Bursalı Rahmî ve Dîvânı

ÖZET

(BURSALI RAHMÎ VE DİVANI)

Bu kitapta 16. yüzyıl şairlerinden olan Bursalı Rahmî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilecek, Divan’ı tanıtılıp incelenecek ve ilgili Divan’ın çevriyazılı metni sunulacaktır.
Rahmî’nin asıl adı Pîr Mehmed’dir. Bursalı Nakkaş Balî’nin oğludur. Kaynaklarda doğum tarihi geçmemektedir. Küçük yaşta İstanbul’a gelmiş ve ilim tahsiline başlamıştır. Rahmî; önce Defterdar İskender Çelebi’ye bağlanmış, daha sonra onun vasıtasıyla Sadrazam İbrahim Paşa ve Kanunî ile tanışmış, onların meclislerinde şiirler okuyup câizeler almıştır. Ancak hâmîleri olan İskender Çelebi ve İbrahim Paşa’nın ölümünden sonra sıkıntıya düşmüştür. Bu dönemde tahsilini tamamlayan Rahmî, Yenişehir’e kadı olarak atanmış, bu görevdeyken H. 975 (M. 1567/1568) yılında vefat etmiştir.
16. asrın dikkate değer sanatçılardan biri olan Bursalı Rahmî; Gelibolulu Âlî’ye göre yaşadığı dönemdeki Bursa şairlerinin en iyisi, diğer kaynaklara göre de değeri yeterince bilinmemiş, kabiliyetli bir sanatçıdır. Necâtî, Ahmet Paşa ve özellikle Hayâlî’nin edebî anlayışını devam ettiren, Fuzûlî ile birçok ortak noktası olan Rahmî; devrin ilimlerine vâkıf, bir kuyumcu titizliğiyle Türkçeyi işleyen, zarîf, âşık tabiatlı ve daha çok aşkı terennüm eden, duygusal bir şairdir. Divan’ı ile Gül-i Sad-berg, Şâh u Geda ve Yenişehir Şehrengizi isimli mesnevîleri bulunmaktadır.
Bursalı Rahmî’nin Divan’ı orta hacimli bir eserdir. Tarafımızdan hazırlanan eserde 13 kaside,34 musammat, 232 gazel, 3 kıt’a ve 1 rubai olmak üzere toplam 295 manzûme bulunmaktadır. Eserin muhtevasında âşıkâne söyleyişlerin ağırlığı oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca eserde sosyal hayatla ilgili pek çok unsura yer verildiği gibi, deyimlerin de sık sık kullanıldığı fark edilmektedir. Divan’da umûmiyetle sade sayılabilecek zarif bir Türkçe kullanılmıştır.

 

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Bursalı Rahmî ve Dîvânı
Şair: Bursalı Rahmî
Hazırlayan: Mustafa Erdoğan
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi: 2011
457 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 978-975-17-3624-6

 

E-kitap okumak için tıklayın