Besin Analizleri – Cilt 1

Besin Analizleri – Cilt 1
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Besin Kontroluna Giriş
Uzmanlık Bölümleri
Klinik Tababet Uzmanlıkları
Koruyucu Tababet Uzmanlıkları
Laboratuvar Uzmanlıkları
Akademik Uzmanlıklar
Halk Sağlığı
Koruyucu Tababet ve Hijyen
Epideyoloji
Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Mikrobiyoloji
Viroloji
İmmunoloji
Mikoloji
Parazitoloji
Besin Kontrolü Organizasyonları
Federal Daireler
Tarım Bakanlığı
Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü
Sütçülük Bürosu
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Halk Sağlığı Servisi
Besin ve Ecza Dairesi (Food and Drug Administration
Besin Divizyonu
Mikrobiyoloji Divizyonu
Beslenme Divizyonu
Maliye Bakanlığı
İç İşleri Bakanlığı
Eyalet Besin Kontrolü Daireleri
Mahalli Besin Kontrolü Daireleri
Resmi Olmayan Daireler
Beslenme
Orantılı bir beslenmede temel olan normlar
Kökeni Hayvansal besin maddelerin insanlarda meydana getirebileceği invazyon ve enfeksiyonlar
Et ve mamulleri ile insanlara geçebilen invazyon ve enfeksiyonlar
Etlerin sebep olduğu invazyonlar
Etlerin sebep olduğu bakteriyel enfeksiyon
Etlerin sebep olduğu riketziyal enfeksiyonlar
Etlerin sebep olduğu viral enfeksiyonlar
Süt ve mamulleri için insanlara geçebilen invazyon ve enfeksiyonlar
Süt ürünlerinin insanlarda sebep olduğu invazyon ve enfeksiyonlar
İnvazyonlar
Enfeksiyonlar
Kanatlıların insanlarda sebep olan zoonos karakterindeki hastalıklar
Besin maddelerinde bozulma
Çevre ısısı
Besin maddelerinin başlangıçta ihtiva ettiği mikroorganizma nev’i ve yükü
Besin maddelerinin ihtiva ettiği su oranı
Depolama koşulları
Besin maddelerinin işleniş şekilleri
Diodontidae familyası
Ecosidae familyası
İç organlarından bilhassa karaciğerleri toksik substans ihtiva eden balıklar
Monacanthiidae familyası
Carcharidae familyası
Mustelidae familyası
Notidanidae familyası
Seyiliidae familyası
Musculusları toksik etkiye sahip balıklar
Monacanthiidae familyası
Temas sonu zehirli etki gösteren balıklar
Scorpaenidae familyası
Uranoscopidae familyası
Trachinidae familyası
Callionymida familyası
Siganidae familyası
Dasyatidae familyası
Myliobatidae familyası
Paralitik midye zehirlenmesi
Bir fare ünitesi
Kimyasal besin zehirlenmeleri
Bakteriyel besin zehirlenmeleri
Besin intoksikasyonu yapan mikroorganizmalar
Clostridium botulinum
Stafilokokkal besin zehirlenmesi yapan Staphylococcusler
Clostridium welchii
Besin enfeksiyonları yapan mikroorganizmalar
Salmonella speciesleri
Streptococcus faecalis
Besin maddelerinin bozulmalarını önlemek veya daha uzun süre dayanmalarını sağlamak amacıyla yararlanılan konservasyon metodları
Gömme
Kurutma
Tuzlama
Dumanlama
Fermentasyon
Isı
Yaklaşık olarak 100 derecede muhtelif süre ısıtmak
Pastörizasyon
Teneke veya cam kaplarda basınç altındaki ısıtmak
Düşük ısı
Dondurmak
Normal ısı derecesinde muhafaza
Buz dolabında muhafaza
Dondurma
Yavaş dondurma
Çabuk usulde dondurma
Gazlar
Kimyasal maddeler
Etki şekillerine göre sıralanan kimyasal prezervatifler
Kimyasal prezervatifler
Antiseptikler
Fungustatikler
Bakterisit
Antioksidan
Nötralize ediciler
Stabilize ediciler
Emülsifiye ediciler
Tuz dengesini ayarlayıcılar
Sertlik vericiler
Tabaka halinde örtücüler
Bunların dışındaki kategoride kalanlar
Anorganik prezervatifler
Nitriteler
Nitrateler
Sülfiteler
Borateler
İodatelar
Serbest Cl
Hypochlorideler
Peroxideler
Organik prezervatif maddeler
Benzoateler
Formaldehyde
Salicylateler
Formic Acid
P.hydroxybenzoic acid ve Propionic acid esterleri
Antibiyotikler
Soğuk sterilizasyon veya Filtrasyon
Yüksek hava basıncı ile prezervasyon
Işınlar ile sterilizasyon
Alfa ışınlar
Beta ışınlar
Gamma ışınlar
Besin maddelerinin muhafazası için yararlanılan ışınların sınıflandırılması
İyonizasyon yapmayan ışınlar
Isısal ışınlar
Elektriksel ısı
Ses dalgaları
Mor ötesi ışınlar
Besin maddelerinin prezervasyonunda iyonizan olmayan ışınların uygulanması
İyonizan olmayan ışınların yararlanıldığı diğer alanlar
İyonizasyon yapan ışınların elde edilmesi
İyonizasyon yapan ışınlar
