Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (1. Cilt)

E-Kitap okumak için tıklayın

Başbakanlarımız Ve Genel Kurul Konuşmaları
TBMM Hükümetleri Dönemi (24 Nisan 1920-28.10.1923)
Cilt: 1 İcra Vekilleri Heyeti Reisleri
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
Hüseyin Rauf Orbay
Ali Fethi Okyar
Cumhuriyet Hükümetleri Dönemi (30.10.1923-……)
Cilt: 2 BAŞBAKANLAR
1- Mustafa İsmet İNÖNÜ
2- Ali Fethi OKYAR
Cilt: 3
3- Mahmut Celal BAYAR
4- Refik SAYDAM
5- Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU
6- Mehmet Recep PEKER
7- Hasan Hüsnü SAKA
8- Mehmet Şemsettin GÜNALTAY
Cilt: 4
9- Adnan MENDERES
Cilt: 5
10- Cemal GÜRSEL
11- Suat Hayri ÜRGÜPLÜ
12- Süleyman Sami DEMİREL (1. Kısım)
Cilt: 6
12- Süleyman Sami DEMİREL (2. Kısım)
Cilt: 7
13- İsmail Nihat ERİM
14- Ferit MELEN
15- Mehmet Naim TALU
16- Mustafa Bülent ECEVİT
17- Mahmut Sadi IRMAK
Cilt: 8
18- Saim Bülend ULUSU
19- Halil Turgut ÖZAL
20- Yıldırım AKBULUT
Cilt: 9
21- Ahmet Mesut YILMAZ
22- Tansu ÇİLLER
23- Necmettin ERBAKAN
24- Abdullah GÜL
25- Recep Tayyip ERDOĞAN

