Dîvân – Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî

ÖZET

Bu çalışmanın konusu 18.yüzyıl şairlerinden Arpaemînizâde Sâmî’nin hayatı, sanatı, eserleri ve Dîvân’ının tenkitli metninden oluşmaktadır.
Edebiyatımızda en aza indiği belirtilen bir dönemde İran edebiyatı etkisinde kalarak şiirler yazmış olan Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî, klasik Türk edebiyatında etkileri 17. yüzyılda görülmeye başlayan “Sebk-i Hindî”nin temsilcilerindendir. Nedîm tarzı şiire rağbet etmemiştir.Dîvân’ında İran şairlerinden Örfî-i Şîrâzî, Şevket-i Buhârî ve Sâ’ib-i Tebrîzî; Türk şairlerinden Nef’î, Nâ’ilî-i Kadîm ve Nâbî etkisiyle yazdığı şiirler yer almaktadır.
Sâmî Dîvânı H.1253/M.18372te Mısır’da basılmıştır.Sanatçının kendi kaleminden çıkma bir nüshası mevcuttur. Tenkitli metin bu nüshalardan altısının karşılaştırılmasıyla hazırlanmıştır.
18.yüzyıl klasik Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî’nin Dîvân’ı bu çalışmayla araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Dîvân – Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî
Fatma Sabiha Kutlar
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Türü: Edebiyat,  Eski Türk Edebiyatı
Yayın Tarihi: Ekim 2004
440 Sayfa
ISBN: 975-270-463-8

 

E-kitap okumak için tıklayın