Behiştî Dîvânı

ÖZET

Bu çalışma, 16. Yüzyıl Kanunî Dönemi şairlerinden Ramazan Behiştî’nin hayatı,eserleri ve divanının tenkidli metninden oluşmaktadır.Tenkidli metin divanın iki nüshasına ilave olarak 1500 civarında mecmua taranarak ortaya konmuştur.
İçindekiler ve ön sözden sonra iki bölümden oluşan çalışmanın 1. Bölümünde şairin hayatı, şahsiyeti ve eserleri genel başlığı ile 1. Behiştî’nin hayatı, 2. Şahsiyeti, a-Şahsiyeti, b-Edebî şahsiyeti; şiir ve şair hakkındaki görüşleri, dil ve üslup, divandaki atasözü ve deyimler, Behiştî’nin etkilendiğive etkilediği şairler, 3.Eserleri, a-İlmî Eserleri, b-Edebî Eserleri konu edilmiştir.
2. Bölümde Behiştî divanının şekil ve muhteva özellikleri incelenmiştir. Divanın şekil yönünden incelenmesinde her nazım şeklinin sayısı, beyit sayıları, kafiye-redif ve aruz kalıpları tek tek çıkartılmış, gerektiğinde başka çalışmalarla da kıyaslanarak istatistikî tablo ve grafiklerle gösterilmiştirMuhteva açısından rintlik, Rumeli şairlerine has özellikler ve divanda cemiyet; şahıslar, ülkeler ve şehirler, nehirler, dağlar, denizler, kavimler,içtimaî hayat alt başlıklarınıiçeren,kısmî bir tahlil çalışmasıyla ortaya konmuştur.
Varılan neticelerin hülasa edildiği sonuç ve gerek doğrudan ve gerekse başvuru eserleri olarak yararlanılan kaynakları havi bir bibliyografya oluşturulmuştur.Tenkidli metinden önce de metnin teşkilinde takip edilen yol,metinde kullanılan kısaltmalarla birlikte verilmiştir.Oluşturulan tenkidli metinden sonra divanda geçen bütün kelimelerin çekimleriyle birlikte yer aldığı dizin ile çalışma tamamlanmıştır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Behiştî Dîvânı
Hazırlayan: Dr. Yaşar Aydemir
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
672 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı

 

E-kitap okumak için tıklayın