İçindekiler

Sunuş

Önsöz

Mustafa Kemal Atatürk
Biyografi

Muvakkat İcra Encümeni Heyeti Dönemi
Nisan 1336 (1920) Cumartesi Ankara Mebusu Mustafa Kemal Paşanın Teşkilâtı Hükümet Hakkında Teklifi
Nisan 1336 (1920) Pazar Beypazarı Belediye Reisiyle Müftüsünden Gelen, İsyan Hadisesiyle İştirak Etmiş Olanların Affedilmelerine Dair Telgraf Hakkında Konuşması
25 Nisan 1336 (1920) Pazar Şile’nin İngilizler Tarafından İşgal Edildiğine Dair Gelen Telgraflar Üzerine İzahatları
25 Nisan 1336 (1920) Pazar Beypazarı Asilerinin İnhizama Uğradıklarına Dair Kuvvei Tedibiye Kumandanı Kaymakam Arif Beyden Gelen Telgraf
27 Nisan 1336 (1920) Salı Trabzon Müdafaai Hukuk Reisliğinden Mevrut, Bilücüstan ve Sina Hamailinin Afganistan’la Birlikte İngilizlere Harb İlân Ettiklerine Dair Telgraf Hakkında Açıklaması
1 Mayıs 1336 (1920) Cumartesi Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin de İcra Vekilleri Heyeti Arasında Bulunmasına Dair Sözleri
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ DÖNEMİ
9 Mayıs 1336 (1920) Salı Davete İcabetle Büyük Millet Meclisine İltihak Etmemiş Bulunan Mebusanın Sureti Kabullerine Dair Kanun Hakkında Beyanatı
9 Mayıs 1336 (1920) Salı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Vaziyeti Askeriye ve Siyasiye Hakkında Beyanatı
17 Mayıs 1336 (1920) Pazartesi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin; Anavatana İltihak Eden Elviyei Selâsede Teşkilât Yapılması için Hükümete Salâhiyet İtasına Dair Takrirler Üzerinde ve Vaziyeti Umumiye Hakkında Beyanatı
29 Mayıs 1336 (1920) Cumartesi Vaziyet-i Askeriye, Siyasiye ve Hariciye Hakkında İstizah Takriri Münasebetiyle Konuşması
7 Haziran 1336 (1920) Pazartesi Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın Dâhili ve Haricî Siyaset Hakkında Beyanatı
Temmuz 1336 (1920) Cumartesi Vaziyet-i Askeriye, Siyasiye ve Dâhiliye Hakkında İstizah Takriri Münasebetiyle Konuşması
Temmuz 1336 (1920) Pazar İcra Vekillerine ve Makamatı Resmiyeye Gönderilecek Bilûmum Muharreratın Sansürden İstisnasına Dair Takrir Münasebetiyle Konuşması
8 Temmuz 1336 (1920) Perşembe Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi İsmet Beyin, Vaziyeti Umumiye Hakkında Beyanatı ve Bu Hususta Cereyan Eden Müzakere Hakkındaki Konuşması
Temmuz 1336 (1920) Pazartesi Konya Mebusu Refik Beyle Arkadaşlarının, Müdafaai Milliye Teşkilâtının Takviyesi Hususunda Alınacak Tedabirin Bir Celsei Hafiyede Müzakeresine Dair Takriri
Temmuz 1336 (1920) Salı Konya Mebusu Refik Beyle Arkadaşlarının Müdafaai Milliye Teşkilatının Takviyesi Hususunda Alınacak Tedabirin Bir Celsei Hafiyede Müzakeresine Dair Takriri
Temmuz 1336 (1920) Çarşamba Bütün Zabitan, Erkân ve Ümera için Seferberlik İlânına ve Zabitandan Alaylar Teşkil Edilmesine Dair Takririyle, Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası Münasebetiyle Konuşması
18 Temmuz 1336 (1920) Pazar Büyük Millet Meclisine İştirak Eden Mebusanın Harcırah ve Tahsisatları Hakkında Takrirler Münasebetiyle Konuşması
9 Ağustos 1336 (1920) Pazartesi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin, Cephelere Vaki Tefriş Seyahatleri Sonunda Vaziyeti Harbiye Hakkındaki Beyanatı
