Analitik Kimya Laboratuvarı

Analitik Kimya Laboratuvarı
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Analitik Kimya Laboratuvarına Giriş
Genel Bilgi
Numune Alma Ve Numunenin Tartılması
Numunenin Alınması
Numunenin Tartımı
Tartım İşlemindeki Hata Kaynakları
Numunelerin Çözünmesi Ve Çözünürleştirilmesi
Yarı Mikro Nitel Analiz
Yarı-Mikro Boyutta Nitel Analizde Yapılan Temel İşlemler
Karıştırma
Çöktürme
Çökeleğin Çözeltiden Ayrılması
Çökeleğin Yıkanması
Çökeleğin Aktarılması
Çözeltinin Isıtılması
Buharlaştırma
Nicel Analiz
Analitik Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken Kurallar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

2. Ünite
Katyonların Sistematik Analizi
GİRİŞ
Katyonların Sistematik Analizi
IGRUP KATYONLAR
I Grup Katyonların Ön Denemeleri
Gümüş (I) İyonu (Ag+)
Civa (I) İyonu (Hg2 2+)
Kurşun (II) İyonu (Pb2+)
I Grup Katyonların Sistematik Analizde Ayrılması
I Grup Katyonların Analizine Ait Notlar
II GRUP KATYONLAR
II Grup Katyonların Ön Denemeleri
Civa (II) İyonu (Hg2+)
Kurşun (II) İyonu (Pb2+)
Bizmut (III) İyonu (Bi3+)
Bakır (II) İyonu (Cu2+)
Kadmiyum (II) İyonu (Cd2+)
Kalay (II) İyonu (Sn2+)
II Grup Katyonların Sistematik Analizde Ayrılması
II Grup Katyonların Çöktürülmesi ve Alt Grupların Ayrılmasına Ait Notlar
II-A Grubu Katyonlarının Analizi
II-A Grubu Katyonlarının Analizine Ait Notlar
II-B Grubu Katyonlarının Analizi
II-B Grubu Katyonlarının Analizine Ait Notlar
III GRUP KATYONLAR
III Grup Katyonların Ön Denemeleri
Aluminyum (III) İyonu (Al3+)
Krom (III) İyonu (Cr3+)
Çinko (II) İyonu (Zn2+)
Mangan (II) İyonu (Mn2+)
Demir (III) İyonu (Fe3+)
Kobalt (II) İyonu (Co2+)
Nikel (II) İyonu (Ni2+)
III Grup Katyonların Analizi
III-A Grubu Katyonlarının Analizi
III-B Grubu Katyonlarının Analizi
III Grup Katyonlarının Analizine Ait Notlar
IV GRUP KATYONLAR
Alev Denemesinin Yapılması
IV Grup Katyonların Ön Denemeleri
Baryum (II) İyonu (Ba2+)
Stronsiyum (II) İyonu (Sr2+)
Kalsiyum (II) İyonu (Ca2+)
Magnezyum (II) İyonu (Mg2+)
IV Grup Katyonlarının Analizi
IV Grup Katyonlarının Analizine Ait Notlar
V GRUP KATYONLAR
V Grup Katyonların Ön Denemeleri
Amonyum İyonu (NH4 +)
Potasayum İyonu (K+)
Sodyum İyonu (Na+)
V Grup Katyonların Analizleriyle İlgili Notlar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

