17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce Depremleri Sonrasında TTB Faaliyetleri

Sunuş

Halen 1999 17 Ağustos(u) sonrasını yaşıyoruz. Dileğimiz bu tarihin önüne geçecek yeni bir tarihin olmaması. Ancak bugünden 17 Ağustos’a geri döndüğümüzde TTB açısından – mütevazi ölçülerde de olsa- “kayıtlara” geçmesinde yarar olan bir deneyim var.

TTB’nin olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerine bir örgütsel irade olarak ilgisi 1990’larda başlıyor. Kısaca, söz konusu alana “yetkililerin ilgisini artırmak için pozitif kışkırtıcılık ve birikimin (eğitim başta olmak üzere) kritik eşiğe ulaşması” hedefli etkinlikler olarak özetlenebilecek bu süreç 17 Ağustos’la birlikte “değişti”.

TTB bir meslek örgütü olarak, olağandışı durumlarda, doğrudan sağlık hizmeti sunumu başlığında kendisine bir görev biçmemişti; 17 Ağustos’a dek. Ancak yıkımın çapı, kamu sağlık hizmetlerinin yıllar boyunca çökertilmişliği vb. aynı zamanda bir refleks olarak yer almayı getirdi. Hükümetin/hükümetlerin sorumluluğunu ve payını gözardı ettirebilme dürtüsüyle de “sivil toplum/sivil toplum örgütleri” vurgusu bir ideolojik faaliyet olarak yürüdü. Öyleki yer yer “gerçek suçu ve suçluyu” gizler bir hale dönüştü. Beklenebileceği gibi TTB aktivistleri için canlı bir tartışma gündemi oluştu.

Bilinmelidir ki TTB yaşayan bir örgüttür, bünyesinde her türlü duyarlılığı içeren ve reflekslerden, duygularda, farklı düşüncelerden oluşan zenginliğini örgütsel zeminde ortak aklın süzgecinden geçirerek etkili ve etkin bir sürece dönüştürmeye çalışan bir kitle örgütü. Pusulası ise halk sağlığını önceleyen, sağlıklı ve örgütlü bir topluma adanmışlık iddiasıdır. Bunun ise kamusal bir organizasyonla gerçekleşebileceğini savunur. TTB’nin 17 Ağustos deneyiminin ortak çizgisi de bu olmuştur.

Elinizdeki yayın, eksikleri olsa da, yaşayanların notlarının toplamıdır bir yanıyla. Aynı zamanda TTB çatısı altında yer alanların, yapılanlar üzerinden yürüttükleri tartışma başlıklarını da görmek mümkündür. TTB’nin bölgede koordinasyon merkezleri kurma kararıyla somutlaşan ve ardından TTB’nin rolü, sorumlulukları tartışmasıyla birlikte yürütülen çalışmalar aktarılmaktadır. Bu yayınla bir kez daha süreçte yer alanlara teşekkür yerine getirilirken bundan sonrası için ilgilisine veri oluşturabilecek bir deneyim havuzu sunulmaktadır.

Başta söylediğimiz gibi, dileğimiz, yeni bir acı deneyimin olmaması. Ya da daha gerçekçi bir ifadeyle, yeni deneyimlerin acıların azaldığı, görev ve sorumlulukların layıkıyla yerine getirilebildiği bir biçimde yaşanması…

Bölgede çalışan tüm meslektaşlarımıza ve bu yayının elinizde olmasını sağlayan, emek veren herkese içten teşekkürlerimizle.

Yitirilenlerin anısına saygıyla…

Türk Tabipleri Birliği
Merkez

İçindekiler

Sunuş
Deprem, Emeğimiz, Alınterimiz, Ttb, Çelişkiler Ve Gelecek Üzerine
Ey Sivil Ruh, Geldiysen Kapıya İki Kere Vur!
Marmara Sallanıyor
Depremin Depreştirdiği
Deprem Bölgesi İzlenimleri 19-21 Ağustos 1999

Deprem ve TTB Faaliyetleri
Bölgenin Tanımı Ve Depremin Etkileri
Türk Tabipleri Birliği Marmara Depremi Faaliyetleri Kronolojisi
Ttb Koordinasyon Merkezleri
Kocaeli Koordinasyon Merkezi
İlk Günler
Görev Tanımları
Kullanılan Formlardan Örnekler
Koordinasyon Merkezinin Yazılı Belgelerinden Bazıları
Basın Açıklamaları
Raporlar ve Değerlendirmeler
Yazışma Örnekleri
Gölcük Koordinasyon Merkezi
Gölcük Deprem Bölgesi Koordinasyon Merkezinin Görevleri
17 Ağustos Depremi ve TTB Gölcük Faaliyetleri
Raporlar ve Değerlendirmeler
Gözlementepe Çadırkenti Etkinlikleri
Adapazarı Koordinasyon Merkezi
Raporlar ve Değerlendirmeler
İlk Günler
TTB Adapazarı Koordinasyon Merkezi 28.08.1999-3.9.1999 Faaliyet Raporu
Ruh Sağlığına İlişkin Gözlem
Adapazarı Bölgesi Genel Sağlık Değerlendirmesi – 3 Eylül 1999
11-18 Eylül 1999 dönemi TTB Adapazarı Koordinasyon Merkezi Çalışma Raporu
1 Ekim 1999 tarihli Koordinasyon Merkezi Raporu
17-23 Ekim 1999 dönemi Koordinasyon Merkezi Raporu
9 Kasım 1999 tarihli Koordinasyon Merkezi Raporu
13-20 Kasım 1999 dönemi Koordinasyon Merkezi Çalışma Raporu
Adapazarı Psikososyal Değerlendirme Çalışma Raporu
Düzce Depremi TTB Faaliyetleri
Raporlar ve Değerlendirmeler
12 Kasım 1999 Depremi – 12-13-14 Kasım 1999 Raporu
15.11.1999 tarihli Rapor
Düzce Bölgesi Çevre Sağlığı Çalışması Sonuçları (16 Kasım 1999)
14-23 Kasım 1999 dönemi Çalışma Raporu
22-24 Kasım 1999 dönemi – Rapor
TTB Koordinasyon Merkezi Düzce Deprem Bölgesi Günlük Raporu
Türk Tabipleri Birliği Koordinasyon Merkezleri Durum Değerlendirme Raporu
TTB OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ KOLU
EKLER
EK 1. TTB MERKEZ KONSEYİ YAZIŞMALARI, İZMİR VE MYK TOPLANTISI SONUÇLARI
EK 2. TTB MERKEZ KONSEYİ BASIN AÇIKLAMALARI
EK 3. TTB DEĞERLENDİRME RAPORLARI
MARMARA DEPREMİ İLK DEĞERLENDİRME ve GÖRÜŞ RAPORU
MARMARA BÖLGE DEPREMİNE YÖNELİK TTB’NİN 100. GÜN RAPORU
DEPREM SONRASI ÜÇÜNCÜ AY DURUM SAPTAMA ARAŞTIRMASI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MARMARA DEPREMİ SONRASI BİRİNCİ YIL DURUM DEĞERLENDİRMESİ – Ağustos 2000
17 AĞUSTOS ve BİR YIL SONRASI RUHSAL SORUNLAR
İSTANBUL TABİP ODASI’NIN 1.YIL DEĞERLENDİRMESİ
17 AĞUSTOS ve 12 KASIM 1999 DEPREMLERİ SONRASINDA GEÇİCİ YERLEŞİM ALANLARINDA YAŞAYANLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ağustos 2001
TTB PRATİSYEN HEKİMLER KOLU TOPLANTI TUTANAĞI
EK 4. İSTANBUL TABİP ODASI ETKİNLİKLERİ
EK 5. DİĞER DEĞERLENDİRME RAPORLARI
EK 6. TTB ANKETİNDEN
EK 7. TTB’NİN DAĞITTIĞI EL İLANLARINDAN BAZILARI
1903-1999 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’NİN YAŞADIĞI OLAĞANDIŞI DURUMLAR
ZELZELE BÜLTENLERİ

Künye Bilgileri

17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce Depremleri Sonrasında TTB Faaliyetleri
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çevre-Doğa, Deprem, Doğal Afetler, sağlık Politikası, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mayıs 2002
492 Sayfa
ISBN: 975-6984-39-2

 

E-Kitap okumak için tıklayın