Ankara Üniversitesi’nin 60. Kuruluş Yılı Armağanı: Atatürk ve Türk Dili Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültürü Konusunda Seçme Yazılar

Atatürk ve Türk Dili Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültürü Konusunda Seçme Yazılar
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
 
Türk Dili ve Edebiyatı
* Atatürk ve Dilimiz
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
* Atatürk ve Harf İnkılâbı
Prof. Dr. Aydın Taneri
* Atatürk ve Terim Devrimi
Prof.Dr. Vecihe Hatiboğlu
* Atatürk ve Türk Dili
Öğr. Gör. Nevzat Dağlı
* Atatürkçülükte Dil
Prof. Dr. Şerafettin Turan
* Atatürk’ün Çevresindeki Dilciler ve Kültür Adamları
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
* Atatürk’ün Dil ve Edebiyat Konusundaki Görüşleri
Prof. Dr Cahit Kavcar
* Dil İnkılâbı ve Atatürk’ün Türk Diline Bakış Açısı
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
* Türk Dil İnkılâbı Üzerine Düşünceler
Prof. Dr. Ahmet Temir
* Türk Dili ve Lâtin Alfabesi Konusunda Almanya’nın Atatürk’e Bakışı Üzerine
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
* Türk Dili Zengin Bir Dil Midir?
Prof. Dr. Doğan Aksan
* Türk Dilinin Kurucusu ve Kurtarıcısı Atatürk
Prof.Dr. Hasan Eren
* Türk Dilinin Tarihi, Bugünü ve Geleceği
Prof. Dr. Ahmet Temir
* Yabancı Dillerin Etkisinden Kurtarılamayan Türkçemiz
Prof. Dr. İsmail Ünver
* Yazı Devrimine Değin Yazım Sorunları
Prof. Dr. Mustafa Canpolat
* Yazı Devrimini Kavrayamayanlar
Öğr. Gör. Sami N. Özerdim
* Yeni Türk Harflerinin Kabulü ve Uygulamada Türk Basınının Rolü
Prof. Dr. İsmail Parlatır
* Yücel ve Dünya Edebiyatından Tercümeler
Prof. Dr. Bedrettin Tuncel
Türk Eğitimi
* Atatürk Dönemi Eğitim Politikası
Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu
* Atatürk ve Edebiyat Öğretmeninin Sorumluluğu
Prof. Dr. Enise Kantemir
* Atatürk ve Eğitim
Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal
* Atatürk ve Sonrası Eğitim
Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu
* Atatürkçü Düşüncede Eğitimin Yeri
Prof. Dr. Özer Ozankaya
* Atatürk’ün İşlevsel Eğitim Anlayışı
Prof. Dr. Hıfzı Doğan
* Atatürk’ün Türk Eğitim Tarihindeki Yeri
Prof. Dr. Yahya Akyüz
* Cumhuriyetin 60. Yılında Demokrasimiz, Eğitimimiz
Prof. Dr. Mahmut Tezcan
* Eğitim Seferberliğinde Kütüphanelerimizin Rolü
Prof. Dr. Osman Ersoy
* Eğitim ve Öğretimin Laikleşmesi
Prof. Dr. Özer Ozankaya
* Eğitim Yolu ile Atatürkçü Çizgide Millî Bütünleşme
Prof. Dr. Fatma Varış
* Eğitimde Önder Yetiştirme Sorunu
Prof. Dr. Mitat Enç
* Milli Eğitim Davamız
Prof. Dr. Cevat Geray
* Milli Eğitimde Birkaç Kritik Sorun
Prof. Dr. Fatma Varış
* Okumaz-Yazmazlık
Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran
* Temel Eğitimin Amacı Ne Olmalıdır
Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran
* Türk Eğitim Tarihinde Atatürk’ün Yeri
Prof. Dr. Hasan Ali Koçer
* Ulusal Eğitim Politikamız Nasıl Olmalıdır?
Prof. Dr. Mahmut Adem
* Yarının Türkiyesi ve Eğitim
Prof. Dr. Safa Reisoğlu
Türk Kültürü
* Atatürk ve Kültür Reformu
Prof. Dr. Cahit Kavcar
* Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi
Prof. Dr. Halil İnalcık
* Atatürk’ün Kültür ve Sanat Anlayışı
Prof. Dr. Şahin Yenişehirlioğlu
* Cumhuriyetimizin Kültürel Temeli
Prof Dr. Şahin Yenşehirlioğlu
* Devletin Kültür Siyaseti Var Mı?
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı
* İlk Çağlarda Türk Kültür Hareketleri
Prof. Dr. Saffet Bilhan
* Kemalist Kültür Devrimi
Pertev Naili Boratav
* Sosyo-Kültürel Değişme Kavramı ve Kemalizm
Prof. Dr.Nermin Erdentuğ
* Tarih ve Kültür
Prof. Dr. Yaşar Yücel Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız
* Türk Kültür Çevresi
Prof. Dr. Aydın Taneri
* Ulusal Demokratik Halkçı Kültür Siyaseti
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı
* Ulusal Kültürün Gelişmesinde Ölçü Nedir?
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal
 
