2015 – 2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Önsöz
 
Avrupa’da başlayan sanayi devrimi ve bunun üretim ve ulaştırma teknolojilerinde ortaya çıkardığı yenilikler kitlesel üretimin önünü açmış, hammaddelerin, ürünlerin ve işgücünün dünyanın farklı ve uzak bölgeleri arasında hareket ettirilmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak üretimin girdilerinin temini ve çıktılarının tüketimi açısından coğrafi sınır ve uzaklıkların kısıtlayıcı etkisi azalmış, ekonomilerin üretim ve tüketim süreçleri de bu yapıya uygun şekilde yeniden organize olmuştur. Ekonominin küreselleşmesi olarak adlandırılan bu olgunun önünü açan teknolojileri geliştiren ve bu teknolojilerin kullanımı suretiyle oluşturulan üretim ve ticaret ağlarında etkin olan toplumlar da diğerlerine göre rekabet avantajı kazanmış ve refahlarını artırmışlardır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son 30-35 yıldır yaşanan gelişmeler küreselleşmeyi yeni bir safhaya taşımıştır. Bu teknolojilerin yaygın kullanımı sayısallaştırılabilen her türlü bilginin iletimi, işlenmesi ve saklanmasını büyük ölçüde kolaylaştırıp ucuzlatmış ve bu tür bilginin girdi olarak kullanıldığı tüm ekonomik ve sosyal aktivitelerin yapısını değiştirmek ve daha önce olmayan yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına yol açmak suretiyle bilgi tabanlı yeni bir ekonomik yapının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Tıpkı sanayi devrimi sonrasında olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştiren, mal, hizmet ve bilgi üretim süreçlerinde etkin şekilde kullanan ve bu teknolojilerin ortaya çıkardığı bilgi ağlarında etkin olan toplumlar diğerlerine nispetle güçlenmekte ve refahlarını artırmaktadır.
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, hâlihazırda küresel ölçekte yaşanmakta olan bu dönüşüme daha fazla dahil olmak ve ülkemizin bu süreçten mümkün olduğunca faydalanmasını sağlamak amacıyla, ilgili tüm tarafların katkılarının da alındığı kapsamlı bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Strateji, ülkemizin önemli gündem maddelerinden olan büyüme ve istihdamı odak alarak bilgi toplumunun ülkemiz açısından dikkate alınması gereken sekiz ana başlığını politika gündemine taşımaktadır. Bu çerçevede; güçlü bir bilgi teknolojileri sektörü oluşturulması, genişbant altyapılarının sağlıklı bir sektör yapılanmasıyla tesisi, insan kaynaklarının bilgi toplumu gündeminin ihtiyaçları doğrultusunda organizasyonu, toplumun farklı kesimlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan istifadesinde etkinliğin artırılması ve eşitsizliklerin azaltılması, bilgi güvenliği ve kullanıcı güveninin tesisi, çeşitli toplumsal sorunlarla mücadele noktasında bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümlerden üst düzeyde yararlanılması, internet girişimciliği ve e-ticaret alanında ekonomik kalkınmaya katkı sunacak bir ekosistem oluşturulması ve son olarak kamu hizmetlerinin sunumunda kullanıcı odaklılığın ve etkinliğin sağlanması bu Stratejiyle ulaşmayı öngördüğümüz hedefleri teşkil etmektedir. Strateji, bu ana başlıklar altında önümüzdeki dönemde farklı kurumlarca yürütülecek çalışmalara ilişkin genel çerçeveyi belirlemenin yanı sıra söz konusu çalışmaların yürütülmesinde takip edilecek üst seviye uygulama adımlarını da tanımlamaktadır.
Bakanlığımız Bilgi Toplumu Dairesi çalışanları başta olmak üzere bu belgenin hazırlanmasında emeği gecen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel kesim temsilcilerine, vatandaşlarımıza ve danışman ekibimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dört yıl boyunca ilgili tüm kesimlerin katkısıyla uygulayacağımız bu Stratejinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
 
Cevdet Yılmaz
Kalkınma Bakanı

 
 
 
Künye Bilgileri
 
2015 – 2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: Mart 2015
166 Sayfa
ISBN: 9786059041539
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın