Beynelmilel Teşekküller

Beynelmilel Teşekküller
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
* Askeri Teşekküller ve Paktlar
* Akdeniz Kuvvetleri Başkumandanlığı
* Atlantik Paktı Deniz Kuvvetleri Başkumandanlığı
* Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkumandanlığı
* Avrupa Müttefik Kuvvetler Genel Karargâhı
* Güney Avrupa Kuvvetleri Başkumandanlığı
* Güney-Doğu Asya Müşterek Müdalaa Anlaşması teşkilâtı
* Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı
* Siyasi Teşekküller
* Amerika Devletleri Teşkilâtı
* Avrupa Konseyi
* Avrupa Parlementosu
* Bağdat Paktı
* Balkan İttifâkı
* Batı Avrupa Birliği
* Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
* Çin Komitesi
* Güney-Doğu Asya Paktı
* Milletler Cemiyeti (Mülga)
* Birleşmiş Milletlere Bağlı Teşekküller
* Asya ve Uzak-Doğu İktisadî Komisyonu
* Avrupa İktisadî Komisyonu
* Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
* Birleşmiş Milletler Eğitim, İlim ve Kültür Teşkilâtı
* Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi
* Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı
* Birleşmiş Milletler İktisadi Kalkınma Özel Fonu
* Birleşmiş Milletler Yardım ve İmar İdaresi
* Hükümetler arası Adalet Divanı
* Teknik Yardım Bürosu
* İktisadi Mahiyetteki Teşekküller
* Beynelmilel Çay Komitesi
* Beynelmilel Hububat (Buğday) Konseyi
* Beynelmilel Kalay Konseyi
* Beynelmilel Kauçuk Etüd Grubu
* Beynelmilel Standardizasyon Teşkilâtı
* Beynelmilel Şeker Konseyi
* Beynelmilel Ticaret Teşkilâtı
* Gümrük İşbirliği Konseyi
* Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
* Koordinasyon Komitesi
* Orta-Doğu Sanat Kalkınma Teşkilâtı
* Ticarî Muameleler Teşkilâtı
* Beynelmilel İlmi Cemiyetler ve Enstitüler
* Amerikan İktisat Cemiyeti
* Avrupa Anketi ve Piyasa Tetkikleri Cemiyeti
* Beynelmilel Amme Maliyesi Enstitüsü
* Beynelmilel Amme Maliyesi ve Vergi Hukuku Cemiyeti
* Beynelmilel Basın Enstitüsü
* Beynelmilel, Hususî Hukuku Birleştirme Enstitüsü
* Beynelmilel Ilmî İşletme Komitesi
* Beynelmilel İktisat Cemiyeti
* Beynelmilel İstatistik Enstitüsü
* Beynelmilel Vergi Cemiyeti
* Devlet Hukuku Cemiyeti
* Hava Nakliyatı Enstitüsü
* Kredi Müesseseleri ve Mali Teşekküller
* Avrupa Envestisman Bankası
* Beynelmilel Finansman Şirketi
* Beynelmilel Para Fonu
* Beynelmilel Tediye Bankası
* İhracat ve İthalât Bankası
* Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası
* Teknik Teşekküller
* Beynelmilel Atom Enerjisi Ajansı
* Beynelmilel Elektriki Hararet Birliği
* Beynelmilel Elektroteknik Komisyonu
* Beynelmilel Gaz Birliği
* Beynelmilel Otomatik Kontrol Federasyonu
* Dünya Enerji Konferansı
* Ulaştırma, Haberleşme ve Turizm Teşekküller
* Beynelmilel Demiryolları Birliği
* Beynelmilel Demiryolu Nakliyatı Merkez Teşkilâtı
* Beynelmilel Deniz Nakliyat Komitesi
* Beynelmilel Dökümantasyon Federasyonu
* Beynelmilel Havacılık Federasyonu
* Milletlerarası Hava Nakliyat Birliği
* Beynelmilel İnsan ve Yük Nakliyat Vagon Birliği
* Beynelmilel Kara Nakliyat Birliği
* Beynelmilel Müstakil Hava Nakliyat Federasyonu
* Beynelmilel Nehir Nakliyat Birliği
* Beynelmilel Otomobil Federasyonu
* Beynelmilel Posta Birliği
* Beynelmilel Resmî Seyahat Acentaları Birliği
* Beynelmilel Sevkiyat Teşekkülleri Federasyonu
* Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı
* Beynelmilel Turizm Birliği
* Beynelmilel Yol Federasyonu
* Beynelmilel Yol Nakliyat Birliği
* Dünya Turizm ve Otomobil Teşkilâtı
* Milletlerarası Telekominikasyon Birliği
* Mesleki Teşekküller
* Amerikalılar Arası Ticarrî Arbitraj Hey’eti
* Avrupa Muhasipler Birliği
* Beynelmilel Bakkallar Birliği Federasyonu
* Beynelmilel Büyük Mağazalar Birliği
* Beynelmilel Deniz Sigortası Birliği
* Beynelmilel Fuarlar Birliği
* Beynelmilel Gazete Nâşirleri Federasyonu
* Beynelmilel Gazeteciler Federasyonu
* Beynelmilel Gemi Odası
* Beynelmilel Gıda Tevziat Birliği
* Beynelmilel Hava Sigortacıları Birliği
* Beynelmilel İlâncılar Cemiyeti Birliği
* Beynelmilel Kadın Avukatlar Federasyonu