 
Önsöz
 
Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ve üzerine çıkmayı asıl amaç olarak Türk toplumunun önüne koyan Ulu Önder Atatürk, yapılması
gerekenleri gerçekleştirdiği devrimlerle uygulamaya koymuştur. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin kültür olduğunu, kültürü de okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmek” olarak tanımlayan Atatürk halkın, istenilen bilinç düzeyine erişebilmesi için her şeyden önce okuma alışkanlığını kazanmasına ve öğrenmeye bağlamaktadır. Halkın öğrenmesi ve okuma alışkanlığı kazanmasının da okuma ve öğrenme kolaylığı getirilmekle mümkün olacağına inanan Ulu Önder harf devrimi gerçekleştirmiştir. Atatürk’e göre, Latin harflerinden oluşan yeni Türk alfabesi, okuma ve yazmayı kolaylaştıracaktır.
Atatürk, dünya evrensel kültürüne Türk ulusunun katkısını sağlamak için, önce, onun kendi ulusal kültürünü oluşturmasını istemektedir. Harf devrimini de bu oluşumu sağlayacak bir yenilik olarak ortaya koymuştur. Çünkü harf devrimi ile okuma yazma devrimi gerçekleştirilecek, ulusal eğitim devrimi de bunun sonucu olacaktır.
Ulusal eğitim ve ulusal kültür içice düşünülmüş ve gerçekleşmeleri de bu içice olmalarına dayandırılmıştır. Atatürk bunu daha 1921 yılında söylediği şu sözleri ile pekiştirmiştir. “Bir milli eğitim programından bahsederken, eski devrin hurafelerinden ve fıtri niteliklerimizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün tesirlerden tamamen uzak, milli ve tarihi seciyemize uygun bir kültür kastediyorum” .
Kültür ve eğitim, bilimin ve mantıksal yapının içinde biçim kazanacaktır. Atatürk ulusun düşünsel gelişimini bilimin verileri üzerine
kurmak istemektedir: Ulusal eğitimin ve ulusal kültürün temelinde yatan ilke bu felsefeden doğmaktadır.
Türk kültürüne bağlılık, ancak öz dile, Türkçe’ye önem vermekle ölçülebildiği için Atatürk’ün kültür kavramında dil başlı başına bir değer taşır. Bu yüzden de onun kültür alanındaki çalışmalarında dil sorunu, tarihle birlikte ön sıraları almıştır. 1934’te kendisi bunu şöyle belirtmektedir.
“Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da, Türk tarihini doğru temelleri üstüne kurmak, öz Türk diline değeri olan genişliği vermek için candan çalışılmakta olduğunu söylemeliyim”.
Mustafa Kemal Atatürk dilde yenileşmenin ancak bir kurum kanalıyla yürütülmesini zorunlu görür. Bunun için, 12 Temmuz 1932’de, adı daha
sonra Türk Dil Kurumu olan Türk Dili Tetkik Cemiyetini, yani dil devriminin örgütünü kurar.
Atatürk dil ve tarih konularının bilimsel yöntemlerle incelenmesini sağlamak amacıyla da 1936’da da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni
kurmuştur.
Görüldüğü gibi Atatürk Türk dili, eğitimi ve kültürü ile çok yakından ve her yönüyle ilgilenmiş, bu ilgisi ölümüne kadar sürmüştür. Dünyada dil sorunlarıyla onun kadar uğraşan başka bir devlet adamı bulmak güçtür.
Ankara Üniversitesi olarak Atatürk’ün bu derece önem verdiği konulara kuruluşumuzun 60. yılında bir kez daha vurgulamak, üniversitemizin de bu konulara kuruluşundan bu yana verdiği önemi sizlerle paylaşmak amacı ile bu kitabı hazırladık.
Kitapta üniversitemizin kuruluşundan bu yana emeği geçmiş değerli öğretim elemanlarımızın emekli olanlar öncelikli olmak üzere dil – edebiyat, eğitim ve kültür konularında yazdıkları yazılardan bir seçki yer almaktadır. Seçilen yazıların özellikle Atatürk’ün dil ve edebiyat, eğitim ve kültür konularına verdiği önemi vurgulayanlar tercih edilmiştir. Seçilen yazıları konu başlıkları altında makale adlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim ve kültürünün ‘ulus’ olma yolundaki önemini bir kez daha vurgulayan bu eseri yararlanmanıza sunuyorum.
 
Prof. Dr. Nusret ARAS
Rektör

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Ankara Üniversitesi’nin 60. Kuruluş Yılı Armağanı: Atatürk ve Türk Dili Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültürü Konusunda Seçme Yazılar
Editör: Doç. Dr. Doğan Atılgan
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Türk Edebiyatı
Yayın Tarihi: 2006
360 Sayfa
ISBN: 9754827028
 
 
 
Atatürk ve Türk Dili Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültürü Konusunda Seçme Yazılar
E-kitap okumak için tıklayın