14 Ağustos 1336 (1920) Cumartesi Şark Cephesindeki Kuvvetlerimizin Mütecavizlere Karşı Müdafaa Etmemeleri Esbabının Bildirilmesine Dair Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetiyle Müdafaai Milliye Vekâletinden Sual Takriri ve Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın Vekiller Namına Şifahî Cevabı
14 Ağustos 1336 (1920) Cumartesi Mustafa Kemal Paşanın, Trakya ve
Düzce Ahvali Hakkında Bir Takrire İstinat Etmeyen Şifahi Suallere Dair Beyanatı
14 Ağustos 1336 (1920) Cumartesi Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir Beylerin İnfisallerine ve Şimdiye Kadar Bir Divanı Harbe Tevdi Edilmemeleri Esbabına Dair Dâhiliye Vekâleti ile Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden İstizah Takriri Münasebetiyle Sözleri
21 Ağustos 1336 (1920) Cumartesi Demirci’de Cereyan Eden Harekâtı Harbiye ile Ayıntap Hakkında Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın Beyanatı
25 Eylül 1336 (1920) Cumartesi Hilâfet Mevzuu ve İstanbul Hükümeti ile Nokta-i Nazar Üzerinde Anlaşmak Üzere Gelmiş olan Heyetler Hakkında
28 Eylül 1336 (1920) Salı Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesinin İşleri Hakkında Sözleri
11 Ekim 1336 (1920) Pazartesi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin; Rusya’ya Gidecek Heyeti İlmiyeye Katılacak Âza ve Bunların Vazifeleri Devamınca İzinli Sayılmalarına Dair Takriri
18 Kasım 1336 (1920) Perşembe Erzurum Mebusu İsmail Beyle Rüfekasının, Ermenistan Sulh Şeraiti Hakkında İstizah Takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin Cevabı Münasebetiyle Sözleri
25 Kasım 1336 (1920) Perşembe Konya Hâdisesini Tahkik İçin Meclis’ten Gönderilen Heyet Hakkında Konuşması
9 Aralık 1336 (1920) Perşembe Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Efendinin, Hakkındaki İthamlara Cevabı Münasebetiyle Konuşması
16 Aralık 1336 (1920) Perşembe Ömer Lûtfi Beyin Müdafaai Milliye Encümeninden İstifası Dolayısiyle Diyarıbekir Mebusu Hacı Şükrü Bey Tarafından Söylenen Sözlerin Keenlemyekün Addolunmasına Dair Takrir Münasebetiyle Sözleri
21 Aralık 1336 (1920) Salı Konya Mebusu Vehbi Efendinin Seyahat Vesikası Usulü Hakkındaki İstizah Takriri Münasebetiyle Yaptığı Konuşma
Aralık (1336) 1920 Çarşamba Mustafa Kemal Paşa’nın Çerkez Ethem Meselesi Hakkında Açıklaması
Aralık 1336 (1920) Perşembe Çerkez Ethem Meselesi Üzerinde Cepheyi Teftişten
Dönen Mebusanın İzahatı
8 Ocak 1337 (1921) Cumartesi Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın Birinci Kuvvei Seyyare Kumandanı Etem Beyin İsyankârane Harekâtı Hakkında Açıklaması
8 Ocak 1337 (1921) Cumartesi Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın Yunan Taarruzuna Dair Beyanatı
8 Ocak 1337 (1921) Cumartesi İdam Cezalarının Meclis Tarafından Tetkikine Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle Konuşması
10 Ocak 1337 (1921) Pazartesi Anadolu’ya Gelen Zabitan ve Memurine Verilen Harcırahlar Hakkında Maliye Vekilliğinden Yapılan İstizah Münasebetiyle Sözleri
10 Ocak 1337 (1921) Pazartesi Harekâtı Harbiye Hakkında Meclise Malûmat Verilmesine Dair Takriri
22 Ocak 1337 (1921) Cumartessi Bursa Mebusu ve Diyarbekir İstiklâl Mahkemesi Âzası Şeyh Servet Efendinin Komünizm Propagandası Yaptığına dair Şifre Telgraflar
24 Ocak 1337 (1921) Pazartesi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin; Çerkez Ethem ve Müfrezesinin Vaziyeti Hakkında Beyanatı

