2015 Yılı Programı – Onuncu Kalkınma Planı (2014 – 2018)

İçindekiler
 
2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Birinci Bölüm
Dünya Ekonomisinde Gelişmeler
Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Hedefler
Büyüme ve İstihdam
* GSYH ve Sektörel Büyüme Hızları
* İstihdam
* Ekonominin Genel Dengesi
Yatırımlar
* Yatırımların Sektörel Dağılımı
* Kamu Yatırım Uygulamaları
* Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları
Ödemeler Dengesi
* Cari İşlemler Hesabı
* Sermaye ve Finans Hesapları
* Dış Borç Stoku
Enflasyon ve Para-Kur Politikası
* Enflasyon
* Para ve Kur Politikası
Mali Piyasalar
Mali Piyasalar
Kamu Maliyesinde Gelişmeler ve Hedefler
Genel Devlet
* Merkezi Yönetim Bütçesi
* Mahalli İdareler
* Döner Sermayeli İşletmeler
* Sosyal Güvenlik Kuruluşları
* Fonlar
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
İkinci Bölüm
2015 Yılı Programının Makroekonomik Amacı
2015 Yılı Programının Hedefleri ve Politikaları
Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
* Eğitim
* Sağlık
* Adalet
* Güvenlik
* Temel Hak ve Özgürlükler
* Sivil Toplum Kuruluşları
* Aile ve Kadın
* Çocuk ve Gençlik
* Sosyal Koruma
* Kültür ve Sanat
* İstihdam ve Çalışma Hayatı
* Sosyal Güvenlik
* Spor
* Nüfus Dinamikleri
* Kamuda Stratejik Yönetim
* Kamuda İnsan Kaynakları
* Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları
Yenlikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
* Büyüme ve İstihdam
* Yurt İçi Tasarruflar
* Ödemeler Dengesi
* Enflasyon ve Para Politikası.
* Mali Piyasalar
* Maliye Politikası
* Sosyal Güvenlik Finansmanı
* Kamu İşletmeciliği
* Yatırım Politikaları
* Kamu Yatırımları
* Özel Kesim Yatırımları
* Bilim, Teknoloji ve Yenilik
* İmalat Sanayiinde Dönüşüm
* Girişimcilik ve KOBİ’ler
* Fikri Mülkiyet Hakları
* Bilgi ve İletişim Teknolojileri
* Tarım ve Gıda
* Enerji
* Madencilik
* Lojistik ve Ulaştırma
* Ticaret Hizmetleri
* Turizm
* İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre
* Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik
* Mekânsal Gelişme ve Planlama
* Kentsel Dönüşüm ve Konut
* Kırsal Kalkınma
* Kentsel Altyapı
* Mahalli İdareler
* Çevrenin Korunması
* Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
* Afet Yönetimi
Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği
* Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
* Bölgesel İşbirlikleri
* Küresel Kalkınma Gündemine Katkı
 
 
 
Künye Bilgileri
 
2015 Yılı Programı – Onuncu Kalkınma Planı (2014 – 2018)
Sempozyum Bildirisi
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: 2014
320 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın