Avukatlık Kanunu

Avukatlık Kanunu
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Yayın Kurulu’ndan
Avukatlık Kanunu’nu Değiştiren Kanunlar
Avukatlık Kanunu Konu ve Madde Dizini
Avukatlık Kanunu
Avukatlar Yardımlaşma Kanunu
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2014 Yılı
TBB Staj Kredi Yönetmeliği
TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği
TBB Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Reklam Yasağı Yönetmeliği
Adli Yardım Yönetmeliği
Bir Avukat Yanında Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi
TBB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği
TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergeleri
Avukatlık Meslek Kuralları
8. BM Konferansı Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı
BM Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipler
Uluslararası Avukatlar Birliği (Morelia Şartı)
21. Yüzyıl’da Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Mevzuatı
Avukatlık Kanunu Kavram Dizini

Kanun No: 1136
Kabul Tarihi: 19.03.1969
Resmi Gazete: 07.04.1969 – 13168
Düstur: Tertip: 5. Cilt: 8. Sayfa: 1694
Yönetmelikler
Diğer Düzenlemeler
Yeni Değişikliklerle

AVUKATLIK YASASI KAVRAM ARAMA DİZİNİ

– A –
Aciz vesikası
Adalet Bakanlığı
Adalet binası
Adalet Dairesi
Adalet komisyonu
Aday
Adli müzaharet
Adli yardım
Adli yardım bürosu
Adlî idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları
Ağır Ceza Mahkemesi
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali
Ahlak durumu
Altı ay
Ana sözleşme
And
Arabuluculuk
Aracılık
Aslı olmayan vekaletname
Avukat bürosunda çalışabilecek kişiler
Avukat yanında staj
Avukata çıkar karşılığında iş getirme
Avukata karşı işlenen suçlar
Avukatın dosya saklaması ve hapis hakkı
Avukatın hak ve ödevleri
Avukatın hakim veya savcı ile hısımlık veya evlilik münasebeti
Avukatın işi takipten vazgeçmesi azli ve ücretin gününde ödenmemesi
Avukatın ölümü veya meslekten yahut işten çıkarılması veya işten yasaklanması yahut geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi
Avukatın sorumluluğu
Avukatın vekaletten çekilmesi
Avukatlar listesi
Avukatların duruşmaları
Avukatların görev sırasında işledikleri suçlar
Avukatların ortakları
Avukatların resmi kılığı
Avukatların yanlarında çalıştırdıkları avukatlar Avukatlığa kabul şartları
Avukatlığa kabulde engeller
Avukatlığın amacı
Avukatlığın mahiyeti
Avukatlığın sürekli olarak başka bölgede yapılması
Avukatlık görevi Avukatlık kıdemine sayılacak hizmetler
Avukatlık Mesleği
Avukatlık ortaklığı
Avukatlık ortaklığı sicili
Avukatlık ruhsatnamesi
Avukatlık sözleşmesi
Avukatlık stajı
Avukatlık unvanı
Avukatlık ücreti
Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi
Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması
Avukatlıkla birleşebilen işler
Avukatlıkla birleşemeyen işler
Aynı büroda birlikte çalışma

– B –
Bağımsız savunma
Baro başkan yardımcısı
Baro başkanı
Baro başkanının çağrısı
Baro başkanının görevleri
Baro başkanlığı
Baro bölgesi
Baro bütçesi
Baro disiplin kurulu
Baro genel kurulu
Baro genel sekreteri
Baro keseneği Baro keseneğini ödememekte direnme
Baro levhası
Baro saymanı
Baro Yönetim Kurulu
Baro Yönetim Kurulu’na karşı özel görevler
Baroların kuruluş ve nitelikleri
Baronun kurulması organ ve görevleri
Baroya karşı yüküm ve sorumluluklar
Baroya ve avukatlara ayrılacak yer
Başkanlık divanı
Bazı görevlerden ayrılanların avukatlık edememe yasağı
Belediye
Beş yıl
Bilirkişi
Bir ay
Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme
Bir hafta
Bir yıl
Birden fazla büro
Büro edinme zorunluluğu