FEVZİ ÇAKMAK
BİYOGRAFİ
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ DÖNEMİ
31 Kânunusani 1337 (1921) Pazartesi İtimat Talebine Dair Sözleri
8 Şubat 1337 (1921) Salı 1336 Senesi Müdafaa-i Milliye Vekâleti Bütçesi ve O Meyanda Müzakere Edilen Teklifler ve Sual Takrirleri Münasebetiyle Sözleri
10 Şubat 1337 (1921) Perşembe Seyyar Jandarma Müfrezelerinin Lağvı Hakkındaki Kanun Münasebetiyle
15 Şubat 1337 (1921) Salı 1336 Senesi Müdafaa-i Milliye Vekâleti Bütçesi ve O Meyanda Müzakere Edilen Teklifler ve Sual Takrirleri Münasebetiyle Sözleri
17 Şubat 1337 (1921) Perşembe 1336 Senesi Müdafaa-i Milliye Vekâleti Bütçesi ve O Meyanda Müzakere Edilen Teklifler ve Sual Takrirleri Münasebetiyle Sözleri
24 Şubat 1337 (1921) Perşembe Ardahan ve Artvin’in Gürcüler Tarafından Tahliye Kılındığına Dair Beyanatı
14 Mart 1337 (1921) Pazartesi Müdafaa-i Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Yazıcı Efradı ve Küçült Zâbitanın İaşesi Hakkındaki Kanun Münasebetiyle
24 Mart 1337 (1921) Perşembe Yunanlıların Cepheden Taarruza Başladıklarına Dair Beyanatı (İkinci İnönü)
2 Nisan 1337 (1921) Cumartesi İkinci İnönü Harbine Dair Beyanatı
13 Nisan 1337 (1921) Çarşamba İkinci İnönü Zaferinden Sonra Cereyan Eden Harbin İkinci Safhası Hakkında Beyanatı
25 Nisan 1337 (1921) Pazartesi Ordu Maaşatiyle Seferberlik ve Cephe Zamlarının Sureti Tesviyesi Hakkındaki Kanun Münasebetiyle
16 Mayıs 1337 (1921) Perşembe Muvazenei Maliye Encümeni Âzalarının İstifası Münasebetiyle Yaptıkları Konuşma
30 Mayıs 1337 (1921) Pazartesi Müdafaa-i Milliye Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Siyaseti Dâhiliye ve Hariciye Hakkındaki Beyanatı
25 Haziran 1337 (1921) Cumartesi Reisimuhacir ve Mültecilerin Askerliklerine Dair Kanun Teklifi ve Takrir Münasebetiyle
11 Temmuz 1337 (1921) Pazartesi Yunan Taarruzu Hakkında Beyanatı; Sakarya Muharebesi ve Konya, Kastamonu ve Samsun’a Birer İstiklâl Mahkemesi Gönderilmesine Dair Şifahi Teklifi
23 Temmuz 1337 (1921) Cumartesi Yunan Taarruzuna ve Üç Yerde İstiklâl Mahkemesi Kurulmasına Dair Beyanatı
30 Temmuz 1337 (1921) Cumartesi Cepheye Dair Beyanatı
7 Teşrinisani 1337 (1921) Pazartesi Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad Paşa Hakkındaki Sual ve İstizahlar Münasebetiyle
6 Mart 1338 (1922) Pazartesi Hariciye Vekilli Yusuf Kemal Beyin İstanbul’daki Tarzı Hareketine ve Müşir İzzet Paşa Heyetinin
Londra Seyahatine Dair Muhtelif Sual ve İstizah Takrirleri Münasebetiyle
18 Mart 1338 (1922) Cumartesi Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu Münasebetiyle
18 Mart 1338 (1922) Cumartesi Ukrayna Muahedenamesini Teati için Harkof’a Gidecek Heyet Hakkındaki Tezkere Münasebetiyle