3. Ünite
Anyonların Sistematik Analizi
GİRİŞ
I GRUP ANYONLAR
I Grup Anyonların Ön Denemeleri
Karbonat İyonu (CO3 2-)
SülŞt İyonu (SO3 2-)
Fosfat İyonu (PO4 2-)
Okzalat İyonu (C2O4 2-)
Arsenit İyonu (AsO2 -)
Arsenat İyonu (AsO4 3-)
I Grup Anyonların Sistematik Analizde Ayrılması
II GRUP ANYONLAR
II Grup Anyonların Ön Denemeleri
Sülfat İyonu (SO4 2-)
Kromat İyonu (CrO4 2-)
II Grup Anyonların Sistematik Analizde Ayrılması
III GRUP ANYONLAR
III Grup Anyonların Ön Denemeleri
Sülfür İyonu (S2-)
Ferrosiyanür İyonu (Fe(CN)6 4-)
Ferrisiyanür İyonu (Fe(CN)6 3-)
III Grup Anyonların Sistematik Analizde Ayrılması
IV GRUP ANYONLAR
IV Grup Anyonların Ön Denemeleri
Tiyosülfat İyonu (S2O3 2-)
Klorür İyonu (Cl-)
Tiyosiyanat İyonu (SCN-)
Bromür İyonu (Br-)
İyodür İyonu (I-)
IV Grup Anyonların Sistematik Analizde Ayrılması
V GRUP ANYONLAR
V Grup Anyonların Ön Denemeleri
Klorat İyonu (ClO3 -)
Borat İyonu (BO2 -)
Nitrit İyonu (NO2 -)
Nitrat İyonu (NO3 -)
V Grup Anyonların Analizi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

4. Ünite
Gravimetrik Analiz Laboratuvar Uygulamaları
GİRİŞ
TEMEL KAVRAMLAR
Analit
Çökelek
Kolloidal Çökelekler
Kristal Çökelekler
TEMEL İŞLEMLER
Süzme
Süzgeç Kağıdı
Gooch Krozesi
Çökeleğin Yıkanması
Çökeleğin Kurutulması ve Yakılması
Sabit Tartım
Desikatör
Desikant Maddeler
GRAVİMETRİK SÜLFAT TAYİNİ
ÇÖZÜNEBİLİR BİR NUMUNEDE DEMİR MİKTAR TAYİNİ
ÇELİKTE NİKEL MİKTAR TAYİNİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

5. Ünite
Nötralleşme Titrasyonları ve Laboratuvar Uygulamaları
GENEL BİLGİ
VOLUMETRİK ANALİZ
NÖTRALLEŞME TİTRASYONLARI
NÖTRALLEŞME TİTRASYONLARINDA DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Ayarlı NaOH Çözeltisiyle HCl Miktar Tayini
Yaklaşık 0,1 M NaOH Çözeltisinin Hazırlanması
Okzalik Asit dihidrat ( H2C2O42H2O) ile 0,1 M NaOH Çözeltisinin Ayarlanması
Örnek Çözeltide HCl MiktarTayini
Ayarlı HCl Çözeltisiyle Karbonat-Bikarbonat Karışımında Karbonat-Bikarbonat Miktar Tayini
0,1 M HCl Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması
Örnek Çözeltide Karbonat (CO3 2-) ve Bikarbonat (HCO3 -) Miktar Tayini
Nötralleşme Titrasyonuyla Asidite Tayini
Metil Oranj Asiditesi
Fenolftalein Asiditesi
Nötralleşme Titrasyonuyla Alkalinite Tayini
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

