13 Dünya Metropolünde Su Yönetimi: Benchmarking Çalışması

İçindekiler

1. Yaşamda Suyun Önemi
2. Hayat ve İhtilaf Kaynağı Olarak Su
3. Yirmibirinci. Yüzyılda Su Yönetimi: Küresel Düzeyde Stratejik Yaklaşım
4. Dünyada Suyun Dağılımı
5. Suyun Kullanım Alanları ve Geri Kazanımı
6. Su Yönetiminde Benchmarking Uygulaması
6.1. Benchmarking Çalışmasında Yer Alan Metropoller ve Su Kurumlarıyla İlgili Genel Bilgiler
6.2. Benchmarking, Tanımı ve Anlamı
6.3. Benchmarking Çalışmasının Amacı ve Türleri
6.4. Benchmarking Çalışması Uygulama Süreçleri
6.5. Benchmarking Çalışmasında Karşılaşılan Zorluklar
6.6. Benchmarking Çalışmasının 13 Dünya Metropolüne Kazandırdıkları
7. Benchmarking Çalışması Sorgulama Cetveli
8 Bulgular
8.1. Yönetim
Metropollerdeki Su ve Atık Su Hizmetlerini Gerçekleştiren Kurumların Adları, Kuruluş Tarihleri, Statüleri
Metropollerin Nüfusları, Kurumlardaki Personel Sayısı ve Müşteri Sayısı
Çalışma Yapılan Şehirlerin Nüfusunun Toplam Çalışma Yapılan Şehir Nüfusuna Oranı (%)
Personel Başına Düşen Nüfus Sayısı
Personel Başına Düşen Müşteri Sayısı
Metropollerdeki Su Kurumlarının Toplam Yıllık Bütçesi (2004)
Metropollerdeki Su Kurumlarının Toplam Bütçeleri (€)/Nüfus
Su Kurumlarının Yıllık Bütçesinden Yatırıma, Personele Ayrılan Pay ve Bütçeden Personel Eğitimi, Araştırma ve Geliştirmeye Ayrılan Payın Yüzdesi
Metropollerdeki Su Kurumlarının Toplam Bütçelerinden Yatırıma, Personele, Eğitim ve Araştırma- Gelişmeye Ayrılan Pay
Metropollerdeki Su Kurumlarının Toplam (Gelir) Bütçesini Oluşturan Bileşenler
Metropollerde Su ve Atık Su Bedelinin Tahsil Şekli
Sahip Olunan Bilgisayar Sayısı
Sahip Olunan Bilgisayar Sayısı
Metropollerdeki Su Kurumlarının Su Yönetiminde Kullandıkları Bilgi Teknolojisinin İdare İçindeki Payı (%)
Kurumlarda Internet Üzerinden Yapılan Elektronik Hizmetler
8.2. İçme Suyu.
Şehrin Su Kaynakları ve Toplam İhtiyacı Karşılamadaki Yüzdeleri
Su Kaynaklarının Toplam Yıllık Kapasitesi (m3)
Su Kaynaklarının Toplam Yıllık Kapasitesi (m3*1000)
Su Kaynaklarının Şehre Olan Uzaklıkları (km)
Mevcut Su Kaynaklarının Kaç Yıl Daha İhtiyacı Sorunsuz Olarak Karşılayabileceği
Yıllık ve Günlük Üretilen Su Miktarı
Kişi Başına Üretilen Günlük Su Miktarı
Su Depolarının Toplam Hacmi ve Şehrin Kaç Saatlik İhtiyacını Karşıladığı
Su Kaynağı Şehre Verilmeden Önce (Arıtma İşlemi Yapılıyorsa) Uygulanan Kademeler
Dezenfeksiyon Maksadıyla Kullanılan Yöntemler
Sudaki Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Azaltılması İle İlgili Olarak (Varsa) Yapılan Çalışmalar
Su Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamur İşlemden Geçiriliyor Mu?
Su Şebekesinden İstifade Eden Nüfus Oranı (%)
Su Kurumlarına Abone Olmayan Kişi ve Kurumlar Su İhtiyaçlarını Nasıl Karşılıyor ve Atık Su Hizmeti Alıyorlar mı?
Kullanılan Ekipmanların (Pompa, Blower, Vana Vb.) Seçimi ve Kalite Kontrolünde Esas Alınan
Şartnameler ve Standartlar
Mevcut Su Şebekesinin Yaşı (Yıl) ve Yıllık Yenilenme Oranı (%)
İsale + Şebeke Toplam Uzunluklar (km)
İsale Hatlarında Kullanılan Boru Cinsleri
İsale Hatlarında Kullanılan Minimum ve Maksimum Boru Çapları
Şebekede Kullanılan Boru Cinsleri (en çoktan en aza)
Şebekede Kullanılan Minimum Çap (mm)
Sayaç Okuma Periyotları
Sayaç Okumada Kullanılan Yöntemler
Şehre Verilen Suyun Faturalandırılma Oranı (%)
Su Bedelini Ödemeyene Yapılan İşlemler
Bedelsiz Olarak Su Verilen (Varsa) Kurum ve Kuruluşlar
Şebekedeki Toplam Su Kaybının % Olarak Dağılımı
Uygulanan Kaçak Su Tespit Çalışmaları
Suyun Şebekede Dağılımı İçin Bir Su Dağıtım ve Kontrol (SCADA) Sistemi Mevcut Mu?
