Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri

Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Bitkilerde Biyosentez.
Giriş Ve Tanımlar
Primer Ve Sekonder Metabolitler
Fitokimya Ve Biyosentez
Biyosentez Reaksiyonlarında Enzimatik Faaliyetler
Bitkilerde Gerçekleşen Önemli Biyosentezler Ve Yolları
Hayatın Kaynağı: Fotosentez
Karbonhidrat Yıkılımı
Yağ ve Yağ Asitleri – Biyosentezleri ve Yıkımları
Aromatik Biyosentez
Şikimik Asit Yolu
Asetat Hipotezi
Farklı Metabolik Yollardan Sentezlenen Aromatik Halkalar
Diğer Biyosentez Yolları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

2. Ünite
Primer Metabolitler
GİRİŞ
PRİMER METABOLİTLER
KARBONHİDRATLAR
Karbonhidratların Sınıflandırılması
Monosakkaritler
Karbonhidrat Formüllerinin Yazılış Şekilleri
Oligosakkaritler
Polisakkaritler
Polisakkaritlerin Bazı Özellikleri
Üronik Asit veya Diğer Üniteleri İçeren Polisakkarit Kompleksleri
LİPİTLER
Lipitlerin Bitkilerdeki Yayılışı
Lipitlerin Özellikleri
Lipitlerin Sınıflandırılması
Basit Lipitler
Trigliseritler
Mumlar
Kompleks Lipitler
Lipitlere Uygulanan Tayinler
PROTEİNLER
Proteinlerin Yapı Taşları
Enzimler
Hidrolazlar
Oksidoredüktazlar
NÜKLEİK ASİTLER
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

3. Ünite
Sekonder Metabolitler
GİRİŞ
GLİKOZİTLER
Oksijen Glikozitleri
Alkol Glikozitleri
Fenol Glikozitleri
Steroit Glikozitleri
Gliko Alkaloitler
Kükürt Glikozitleri
Azot Glikozitleri
Karbon Glikozitleri
TANENLER
ALKALOİTLER
İZOPRENOİTLER
Monoterpenler
İridoitler
Seskiterpenler
Uçucu Yağlar
Diterpenoitler
Triterpenoitler
Tetraterpenoitler
Politerpenoitler
Reçineler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

4. Ünite
Organoleptik, Mikroskobik ve Mikroşimik Yöntemler
GİRİŞ
BİTKİSEL KAYNAKLARIN TANIMLANMASI
ORGANOLEPTİK ANALİZLER
Görünüş
Renk
Büyüklük
Yüzey Özellikleri
Kırılma Yüzeyi
Koku
Tat
MİKROSKOBİK YÖNTEMLER
Bitkisel Droglarda Gözlenen Diagnostik Özellikler
MİKROŞİMİK YÖNTEMLER
Mikroekstraksiyon
Mikrosüblimasyon
Mikrodistilasyon
Kromatografik Yöntemler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

5. Ünite
Bitkisel Maddelerin Teşhis Reaksiyonları
GİRİŞ
ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU
ETER EKSTRESİ
Uçucu ve Sabit Yağların Teşhisi
Alkaloitlerin Teşhisi
Flavon ve Antrasen Aglikonların Teşhisi
Kumarin Glikozitlerinin Teşhisi
ALKOL EKSTRESİ
Tanenlerin Teşhis Reaksiyonları
İndirgen Bileşiklerin Teşhisi
Alkaloit Tuzlarının Teşhisi
Antrasen Glikozitlerinin Teşhisi
Antosiyan Glikozitlerinin Teşhisi
Kumarin Glikozitlerinin Teşhisi
Steroit Glikozitlerinin Teşhisi
SU EKSTRESİ
Pektin, Müsilaj ve Zamkların Teşhisleri
Şekerlerin Teşhisi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