HÜSEYİN RAUF ORBAY
BİYOGRAFİ
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ DÖNEMİ
7 Haziran 1338 (1922) Çarşamba Erzurum Mebusu Salih Efendiye Verilen Meclisten Onbeş Günlük İhraç Cezası Münasebetiyle
17 Haziran 1338 (1922) Cumartesi İstiklâl Mahkemeleri Dosyaları Hakkında
12 Temmuz 1338 (1922) Çarşamba İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine İntihabından Dolayı Beyanatı
15 Temmuz 1338 (1922) Cumartesi Celâleddin Arif Beyin İltihakına Kadar Adliye Vekâletine Bir Vekâlet Vekili İntihabolunmasına dair Sözleri
20 Temmuz 1338 (1922) Perşembe Trabzon’a Gidecek Tetkik Heyetine Üç Mebusun İntihabolunmalarına ve Mezun Sayılmalarına Dair Beyanatı
26 Ağustos 1338 (1922) Cumartesi Ankara’da bir İstiklâl Mahkemesi Tesis Edilmesine Dair Tezkere Münasebetiyle
28 Ağustos 1338 (1922) Pazartesi Afyon Karahisar’ın İstirdadedildiğine ve Zaferin Devam Ettiğine Dair Haberler Üzerine Rus ve Azerbaycan Sefirlerinin Tebriklerine Mütaallik Sözleri
28 Ağustos 1338 (1922) Pazartesi 1338 Senesi Şer’iye ve Evkaf Vekâleti Bütçesi Görüşmeleri Sırasında, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinde Yayınlanan Bir Yazı Hakkında Açılan Tartışma Sırasında
30 Ağustos 1338 (1922) Çarşamba Muzafferiyeti Ahireden Dolayı İran ve Afganistan Sefirlerinin Tebrikâtta Bulunduklarına Dair Beyanatı
2 Eylül 1338 (1922) Cumartesi Uşak’ın Düşmandan İstirdad Edildiğine Dair Beyanatı
4 Eylül 1338 (1922) Pazartesi Afyon Karahisar ve Dumlupınar Meydan Muharebelerinde Fevkalâde Hizmetleri Geçen Bazı Kumandanların Büyük Millet Meclisi Takdirnamesiyle Taltiflerine Dair Başkumandanlık Tezkeresi
9 Eylül 1338 (1922) Cumartesi 1338 Senesi Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi Münasebetiyle Sözleri
11 Eylül 1338 (1922) Pazartesi Memaliki Müstahlasa için Tedabir İttihaz Edilmesine Dair Takrir Münasebetiyle
11 Eylül 1338 (1922) Pazartesi Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin İade-i Afiyet Ederek Vazifeye Başladığına Dair Beyanatı
16 Teşrinievvel 1338 (1922) Pazartesi Memaliki Müstahlasayı Ziyaret Edecek Olan Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın Avdetine Kadar Rauf Beyin Kendisine Vekâlet Edeceğine Dair Tezkere Münasebetiyle
19 Teşrinievvel 1338 (1922) Perşembe Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemalî Beyle 115 Arkadaşının, Meclisin Ankara’dan Başka Bir Mahalle Nakline Dair Takrirleri Münasebetiyle
24 Teşrinievvel 1338 (1922) Salı Menhubat Komisyonlarının Sureti Teşekkülü Hakkında Kanun Teklifi Münasebetiyle (Kurtarılan Yerlere Fevkalâde Heyetler İzamı Hakkındaki Kanun)
26 Teşrinievvel 1338 (1922) Perşembe Hariciye Vekili İsmet Paşanın Meclise İltihakına Kadar Dr. Rıza Nur Beyin Müşarünileyhe Vekâlet Edeceğine Dair Beyanatı
28 Teşrinievvel 1338 (1922) Cumartesi İzmit Muharebelerinde Hüsnühizmeti Görülen Geyveli Fuad ve Rıza Beylerin İstiklâl Madalyasiyle Taltifleri Hakkındaki Tezkere Münasebetiyle
30 Teşrinievvel 1338 (1922) Pazartesi Sadrazam Tevfik İmzasiyle Gelen ve Müzakeresi Neticesinde Osmanlı İmparatorluğunun İnkıraz Bulup,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Teşekkül Ettiğine Karar Verilen Telgraf Dolayısiyle
Teşrinisani 1338 (1922) Çarşamba Büyük Millet Meclisinin, Hukuku Hâkimiyet ve Hükümraninin Mümessili Hakikisi Olduğuna ve Hilâfetin Hanedanı Âli Osman’da Bulunduğuna Dair Karar münasebetiyle
Teşrinisani 1338 (1922) Perşembe Sulh Heyeti Murahhasası Masarifatına Dair Kanun Münasebetiyle
Teşrinisani 1338 (1922) Cuma Şer’iye Vekili ve Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendiye Tam Tahsilatla Mezuniyet Verilmesine Dair Divanı Riyaset Kararı Münasebetiyle
3 Teşrinisani 1338 (1922) Cuma Edirne Mebusu İsmet Paşa’nın Lozan Konferansı Heyeti Murahhasa Reisliğine, Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beyle Trabzon Mebusu Hasan Beyin Âzalıklara, Adana Mebusu Zekâi, Saruhan Mebusu Mahmud Celâl, Diyarbekir Mebusu Zülfü, Burdur Mebusu Veli Beylerin Heyeti Müşavereye Vekiller Heyetince İntihap Olunduklarına Dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Tezkeresi
11 Teşrinisani 1338 (1922) Cumartesi Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, İstanbul’daki Memurini Mülkiye ve Askeriyenin Hal ve İstikballeri Hakkında İcra Vekilleri Riyasetinden Sual Takriri ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin Şifahi Cevabı
11 Teşrinisani 1338 (1922) Cumartesi İstanbul’daki Memurini Mülkiye ve Askeriye Eytam ve Eramili Hakkındaki Sual ve Hükümetin Beyannamesi Münasebetiyle
13 Teşrinisani 1338 (1922) Pazartesi Ahvali Siyasiyeye Dair İzmit Mebusu Sırrı Beyin Suali Münasebetiyle
16 Kânunuevvel 1338 (1922) Cumartesi Lozan Sulh Konferansı Hakkında Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin Beyanatı
14 Nisan 1339 (1923) Cumartesi İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin Bir İçtima Evvel Müzakere Edilen Avans Kanunu ve Şer’iye ve Evkaf Vekili Vehbi Efendiden Yapılan İstihzah Münasebetiyle İcra Vekilleri Hakkında Sarfedilen Tenkidkârane Sözler Münasebetiyle Beyanatı
16 Nisan 1339 (1923) Pazartesi Vefaen Bey ve Ferağ veya Teminat Suretiyle Emvali Gayrimenkuleleri Merhun Olup Tediyei Düyun Edemiyen Medyunların Emlâk ve Düyunu Hakkındaki Kanun Münasebetiyle

