa 1-1989)
E-kitap okumak için tıklayın

Edirneli Nazmî Dîvânı (Sayfa 1990-3981)
E-kitap okumak için tıklayın