Edirneli Kâmî ve Dîvânı

Özet

Kâmî, kaynaklarda verilen bilgilerden çıkardığımız sonuca göre tahminen 1050-1059 / 1640- 1649 tarihleri arasında Edirne’de doğmuş, 1136 / 1724’de İstanbul’da vefat etmiştir. İlmiye sınıfına mensup olup uzun süren ömrü boyunca pek çok müderrisliklerde bulunmuş, fetva eminliği, Bağdat ve Mısır kadılıkları ile evkaf müfettişliği yapmıştır. Edebiyat dünyasında Edirneli Efendi veya Edirneli Çelebi olarak şöhret kazanmıştır.
Babası gibi Gülşenî olan Kâmî, ilâhî aşkı anlatan âşıkâne gazellerin yanı sıra, Nâbî’den etkilenerek hikemî gazeller de kaleme almıştır. Nedim’in edebiyat dünyasında yerini almasıyla birlikte bütün çağdaşları gibi o da bu yeni şöyleyişin sihrine kapılarak şûhâne tarzı denemiş, müptezelliğe düşmeksizin bu tarzda da başarılı örnekler vermiştir. Kasidede Nef‘î’nin etkisinde kalan şairimiz, Nef‘î’ye nazireler yazmış olmakla birlikte
onun kasideleri Nef’î’nin fahriyeye ve mübalağaya düşkün, tumturaklı üslubundan uzaktır. Gazel ve kasidenin yanı sıra tarih ve lugaz da onun başarıyla kullandığı nazım şekillerindendir. Ancak bütün bu şiirlerde kendine has orijinal bir üslup oluşturamamıştır. Kâmî Divanı’nın Türkiye ve Türkiye dışındaki kütüphanelerde 21 nüshası tespit edilmiş olup yapılan karşılaştırma sonucunda elde edilen nüsha şeceresine göre 4 nüsha seçilmiş ve tenkitli bu nüshalara dayanarak kurulmuştur. Hazırlanan tenkitli metinde 25 kaside, 9 musammat, 6 mesnevi, 20 kıt‘a, 70 tarih manzumesi, 227 gazel, 29 muamma, 17 lugaz, 1 rubai, 168 matla ve 11 müfred mevcuttur. Kâmî’nin Divan’ı dışında dinî, ahlakî, edebî sahalarda yazdığı manzum ve mensur 11 eseri vardır.
 
 
Künye Bilgileri

Edirneli Kâmî ve Dîvânı
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen Yazıcı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
401 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
 
E-Kitap okumak için tıklayın