ALİ FETHİ OKYAR
BİYOGRAFİ
İCCRA VEKİLLERİ HEYETİ DÖNEMİ
14 Ağustos 1339 (1923) Salı İcra Vekilleri Heyetine İtimad Edildiğine Dair
Oylama Sonucuna Dair Nutku
26 Ağustos 1339 (1923) Pazar Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin, Gaziantep Livasının Hudut Teşkilatı Hakkındaki Takriri Münasebetiyle
5 Eylül 1339 (1923) Çarşamba Ali Fethi Bey Başkanlığında Kurulan IV. İcra Vekilleri Heyetinin Programının Okunması
9 Eylül 1339 (1923) Pazar İstanbul Darüleytamlarının Teftiş ve Neticesinin Meclise Arzı için Mebuslardan Bir Heyetin Gönderilmesine Dair Takriri Münasebetiyle
15 Eylül 1339 (1923) Cumartesi Muhtacini Zürraa Tavizen Tohumluk ve Çift Hayvanatı ve Alâtı Ziraiye Verilmek için Tahsisat İtası Hakkındaki Kanun Münasebetiyle
19 Eylül 1339 (1923) Çarşamba Kaymakamlar Maaşatının Tayininde Dahiliye Vekâletinin Serbest Bırakılması Hakkındaki Kararname Münasebetiyle
26 Eylül 1339 (1923) Çarşamba 1339 Senesi İkinci Altı Aylık Tahsisat Kanunu Münasebetiyle
2 Teşrinievvel 1339 (1923) Salı Asayişin Muhtel Bir Şekil Aldığı Aydın, Ödemiş, Denizli, Burdur, Dinar, Çivril, Sandıklı, Eğirdir ve Uluborlu’da İdarei Örfiye İlân Edilmesine Dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Tezkeresi Münasebetiyle
Teşrinievvel 1339 (1923) Salı İzale-i Şekâvet Kanunu Münasebetiyle
Teşrinievvel 1339 (1923) Çarşamba İzale-i Şekavet Kanunu Münasebetiyle
6 Teşrinievvel 1339 (1923) Cumartesi İzale-i Şekâvet Kanunu Münasebetiyle
8 Teşrinievvel 1339 (1923) Pazartesi İstanbul’a Giden Heyeti Mahsusaya Lazımgelen Hürmet Gösterilmediğine Dair Takrir Münasebetiyle
10 Teşrinievvel 1339 (1923) Çarşamba İzale-i Şekâvet Kanunu Münasebetiyle (Devamı)
13 Teşrinievvel 1339 (1923) Cumartesi Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti İhdasına Dair Kanun Münasebetiyle
15 Teşrinievvel 1339 (1923) Pazartesi İzale-i Şekâvet Kanunu Münasebetiyle
18 Teşrinievvel 1339 (1923) Perşembe İzale-i Şekâvet Kanunu Münasebetiyle