6. Ünite
Uçucu Yağlar Üzerinde Yapılacak Analizler
GİRİŞ
UÇUCU YAĞLAR
UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ
BİTKİSEL DROGLARDAKİ UÇUCU YAĞLARIN TAYİNİ
DİSTİLASYONLA BİTKİSEL DROGLARDAKİ SUYUN TAYİNİ
UÇUCU YAĞLAR ÜZERİNDE YAPILACAK ANALİZLER
Uçucu Yağlarda Yapılması Gereken Fiziko-Kimyasal Analizler
Uçucu Yağların Koku ve Tadı
Uçucu Yağlarda Su Aranması
Uçucu Yağlarda Yabancı Ester Aranması
Uçucu Yağ İçinde Sabit Yağ ve Reçine Aranması
Uçucu Yağlarda Uçurma Artığı
Uçucu Yağların Alkoldeki Çözünürlükleri
Kurutmada Kayıp
Toplam Alkol Yüzdesi
Nane Yağında, Mentol Üzerinden Hesaplanmış Toplam Alkol Yüzdesi 131 Uçucu Yağlardaki 1,8-Sineol’ün Miktar Tayini
Topla Fenol Miktarı
Toplam Aldehit Miktarı
Gül Yağındaki Stearopten Miktarı
Uçucu Yağlardaki Bileşiklerin İnce Tabaka Kromatografisi İle İncelenmesi
UÇUCU YAĞLARIN ANALİZİNDE KULLANILAN ALETLİ ANALİZ TEKNİKLERİ
Uçucu Yağlardaki Bileşiklerin Gaz Krotomatografisi ve Gaz Krotomatografisi ve Kütle Spektrofotometresi İle Belirlenmesi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
Sabit Yağlar Üzerinde Yapılacak Analizler
GİRİŞ
BİTKİSEL DROGLARDAKİ SABİT YAĞLARIN MİKTAR TAYİNİ
SABİT YAĞLAR ÜZERİNDE YAPILACAK ANALİZLER
Sabit Yağlarda Yapılması Gereken Fiziko-Kimyasal Analizler
Sabit Yağların İnce Tabaka Kromatografisi İle Tanınması
Asitlek İndisi
Asitlek Derecesi
Sabunlaşma İndisi
Ester İndisi
İyot İndisi
Peroksit İndisi
Hidroksil İndisi
Hekzabromür İndisi
Sabunlaşmayan Madde
Viskozite
İnce Tabaka Kromatografisi İle Yağlardaki Yabancı Yağlar
Gaz Kromatografisi ve Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrofotometresi İle Sabit Yağların Bileşiminin Belirlenmesi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

8. Ünite
Fiziko Kimyasal Yöntemler.
FİZİKO-KİMYASAL ANALİZLER
BAĞIL YOĞUNLUK
KIRILMA İNDİSİ
OPTİK ÇEVİRME
ERİME NOKTASI
Kapiler Yöntem
Açık Kapiler Yöntem
Ani Yöntem
DONMA NOKTASI
EK 1.
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Yararlanılan İnternet Adresleri

9. Ünite
Kromatografik Yöntemler
KROMATOGRAFİNİN GENEL TANIMI
KROMATOGRAFİDE KULLANILAN AYRIM MEKANİZMALARI
Adsorbsiyon
Partisyon
İyon değiştirme (İyon Değişimi)
Jel geçirgenliği (Jel Filtrasyonu)
KROMATOGRAFİK METODLAR
Sütun Kromatografisi (SK)
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YBSK)
Orta Basınçlı Sıvı Kromatografisi (OBSK)
İyon Değişimi Kromatografisi
Jel Kromatografisi
Gaz Kromatografisi (GK)
Kağıt Kromatografisi (KK)
İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)
Kromatografik Yöntemlerin Başlıca Kullanım Alanları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

10. Ünite
Spektroskopik Yöntemler
GİRİŞ
SPEKTROSKOPİ
Spektroskopi Cihazları
Spektroskopik Yöntemler
ULTRAVİYOLE – GÖRÜNÜR ALAN (UV-VIS) (MOR ÖTESİ) SPEKTROSKOPİSİ
INFRARED (IR) (KIRMIZI ÖTESİ) SPEKTROSKOPİSİ
NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) SPEKTROSKOPİSİ
KÜTLE SPEKTROMETRİSİ
DİĞER SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER
Atomik Spektroskopi
Emisyon Spektroskopisi
Elektron Spektroskopisi
Raman Spektroskopisi
Moleküler Floresans, Fosforesans, Kemilüminesans Spektroskopileri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Sözlük

 

Künye Bilgileri

Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri
Anadolu Üniversitesi
Türü: Bilim, Eğitim, Biyoloji, Ziraat, Açıköğretim Kitapları, Üniversite Kitapları, E-kitap
209 Sayfa
Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri
E-kitap okumak için tıklayın