Borçlar Hukuku Dersleri 1. Cilt

Borçlar Hukuku Dersleri 1
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Giriş
* Türk Hukukunda Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi

* Genel Olarak
* Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesi ve Bu Düzenlenmenin Hukukî Niteliği

* Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesinin Sebepleri
* Tarihi Sebepler
* Hukuk Uygulamasında Kolaylık ve Açıklık Sağlama
* Devletin Özel Hukuk İlişkilerine Kamu Düzenini Sağlama Amacıyla Müdahale Edilebilmesi
* Özel Borç İlişkilerini Düzenleyen Kanun Hükümlerinin Niteliği
* Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Başlığını Taşımasının İsabetsiz Olması
* Özel Borç İlişkilerini Düzenleyen Kanun Hükümlerinin Uygulanma Sırası
* Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşmeler
* Borçlar Kanununun Sözleşme Tiplerini Düzenleyen Hükümlerine Hakim Olan Temel Prensipler
* Sözleşme Özgürlüğü Prensibi
* Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü
* Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü
* Şekil Serbestisi
* Sözleşmeyi Değiştirme veya Ortadan Kaldırma Özgürlüğü
* Sözleşmenin Konusunu ve Muhtevasını Tayin Serbestisi
* Tip Serbestisi Prensibi
* Hakimin Takdir Yetkisi Prensibi
* Borçlar Kanununun Düzenlediği Sözleşmelerin Gruplandırılması
* Temlik Borcu (Devir ve Ferağ Borcu) Doğuran Sözleşmeler
* Kullanma ve Yararlanm Hakkı Veren Sözleşmeler
* İş Görme Sözleşmeleri
* Muhafaza Sözleşmeleri
* Sonuçları Az Çok Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler
* Ortaklık Sözleşmeleri
* Borçlar Kanunundan Başka Kanunlarda Düzenlenen Sözleşmeler
* Borçlar Kanunundan Başka Kanunlarla Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşmeler Hakkında Hükümler Getirilmesi
* Borçlar Kanunundan Başka Kanunlarla Düzenlenen Sözleşmeler
* Kanun Tarafından Düzenlenmeyen Sözleşmeler
* Birleşik Sözleşmeler
* Karma Sözleşmeler
* Karma Sözleşmelerin Çeşitleri:
* Çifte Tipli Karma Sözleşmeler
* Kombine Sözleşmeler
* Çeşitli Tiplere Ait Unsurların Birbirlerine Karıştığı Sözleşmeler
* Tipik Sözleşmeye İkinci Derecede Başka Edim Eklenmesi Şeklindeki Karma Sözleşmeler
* Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler
* Çeşitli Tiplerin Birbirini Götürmesi Görüşü
* Soğurma (İmtisas) Görüşü
* Birleştirme Görüşü
* Yaratma veya Kıyas Görüşü
* Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler
* Genel Olarak Kendisine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler
* Sulh Sözleşmesi
* Genel Olarak Sulh Sözleşmesi
* Sulh Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler
* Satış İçin Bırakma Sözleşmesi
* Genel Olarak Satış İçin Bırakma Sözleşmesi
* Satış İçin Bırakma Sözleşmesinin Hükümleri
* Satış İçin Bırakanın Borçları
* Satış İçin Alanın Borçları
* Tek Satıcılık Sözleşmesi
* Genel Olarak Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Unsurları
* Yapımcının Tek Satıcıya Belirli Bir Bölgede Satış Tekelî Tanıması
* Süreklilik Taşıyan Bir Çerçeve Sözleşmenin Varlığı
* Tek Satıcının Üçüncü Kişilerle Yaptığı Muamelelerde Kendi Adına ve Hesabına Hareket Etmesi
* Tek Satıcının Pazarlama, Satış ve Sürümü Artırma Faaliyetinde Bulunması
* Tek Satıcılık Sözleşmesinin Hükümleri
* Tek Satıcının Borçları
* Alım ve Bedel Ödeme Borcu
* Sürümü Artırmak İçin Faaliyette Bulunma Yükümlülüğü
* Diğer Borçları
* Yapımcının Borçları
* Düzenli Biçimde Mal Teslimi Yükümlülüğü
* Tek Satıcıyı Destekleme Yükümlülüğü
* Sözleşme Bölgesinde Doğrudan Doğruya veya Başkaları Aracılığı İle Sözleşme Yapmama Yükümlülüğü
* Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesi

Künye Bilgileri

Borçlar Hukuku Dersleri Cilt: 1 ( Özel Borç İlişkileri)
Dr. Cevdet Yavuz
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1986
417 Sayfa
Türü: Hukuk, Borçlar Hukuku, E-kitap oku, Tüm E-kitaplar, E-kitap indir

Borçlar Hukuku Dersleri Cilt: 1
E-kitap okumak için tıklayın