6. Ünite
Çöktürme Titrasyonları ve Laboratuvar Uygulamaları
GENEL BİLGİ
Çöktürme Titrasyonlarında Kullanılan Belirteçler
Renkli Kompleks Oluşumu
Renkli Çökelek Oluşumu
Belirtecin Çökelek Tarafından Adsorpsiyonu
VOLHARD YÖNTEMİYLE KLORÜR MİKTAR TAYİNİ
Analiz Çözeltilerinin Hazırlanması
Standart 0,1 M AgNO3 Çözeltisinin Hazırlanması
0,1 M Potasyum Tiyosiyanat (KSCN) Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması
Deney Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Deneyin Yapılışı
MOHR YÖNTEMİYLE BROMÜR MİKTAR TAYİNİ
Analiz Çözeltilerinin Hazırlanması
Standart 0,1 M AgNO3 Çözeltisinin Hazırlanması
%5’lik Potasyum Kromat (K2CrO4) Çözeltisinin Hazırlanması
Deney Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Deneyin Yapılışı
FAJANS YÖNTEMİYLE İYODÜR MİKTAR TAYİNİ
Analiz Çözeltilerinin Hazırlanması
Standart 0,1 M AgNO3 Çözeltisinin Hazırlanması
İndikatör Çözeltisinin Hazırlanması
Deneyin Yapılışı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
Kompleks Oluşum Titrasyonları ve Laboratuvar Uygulamaları
TEMEL KAVRAMLAR
KOMPLEKS OLUŞUM TİTRASYONLARI
EDTA ile Kompleks Oluşum Titrasyonlarında Eşdeğerlik Noktası ve Kullanılan Belirteçler
KOMPLEKS OLUŞUM TİTRASYONLARININ UYGULAMALARI
Doğrudan Titrasyon
Dolaylı Titrasyon
Geri Titrasyon
Yer Değiştirme Titrasyonu
Alkalimetrik Titrasyon
Sularda Sertlik Tayini
SU SERTLİĞİ VE TOPLAM KALSİYUM VE MAGNEZYUM MİKTARLARININ TAYİNİ
Deneyin Yapılışı
Standart 0,0l M EDTA Çözeltisinin Hazırlanması
Erikrom Siyahı-T Belirteç Çözeltisinin Hazırlanması
Tampon Çözeltinin (pH=10) Hazırlanması
Sertlik Tayini
EDTA İLE PİRİNÇTE ÇİNKO MİKTAR TAYİNİ
Deneyin Yapılışı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

8 Ünite
Yükseltgenme-İndirgenme (Redoks) Titrasyonları ve Laboratuvar Uygulamaları
GENEL BİLGİLER
Yardımcı Reaktişer
Yardımcı Yükseltgen Reaktişer
Yükseltgenme-İndirgenme Titrasyonu Belirteçleri
Titrant Belirteçler
Analit veya Titrantın Yükseltgenme Basamaklarından Biri ile Renkli Bileşik Oluşturan Belirteçler
İndirgenmiş Rengi ile Yükseltgenmiş Rengi Farklı Olan Belirteçler
PERMANGANAT ÇÖZELTİSİYLE YAPILAN (MANGANOMETRİK) TİTRASYONLAR
Potasyum Permanganat Çözeltisinin Hazırlanması
Potasyum Permanganat Çözeltisinin Sodyum OkzalataKarşı Ayarlanması
Permanganat Çözeltisiyle Demir Tayini
POTASYUM DİKROMAT ÇÖZELTİSİ İLE YAPILAN TİTRASYONLAR
Potasyum Dikromat Çözeltisinin Hazırlanması
Potasyum Dikromat Çözeltisiyle Demir Filizinde Demir Tayini
Demir Filizindeki Demirin Eritiş Yoluyla Çözünürleştirilmesi
Demir Filizinde Potasyum Dikromat ile Demir Tayini
İYOT İLE YAPILAN TİTRASYONLAR
İyodimetri
İyot Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması
İyodimetrik Yöntem ile Meyve Sularında Askorbik Asit Tayini
İyodometri
Na2S2O3 Çözeltisinin Hazırlanması
Na2S2O3 Çözeltisinin KIO3 ile Ayarlanması
İyodometrik Yöntem ile Bakır Tayini
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Ek-1
Ek-2
Ek-3
Sözlük
Dizin

Künye Bilgileri

Analitik Kimya Laboratuvarı
Editör: Yrd. Doç. Dr. Ayça Atılır Özcan
Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Ayça Atılır Özcan, Prof. Dr. Yücel Şahin, Yrd. Doç. Dr. Mutlu Şahin, Yrd. Doç. Dr. Sibel Emir Diltemiz, Doç. Dr. Arzu Ersöz, Prof. Dr. Rıdvan Say, Doç. Dr. Adnan Özcan, Doç. Dr. Ülkü Dilek Uysal
Anadolu Üniversitesi
Türü: Fen Bilimleri, Kimya, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2009
195 Sayfa
ISBN: 978-975-06-0644-1
Analitik Kimya Laboratuvarı
E-kitap okumak için tıklayın