Dede Ömer Rûşenî – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni

ÖZET

15. yüzyılın mutasavvuf (mistik) şairlerinden olan Dede Ömer Rûşenî köklü bir aileye mensuptur.Bu durum onun iyi bir eğitim almasına da zemin hazırlamıştır. Memleketi Tire’de mevlevihane olarak yapıldığı anlaşılan Yeşil İmaret Medresesi’nde başladığı eğitimini Bursa’da sürdürmüştür.Şiirlerinde sıkça ifade ettiği Mevlânâ sevgisi buradan kaynaklanmaktadır.

Eserlerinin hemen tamamında tasavvufî (mistik) konuları ele almıştır. Divanı’nda da durum farklı değildir.Ana temayı oluşturan tasavvuf (mistisizm), bir bakıma şairin yazma
amacıdır. Bir başka deyişle Rûşenî, şiirlerini tasavvufî düşüncelerini anlatmak için yazmıştır. Şairin samîmî ve lirik üslûbunun derinliklerinde bu sûfîduruşun izleri vardır.
KÜNYE BİLGİLERİ

Dede Ömer Rûşenî – Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Dîvânının Tenkidli Metni
Dr. Orhan Kemâl Tavukçu
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
275 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
E-kitap okumak için tıklayın