* Beynelmilel Kooperatifler Birliği
* Beynelmilel Motor İmalatçıları Daimi Bürosu
* Beynelmilel Nalburlar ve Demir Tacirleri Birliği Federasyonu
* Beynelmilel Otelcilik Teşkilâtı
* Beynelmilel Polis Teşkilâtı (Interpol)
* Beynelmilel Sergiler Bürosu
* Beynelmilel Teknik ve Perioduk Basın Federasyonu
* Beynelmilel Ticaret Odası
* Beynelmilel Ticarî İşverenler Konseyi
* Beynelmilel Toptan Ticaret Merkezi
* Beynelmilel, Vagon ve Lokomotif İmalâtçıları Birliği
* Dünya Gençlik Teşkilatı
* Dünya Meteoroloji Teşkilâtı
* Beynelmilel Ziraî Müstahsiller Federasyonu
* Beynelmilel Yünlü Dokuma Teşkilâtı
* Beynelmilel Zeytin Yetiştiricileri Federasyonu
* Çalışma ve İşçi Teşekkülleri
* Beynelmilel Çalışma(İş) Teşkilâtı
* Beynelmilel Serbest Sendikalar Konfederasyonu
* Dünya Sanayi İşçileri
* Dünya Sendikaları Birliği
* İçtimaî Yardım Müesseseleri
* Beynelmilel Çocuklara Yardım Teşkilâtı
* Beynelmilel Mülteci Teşkilâtı
* Beynelmilel Kızılhaç Komitesi
* Dünya Sağlık Teşkilâtı
* Avrupaya Has Teşekküller
* Avrupa Atom Enerjisi Birliği (EURATOM)
* Avrupa İkrisadî Birliği
* Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı
* Avrupa Kömür ve Çelik Birliği
* Avrupa Müşterek Pazarı
* Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilâtı
* Avrupa Para Anlaşması
* Avrupa Prodüktivite Ajansı
* Avrupa Sanayi Federasyonu Konseyi
* Avrupa Tediye Birliği (Münfesih)
* Avrupa Ticaret Federasyon Konseyi
* Avrupa Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı
* Benelüks İktisadî Birliği
* Hükümetler arası Avrupa Muharecet Komitesi
* Amerikan Yardımı İle Alakalı Teşekküller
* Avrupa İktisadi İş birliği Teşkilatı
* İktisadi İş Birliği İdaresi
* Karşılıklı Güvenlik İdaresi
* Dış Muameleler İdaresi
* Milletlerarası İş Birliği İdaresi
* Teknik Yardım İdaresi
* Kalkınma İkraz Fonu
* Amerikaya Has Teşekküller
* Amerika Birleşik Devletleri İstihdam Servisi
* Amerika Birleşik Devletleri Tarife Komisyonu
* Amerikan Çalışma Federasyonu
* Amme Kredisi İdaresi
* Atom Enerjisi Komisyonu
* Beynelmilel Ticaret Ofisi
* Federal Çiftçi İdaresi
* Çiftçi Kredi İdaresi
* Çiftçi Evleri İdaresi
* Devletlerarası Ticaret Komisyonu
* Federal Emniyet Ajansı
* Federal Enerji Komisyonu
* Federal Rezerv Sistemi
* Federal Mesken İdaresi
* Federal Muhabere Komisyonu
* Federal Tahkikat Bürosu
* Federal Tavassut ve Uzlaştırma Servisi
* Federal Ticaret Komisyonu
* Federal Umumî Mesken İdaresi
* İktisadî Kalkınma Komitesi
* İktisadî İstikrar Ajansı
* İmar Finansman Teşkilâtı
* İstihsal Kredisi Teşkilâtı
* İstihsal ve Pazarlama İdaresi
* İş İstatistikleri Bürosu
* Kıymetli Evrak ve Kambiyo Komisyonu
* Milli Çalışma Münasebetleri İdaresi
* Milli Emniyet Kaynakları İdaresi
* Milli Emniyet Konseyi
* Milli İstişare Konseyi
* Muvakkat Milli İktisat Komitesi
* Sivil Hava Ulaştırma İdaresi
* Sivil Havacılık İdaresi
* Sosyal Güvenlik İdaresi
* Tekaüt Sandığı
* Toprağı Koruma Dairesi
* Umumi Mesken İdaresi
* Ziraî Araştırma İdaresi
* Ziraî Elektriklendirme İdaresi
* Ziraî İktisat Bürosu
* Beynelmilel İktisadi Planlar ve Yardım Doktrinleri
* Avrupayı Kalkındırma Programı
* Aeisenhower Doktrini
* Erhard Plânı
* Karşılıklı İktisadi Yardım Konseyi
* Kolombo Plânı
* Marshall Plânı
* Ödünç Verme ve Kiralama
* Schuman Plânı
* Truman’ın Dördüncü Nokta Programı
* Çeşitli(Müstakil Hüviyetle) Beynelmilel Teşekküller
* Beynelmilel Edebiyat ve Sanat Birliği
* Beynelmilel Futbol Klüpleri Federasyonu
* Beynelmilel İnsan Hakları Federasyonu
* Beynelmilel Olimpiyad Komitesi
* Beynelmilel Patent Enstitüsü
* Beynelmilel Sınaî Mülkiyeti Himaye Birliği
* Beynelmilel Teşekküller Birliği
* Dünya (Mason) Biraderlik Teşkilâtı
* Milletlerarası Daimî Adalet Divanı
* Merkez Andlaşması Teşkilâtı (CENTO)
* Milletlerarası Kalkınma Teşekkülü
* Alfabetik Fihrist (İngilizce kısaltmalara göre)
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Beynelmilel Teşekküller
Dr. Selahattin Tuncer
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 1960
86 Sayfa
 
 
 
Beynelmilel Teşekküller
E-kitap okumak için tıklayın