DİZİN
A
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) 247
ABDULLAH EFENDİ (İzmit) 190, 191
ABDÜLGAFUR EFENDİ (Karesi) 259
ABDÜLHALİM ÇELEBİ EFENDİ (Konya) 108, 109, 362
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) 12, 250, 284, 285, 286
ABDÜRRAHMAN LÂMİ EFENDİ (Ayıntab) 194
ABİDİN BEY (Lâzistan) 285
AHMED FERİD BEY (Kütahya) 408
AHMED SÜREYYA BEY (Karesi) 418, 420, 422, 423, 424, 427, 428
AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) 190
ALİ FETHİ BEY (İstanbul) 389, 390, 392, 393, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412,
416, 417, 419, 420, 423, 424, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 455
ALİ RIZA BEY (İstanbul) 270, 392
ALİ SAİB BEY (Kozan) 422, 423
ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) 245, 246, 250
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) 419
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) 63, 365
B
BASRİ BEY (Karesi) 97, 98, 145, 147, 148
BESİM ATALAY BEY (Kütahya) 372
BİR HOCA 98
BİR MEBUS 29, 34, 51, 52, 54, 66, 73, 138, 141, 146, 148, 169, 196, 197, 211, 246, 259, 407
C
CAMİ BEY (Aydın) 40, 41
CAVİD BEY (Kars) 245
CELÂL BEY (Genç) 286, 288
CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) 162, 215
CEMİL BEY (Kütahya) 91, 190, 247, 268, 272
D
Dr ADNAN BEY (İstanbul) 255
Dr MAZHAR BEY (Aydın) 35, 225, 391, 425, 445
Dr REFİK BEY (Bayazıt) 190
Dr RIZA NUR BEY (Sinob) 405
Dr SUAT BEY (Kastamonu) 137, 202
DURAK BEY (Erzurum) 287, 339, 347, 348, 357, 358
DURSUN BEY (Çorum) 346, 380
E
EMİN BEY (Erzincan) 223
EMİN BEY (Eskişehir) 139, 142, 148, 344
EMİR PAŞA (Sivas) 200
EYYUP SABRİ BEY (Eskişehir) 150
F
FAİK BEY (Cebelibereket) 366, 367
FERİD BEY (Çorum) 197
FERİD BEY (Maliye Vekili) 186
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) 419, 429
FERİT BEY (İstanbul) 29
FETHİ BEY (İstanbul) 429
FEVZİ EFENDİ (Batum) 298
FEVZİ PAŞA (Kozan) 163, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 222,
223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) 300, 301, 309, 339, 340, 342, 352
FİKRET BEY (Kozan) 265
FUAT BEY (Çorum) 27
H
HACI HAYALİ EFENDİ (Urfa) 92, 94
HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) 110, 111, 122, 128, 161, 162, 165, 188, 370
HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) 91, 411
HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) 246
HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (Isparta) 443
HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) 311, 312, 320, 321, 324, 325, 333, 370
HAKKI BEY (Van) 83
HAKKI HAMİ BEY (Sinob) 201, 254, 280, 281, 286, 287, 311,
312, 313, 314, 315, 318, 319, 347, 348
HAKKI TARIK BEY (Giresun) 426
HALİS TURGUT BEY (Sivas) 437
HAMDİ BEY (İzmit) 144
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) 34, 41, 92, 196, 266
HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) 26, 85, 86, 88, 255, 258, 259, 273, 275, 357, 405
HASAN BASRİ BEY (Karesi) 188, 189, 191, 194, 196, 259, 275
HASAN BEY (Gümüşane) 377
HASAN BEY (Trabzon) 223
HASAN SIDDIK BEY (Van) 188
HASİB BEY (Maraş) 262, 352, 354, 356, 359
HAŞİM BEY (Çorum) 13, 15, 35, 83, 85, 360
HAYDAR RÜŞDÜ BEY (Denizli) 431
HİLMİ BEY (Bolu) 164
HULUSİ BEY (Karahisarısahip) 80, 86
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) 145, 146, 147, 148, 156, 164, 165, 173, 174, 185,
187, 200, 202, 208, 233, 244, 259, 263, 264, 265, 266, 269, 271, 272, 280, 281, 294, 298, 299, 301,
307, 308, 325, 326, 327, 347, 348, 350, 367
HÜSEYİN BEY (Elâziz) 269, 288, 289, 323
HÜSREV BEY (Trabzon) 82, 161, 165
I
İHSAN BEY (Cebelibereket) 138, 197, 269, 302
İLYAS SAMİ BEY (Muş) 310, 332, 333, 334
İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) 63, 141, 142, 143, 144, 145
İSMAİL SAFA BEY (Mersin) 191, 193, 195
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) 81, 82, 258, 277, 282, 285, 286, 298,
299, 302, 308, 364, 370, 372
İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahip) 258, 372
İSMET BEY (Çorum) 225
İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) 334, 335, 338
K
KADRİ AHMET BEY (Diyarıbekir) 199
KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) 40, 41
KÂZIM PAŞA (Karesi) 262, 263
KILIÇ ALİ BEY (Gaziayıntap) 266
L
LÜTFİ BEY (Amasya) 284, 319, 371
LÜTFİ BEY (Malatya) 353, 356, 357
LÜTFİ BEY (Siverek) 275, 374
M
MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) 134, 135, 136, 137, 138, 139, 151
MAZHAR MÜFİD BEY (Denizli) 407, 420, 421
MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) 29, 191, 193, 199, 223, 224, 255, 267,
270, 299, 300, 301, 309, 381
MEHMET EMİN BEY (Karahisarı Şarki) 434, 435
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) 40, 143, 161, 162, 200, 209, 294,
298, 299, 304, 307, 311, 313, 314, 315, 325, 326, 329, 331, 335, 339, 340, 341, 345, 346, 349, 350
MEMDUH BEY (Karahisarı Şarki) 135, 191
MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) 148, 195, 211, 266, 268, 276
MUHTAR BEY (Trabzon) 392
MURAD BEY (Antalya) 445, 446
MUSTAFA BEY (Dersim) 285, 317
MUSTAFA BEY (Diyarbekir) 258
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) 36, 142
MUSTAFA BEY (Kozan) 302
MUSTAFA BEY (Tokat) 317, 347, 372, 390, 428
MUSTAFA EFENDİ 203
MUSTAFA EFENDİ (Antalya) 35
MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) 185, 198, 246, 293, 294, 354
MUSTAFA KEMAL PAŞA 23, 162
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 74, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 122, 128, 135, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154,
156, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 307, 334, 339
MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) 211, 280
MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) 406, 444, 449
MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) 266, 270
MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siird) 236, 272
MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) 33, 276
MÜFİD BEY (Hakkâri) 300
MÜFİD BEY (Kırşehir) 264, 266, 267, 287, 288, 293, 338, 355, 357
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) 27, 28, 34, 91
N
NADİR BEY (Isparta) 108
NAFİZ BEY (Canik) 85, 151, 162
NAZIM BEY (Tokat) 35
NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) 34, 286, 294
NECATİ BEY (Bursa) 40
NECATİ EFENDİ (Lâzistan) 367, 374
NECİP BEY (Ertuğrul) 215
NECİP BEY (Mardin) 230, 339, 348, 368
Cilt 1 Dizin 461
NEŞET BEY (İstanbul) 215, 265, 292, 298, 324
NEŞET BEY (Kângırı 354
NEŞET BEY (Kângırı) 356
NİYAZİ BEY (Mersin) 407
NURİ BEY (Bolu) 82
NUSRET EFENDİ (Erzurum) 158, 159, 163, 368
O
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) 29, 35, 194, 201, 202, 263, 361, 364, 366, 370
OSMAN BEY (Kayseri) 315, 317, 362, 372
OSMAN BEY (Lâzistan) 341, 342, 358, 374
ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) 319, 320, 325, 330, 334, 343, 344, 354, 355, 370, 371
R
RAGIB BEY (Kütahya) 330, 331, 362, 363, 437
RAGIP BEY (Kütahya) 204
RAHMİ BEY (Sivas) 405
RASİH EFENDİ (Antalya) 372, 373, 417
RAUF BEY (Sivas) 243, 244, 245, 246, 247, 252, 253, 254, 255, 259, 260,
261, 263, 264, 265, 267, 268, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 285, 292, 293, 294, 295,
297, 298, 301, 302, 304, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326,
327, 329, 330, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 374, 380, 381
REFİK BEY (Konya) 139, 140, 230, 380, 416, 440
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) 40, 66, 217, 224, 265, 266, 268, 269, 270
REİS 24, 35, 40, 41, 57, 62, 63, 66, 100, 101, 106, 108, 114, 128, 133, 134,
139, 142, 148, 150, 153, 159, 162, 164, 165, 167, 168, 184, 191, 197, 202, 203, 204, 207, 209, 211,
212, 213, 220, 223, 224, 225, 227, 229, 233, 236, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 259,
261, 262, 266, 268, 272, 276, 278, 281, 282, 284, 288, 289, 291, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 303,
307, 308, 309, 311, 317, 318, 326, 331, 332, 334, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 368, 370, 372, 373, 377, 379, 380, 381,
391, 392, 393, 411, 415, 418, 424, 429, 432, 437, 438, 441, 446, 449, 450, 452
RIZA NUR BEY (Sinob) 349, 350
RİFAT BEY (Kayseri) 184, 205
RİFAT BEY (Tokad) 201
S
SABRİ BEY (Bolu) 35
SADIK BEY (Afyon Karahisar) 429
SADIK BEY (Karahisarı Sahip) 421, 429
SALÂHADDİN BEY (Mersin) 224, 234, 268, 269, 272, 292, 297, 298, 300, 310,
311, 312, 313, 319, 320, 321, 335, 339, 343, 348, 365, 366
SALİH EFENDİ (Erzurum) 81, 101, 138, 141, 159, 186, 207, 253,
315, 318, 350, 358, 362, 364, 371, 372
SAMİ BEY (İçel) 294, 330, 331
SIRRI BEY (İzmit) 15, 38, 56, 95, 322, 323, 324, 359, 360, 361, 362
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) 409, 411, 432, 437, 438
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) 189, 194, 200, 201, 204, 341, 355
ŞAHİN EFENDİ (Ayıntap) 93
ŞEREF BEY (Edirne) 258
ŞEVKİ BEY (İçel) 364, 368
ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) 150, 151
ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) 144
T
TAHİR EFENDİ (Kangırı) 205
TAHSİN BEY (Aydın) 159, 187, 202, 211, 272, 344, 453
TALÂT BEY (Kângırı) 444
TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) 320, 325, 326, 341, 342, 344
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) 26, 188, 200, 223, 276, 289, 317, 324, 346, 348, 360, 367, 368
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) 415, 432, 438, 444, 447
V
VASFİ BEY (Karahisarı Şarki) 97
VASIF BEY (Saruhan) 446, 455
VASIF BEY (Sivas) 265
VEHBİ BEY (Karesi) 100, 135, 139, 159, 233, 236, 249, 345
VEHBİ EFENDİ (Konya) 189, 201, 329, 345, 356, 372
Y
YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) 265, 266, 267, 287, 288, 290, 291, 300, 313, 316, 368, 442, 444
YASİN BEY (Ayıntap) 94
YASİN BEY (Gaziayıntap) 263, 299, 300, 301, 302, 303, 329, 347
YUNUS NADİ BEY (İzmir) 150, 285
YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) 218
YUSUF KEMAL BEY (Kastamonu) 249
YUSUF KEMAL BEY (Sinob) 438
YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) 286, 288, 311, 312, 315, 332, 347, 351, 361, 368
YUSUF ZİYA BEY (Mersin) 349
Z
ZEKİ BEY (Gümüşane) 422, 436
ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) 189, 254, 270, 272, 277, 292, 293, 308, 313,315,316,
317, 318, 319, 325, 333, 347, 350, 351, 352, 353, 356

Künye Bilgileri

Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları (1. Cilt)
24.04.1920-28.10.1923 TBMM Hükümetleri Dönemi, Mustafa Kemal ATATÜRK, Fevzi ÇAKMAK, Hüseyin Rauf ORBAY, Ali Fethi OKYAR
Hazırlayanlar: Dr. İrfan NEZİROĞLU, TBMM Genel Sekreteri, Dr. Tuncer YILMAZ, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Bşk. Yrd., Gülşah ERDEM EFE
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Siyasi Tarih, Parlamenter Sistem, Siyaset, Türkiye Tarihi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2014
462 Sayfa
ISBN : 978-605-4700-70-7 (Tk)
ISBN : 978-605-4700-71-4 (1.c)

 

E-Kitap okumak için tıklayın