1 m3 Suyun Müşteriye Ulaştırılmasına Kadar Harcanan Elektrik Enerjisi (kwsaat/m3)
1 m3 Suyun İdareye Maliyeti (€/m3)
Su Satış Fiyatında Kademelendirme Uygulanıyor Mu?
1 m3 Suyun Satış Fiyatı (€/m3)
1 m3 Suyun İdareye Maliyeti ve Satış Fiyatı (€/m3)
Su ve Kanal Şebekesinde Arızalardan Nasıl Haberdar Olunduğu
Su ve Kanal Şebekesindeki Arızalara (En Az ve En Çok ) Ne Kadar Sürede Müdahale Edildiği
Su Şebekesinden Konutlara Su Vermede Kullanılan Boru ve Bağlantı Parçaları Türü
Su Şebekesinde Arızanın En Fazla Ortaya Çıktığı Noktalar
Arızaların Yıllık Sayısı
8.3. Su Kalitesi.
İçme Suyu Kalitesinin Kontrolünde Kullanılan Standartlar
Su Kalitesinin Kontrolü Amacıyla Su Şebekesinden Günde Alınan Numune Sayısı
Numune Olarak Alınan Suların Kalite Analizlerinin Kimler Tarafından Yapıldığı
Numune Olarak Alınan Suların Denetimi Hangi Kurum Tarafından Yapılıyor
Müşteriler Kendilerine Sağlanan Su Kalitesi İle İlgili Bilgilere Ulaşabiliyor Mu? Nasıl?
Suyun Kalite Kontrolünü İzlemede Otomasyondan Yararlanılıyor Mu?
Yüzeysel Su Kaynaklarının (Göl, Dere, Baraj ve Diğerleri) Korunmasında Yararlanılan Yöntemler
Yüzeysel Suların Kalitesinin İzlenmesi İle İlgili Yapılan Çalışmalar
Yüzeysel Su Kaynaklarındaki Kirlenmeye Karşı Acil Müdahale Sistemi Nasıl Çalışıyor
Üretilen Suyun Müşteriler Tarafından İçilme Oranı (%)
Suyun Kalitesi İle İlgili Müşterilerden En Çok Şikayet (Varsa) Alınan Konular
Su Arıtımında Kurumların En Çok Zorlandıkları Parametreler ve Neden Kaynaklandığı
8.4. Atıksu ve Yağmursuyu Yönetimi
Atık Su ve Yağmursuyu Sistemi Birleşik Sistem Mi Ayrık Sistem Mi?
Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu (km)
Kanal Şebekesinden Yararlanan Nüfusun Yüzdesi (%)
Kanal Şebekesi + Kolektör Uzunluğu (km)
Mevcut Atık Su Şebekesinin Yaşı ve Atık Su Şebekesinin Yenilenme Oranı
Kanal Şebekesinde Kullanılan Boru Türleri ve Çapları
Atık Sular Kaç Yıldır Arıtılıyor
Yıllık Arıtılan Atık Su Miktarı (m3/yıl) ve Verilen Suya Oranı (%)
Atık Suların Hangi Yöntemle Arıtıldığı
Atık Su Arıtma Tesislerinin Debileri (m3/gün)
Toplanan veya Arıtılan Atık Suların Nasıl Uzaklaştırıldığı
Toplanan veya Arıtılan Atık Suların Nasıl Uzaklaştırıldığı
8.5. Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS)
Kurumların Bütün İçme Suyu ve Atık Su Şebekelerinin Bilgisayar Ortamında Bulunma Durumu
Kurumların Bilgisayar Ortamındaki Altyapı Bilgileri Sözel Datayla İlişkili Mi (Coğrafi Bilgi Sistemi
Ortamında Mı)?
Kurumların Şebeke Üzerindeki İşletme Yönetimi Bilgi Teknolojileri Üzerinden Mi Yapılıyor?
Kuruma Bağlı Bütün Yer Üstü Tesisleri ve Mülkiyetler Bilgisayar Ortamında Mı?
Kurumların Kendi İçlerindeki İletişim Altyapıları
Kurumlarda Mevcut Olan CAD+GIS Yazılımları
Kurumlarda Müşteri Kayıtlarının Binaların Grafik Harita Bilgileriyle Entegrasyon Durumu
Kurumlardaki Altyapı Yenileme Periyotları GIS Ortamında Tutulan Veriler Üzerinden Mi Belirleniyor?
Kurumda Kullanılan Harita Altlıkları (Fotografik, Ortofoto, Uydu)
Kullanılan Harita Altlıklarının Güncelleştirme Periyotları
Kurumların Kadastral ve İmar Haritalarının GIS Ortamındaki Durumu
9. Temiz ve Atık Suda Yönetim Etkinliği Mukayese Modeli (TASYEMM)
10. Sonuç ve Değerlendirme
11. Bibliyografya

KÜNYE BİLGİLERİ

13 Dünya Metropolünde Su Yönetimi: Benchmarking Çalışması
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ümit Meriç, Doç. Dr. Yusuf Gayyumi, Dr. İbrahim Demir, M. Teyfik Göksu, Mustafa Şen, Dilaver Demirağ
İSKİ
Türü: Çevre, Araştırma, Su kaynakları
Yayın Tarihi: 2004
140 Sayfa

E-Kitap okumak için tıklayın