Beyânî (ö.1075/1664-5) Dîvân – A

ÖZET

Beyânî (ö. 1075/1664-5): Dîvân adlı bu eserde on yedinci yüzyıl şairlerinden Beyânî’nin bilinen tek eseri olan Dîvân’ının tenkitli metni hazırlanmış, eseri bilimsel metotlar çerçevesinde incelenmiş, hayatına dair bilgiler ortaya konmuş, edebî kişiliği değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Kitapta Beyânî’nin hayatı hakkında bilgi verilmiş ve edebî kişilği ele alınmış; şairin Divân’ı, şekil özellikleri ve muhteva bakımından incelenmiştir.Bu çalışmayla Beyânî’nin kimliği ve eseri gün ışığına çıkarılacak Türk edebiyatı içerisindeki yeri ortaya konmaya çalışılmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

ÖZGEÇMİŞ
ÖZET
SUMMARY
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
MÜELLİFİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERİNİN İNCELENMESİ

1. BÖLÜM
1. HAYATI
1.1. Mahlası
1.2. Adı
1.3. Ailesi
1.4. Doğum Yeri ve Yılı
1.5. Tahsili ve Mesleği
1.6. Ölümü
1.7. Hayatı ve Kişiliğine Dair İzler
1.8. Beyânî Mahlaslı Şairler
2.EDEBÎ KİŞİLİĞİ
2.1. Dil ve Üslûp Özellikleri
2.2. Kaynakların Şiirini Değerlendirişi
2.3. Kendi Şiirini Değerlendirişi
2.4. Bazı Şairlerle Benzerlikler
METİN
(TÜRKÇE ŞİİRLER)
(KASİDELER)
(GAZELLER)
(FARSÇA ŞİİRLER)
(GAZELLER)
(KITALAR)
SONUÇ
KAYNAKLAR

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Beyânî (ö.1075/1664-5) Dîvân – A
Fatih Başpınar
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
349 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı

E-kitap okumak için tıklayın