Ç / C
Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri
Ceza zamanaşımı
Cezaevi
Cezaların uygulanma şekli
Cumhuriyet savcısı
Çekişmeli hakları edinme yasağı

D –
Danışma yapılması uygun olmayan yerler
Dava açma
Dava vekilleri
Defter ve kayıtlar
Denetleme kurulu Derdest dava
Devir ve teslim
Devlet
Dilekçe
Disiplin cezaları
Disiplin kovuşturmasının açılması
Disiplin kurulunda duruşma
Doçentlik
Dosya tutmak
Dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma
Dört yıl

E –
En az beş yıl kıdemli olan avukat
En az dört
En az otuz avukat
Engel

G –
Genel kurul Genel kurul başkanlık divanı
Genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmak
Gıyapta duruşma
Görevi savsaklama ve kötüye kullanma
Görüşmelere ait tutanak
Gündem dışı görüşme yasağı

H –
Haklı sebep
Hapis cezası
Harç
Hukuk bilimi
Hukuk Fakülteleri
Hukuki mesele

İ –
İdari yargı merci
İflas
İki avukat
İki yıl
İlan
İstem
İş sahibi
İş sahibinin işi başka bir avukata vermesi
İşi sonuna kadar takip etme zorunluluğu ve başkasını tevkil
İşi takip
İşin reddedildiğinin bildirilmesi
İşin reddi zorunluluğu
İşlerin stajiyer veya sekreterle takibi
İşten çıkarma
İşten yasaklama
İtiraz İtiraz süresi

K –
Kamu hizmeti
Kamu iktisadi teşebbüsleri
Kamu kurum ve kuruluşları
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu
Kınama
Kovuşturma Kovuşturma izni
Kredi

L –
Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme
Levhaya yazılma
Levhaya yeniden yazılma hakkı
Listeye yazılma

M –
Mahkeme kararı
Mahkeme salonu
Mesleğe kabul
Meslekten çıkarma
Muvafakat

– N –
Nakil
Nakil isteminin reddi
Nakille ilgili inceleme ve istemin kabulü

O / Ö –
Olağan toplantı
On beş gün
On yıl
Ortaklık payları
Oy pusulası
Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı

P –
Para cezaları
Para cezası Peşin ücret
Profesörlük
Pul

R –
Rapor
Reklam yasağı
Resim
Ret sebepleri

S –
Salt çoğunluk
Savunma
Savunma hakkı
Seçim
Senet
Serbest
Sır saklama
Sicil cüzdanları
Son soruşturma
Sosyal yardım ve dayanışma fonu
Sözleşme
Staj bitim belgesi
Staj durumu
Staj süresi
Stajın yapılması
Stajyerin ödevleri
Suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi
Sulh ceza mahkemeleri

– T –
Taksirli suçlar
Tanık
Tazminat
Tebliğ
Temsil
Toplantılar
Toplantılar
Toplantıya çağrı
Topluluk sigortası
Türk vatandaşları
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği’nin organları

U / Ü –
Uyarma
Uyuşmazlıklar
Uzlaşma Sağlama
Ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk
Üç ay

V –
Vekalet görevi
Vekaletname
Vekaletnamede yazılı adres
Vergi

Y –
Yalnız avukatların yapabileceği işler
Yargı harçları
Yargı organları
Yemin
Yetki belgesi
Yönetim kurulu kararları
Yönetim kurulu üyeleri Yönetim kurulunun başkanı
Yönetim kurulunun görevleri
Yönetmelik

Z –
Zamanaşımı

KÜNYE BİLGİLERİ

Avukatlık Kanunu
İstanbul Barosu Yayınları
Türü: Hukuk Kitaplığı, Hukuk, Başvuru Kitapları, Rehber, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ocak 2014
482 Sayfa
ISBN No: 978-605-5316-66-2

Avukatlık Kanunu
E-kitap okumak için tıklayın