İyonizasyon yapan ışınların elde edilmesi
Elektrik ile çalışan jeneratörler
Atom enerjisi üretiminden arta kalan radiyastonlar
Radyoaktif elementler
Elektron ışınları
Van de Graff akseleratörü
Cascade tipi jeneratör
Resonant transformatör
Capacitron
Linear akseleratör
Diğer akseleratörler
X ışınları
Atom enerjisi üretiminden arta kalan ışınlar
Besin endüstrisinde yararlanılan iyonizan ışınların özellikleri
Gamma ışınları
Cathode ve Beta ışınları
İyonizan ışınlarda dozimetri
Röntgen birimi
Rep birimi
Rad birimi
Besin maddelerini iyonizan ışınlar ile dayanıklı hale sokmanın yarar ve zararları
İyonizan radyasyonların besin maddeleri üzerine olan etkileri
İyonizan ışınların besin maddelerindeki anzimler üzerine etkisi
Etlerin iyonizan ışınlar ile prezervasyonu
Su ürünlerinin iyonizan ıınlar ile prezervasyonu
Süt ve mamullerinin iyonizan ışınlar ile prezervasyonu
Kümes havanları ürünlerinin iyonizan ışınlar ile prezervasyonu
İyonizan radyasyon uygulanan besin maddelerinin toksiste durumları
Subakut toksisitenin saptanması
Kronik toksisitenin saptanması
Karasinogenik yönden yapılan araştırmalar
İyonizan ışınların haşere ve parazitler üzerine etkisi
Dekompoziyon ve Putrefaksiyon yapan mikroorganizmalar üzerinde Cathode ve Gamma ışınlarının etkisi
İyonizan ışınların virüsler üzerine olan etkisi
İyonizan radyasyonların muhtelif makro ve mikroorganizmalar için yaklaşık öldürücü dozları
Kapalı kaplarda termal işlem uygulanarak yapılan konservasyon
Kapalı kaplarda basınç altında yapılan kutu konserveciliğinin dayandığı prensipler
Konservecilikte kullanılan kapların nitelik ve nevileri
Metal kutular
Teneke Kutular
Alüminyum Kutular
Cam Kaplar
Plastik Kaplar
Basınç altında kapalı kaplarda yapılan konservecilik işleminin ana hatları
Çiğ maddenin hazırlanması
Haşlama
Kutuların doldurulması
Havanın kutulardan çıkartılması
Kutuların kapatılması
Otoklavlama
Basınç altında ısı işlemi
Adi ısı işlemi
Soğutma
Hava ile soğutma
Su ile soğutma
Kutulara soğuk su serpmek
Kutuları soğuk su tanklarına daldırma
Basınç altında Otoklav için komprese edilmiş hava sevketmek
Ventilasyon suretile
Etiketleme ve deoplama
Kutu konservelerinin dayanma süresi
İz elementler bakımından kutu konservesi besin maddelerinin yapılacak muayenesinin önemi
Kapalı kaplarda yapılan konservelerin mikrobiyolojik analizleri
Bozulmuş Kutular
Sağlam Kutular
Her seriye ait belli numunelerin fabrika inkübasyon deneyi
Kapalı kaplarda yapılan konservelerde meydana gelen bozulma tipleri
Düz Görünen Kutular
Yumuşak şişlik gösteren kutular
Sıçrayan Kutular
Atan kutular
Sert şişlik gösteren kutular
Kapalı kaplardaki konservelerin bozulma nedenleri
Fiziksel nedenler
Aşırı dolduurma
Hatalı otokslavlama işlemi
Kollaps sonu düzleşme
Kutulardaki havanın noksan boşaltılması
Kaba muamele sonu
Kimyasal Sebepler
H2 Gazı meydana gelmesi
Pas
Mikrobiyolojik sebepler
İşlenmeden evvel besin maddelerinde vukua gelmiş olan bozulmalar
Yetersiz veya hatalı otoklavlama
Kenet hatalarının sebep olduğu kontaminasyon
Yetersiz soğutma
Isı işlemi uygulanarak kapalı kaplarda yapılan konservecilikte bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar
pH 4.5 – 7.0 Arasında olan besin maddelerinde üreyen mikroorganizmalar
Termofil olan mikroorganizmalar
Clost. thermosaccharolyticum
Clost.nigrificans
Bacil. stearothermophilus
Mezofil olan mikroorganizmalar
Clost. botulinum
Clost. sporogenes
Clost. lentoputrescens
Bacil. macerans
Bacil subtilis
Bacil subtilis var niger
Bacil subtilis var aterrimus
Bacil pumilus
pH’LARI 3.0 – 4.5 arasında olan besin maddelerinde üreyen mikroorganizmalar
Termofil olan mikroorganizmalar
Bacil. coagulans
Mezofil olan mikroorganizmalar
Spor veren bakteriler
Clost. butyricum
Clost. pasteurianum
Spor vermeyen bakteriler
Lactobacillus lycopersici
Leuconostoc mesenteroides
Mayalar
Soccharomyces
Küfler
Byssochlamus fulva
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Besin Analizleri – Cilt 1
A.Cemal Omurtag
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1975
340 Sayfa

 
Besin Analizleri – Cilt 1
E-kitap okumak için tıklayın